АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення тиску на стіни від навантаження, що розміщене на поверхні засипки

Читайте также:
 1. E. Визначення наявності зовнішніх пошкоджень
 2. Аудит визначення валових доходів, балансового прибутку (збитку), розрахунку податку на прибуток
 3. Блок 4. СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ. МАСШТАБИ
 4. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату?
 5. Виберіть правильне визначення
 6. Виберіть правильне визначення терміну
 7. Визначення активного і пасивного тисків на споруду (підпірну стінку).
 8. Визначення активного тиску ґрунту засипки нижче рівня ґрунтових вод
 9. Визначення вартості машин і обладнання
 10. Визначення взаємодії
 11. Визначення витрати рідини в трубопроводі при заданих необхідному напорі і його діаметрі
 12. Визначення витратних параметрів

Для випадку, коли на поверхні засипки розміщене суцільне рівномірно розподілене навантаження q, що розташоване на деякій відстані а від стіни (рис. 4.1) горизонтальна Pqh1 і вертикальна Pqv1 складові активного тиску вище рівня ґрунтових вод для незв’язних ґрунтів визначаються за формулами:

Pqh1 = q λ a1; (4.3)

Pqv1 = Pqh1 tg (ε +δ) (4.4)

Рівнодіючі горизонтального Eqh1 і вертикального Eqv1 тисків ґрунту від навантаження q визначається за формулами:

Eqh1 = Рqh1 ·h1 ·1,0; (4.5)

Eqv1 = Pqv1·h1 ·1,0, (4.6)

де

Вираховуємо:

Рqh1 = q λ·а1 = 12,8 кПа;

Pqv1 = рqh1∙ tg(ε + δ) = 28,7 кПа;

Еqh1 = рqh1 · h1 = 52,1 кН;

Еqv1 = Pqv1 ·h1 = 116,9 кН;

 

= 4,1 м

= =0,201

Нижче рівня ґрунтових вод горизонтальна Рqh2 і вертикальна Рqv2 складові активного тиску, а також їх рівнодіючі Еqh2 і Еqh2 визначаються за формулами:

Pqh2 = q · λ а2; (4.7)

Рqv2 = Pqh2 · tg(ε +δ); (4.8)

Еqh2 = Pqh2 ·h2 ·1,0; (4.9)

Eqv2 = Pqv2 ·h2 ·1,0, (4.10)

де h2 = WL - FL.

Рqh2 = q λ·а2 = 17,8 кПа;

= =0,27

 

Pqv2 = рqh2∙ tg(ε + δ) = 40,0 кПа;

Еqh2 = рqh2 · h2 = 133,7 кН;

Еqv2 = Pqv2 ·h2 = 300,3 кН;

h2 = WL - FL = 7,5 м.

Точка прикладання рівнодіючих Еqh1 , Еqv1 , Еqh2, Еqv2 знаходиться на поверхні ковзання бс.

Плечі даних сил відносно точки 0 встановлюємо графічно. Для сили Еqh1е10 =9,6 м, Еqv1е11 =0,85 м,Еqh2е12 = 3,7м, Еqv2е13 =2,5 (див. рис.4.1).

Визначення активного тиску ґрунту засипки вище рівня ґрунтових вод.

Pah1 = γ ∙H1 ∙λa1 (4.11)

Pav1 = Pah1·tg(ε + δ), (4.12)

де γ -- питома вага ґрунту засипки; Н1 -- відстань від поверхні засипки до рівня ґрунтових вод; ε -- кут нахилу задньої грані стіни або умовної поверхні зсуву до вертикалі; δ -- кут тертя ґрунту на контакті зі стіною, приймається рівним φ І , (тут φ І -- розрахункове значення кута внутрішнього тертя ґрунту); λa1 --коефіцієнт активного тиску ґрунту; H1 = NL - WL;

, (4.13)

Рівнодіючі горизонтального Еah1 і вертикального Еav1 тисків ґрунту визначаються як площі відповідних епюр тисків (рис.4.1) за формулами:

Еah1 = Pah1·Н1/2 ·1,0; (4.14)

Еav1 = Pav1 ·Н1/2 · 1,0. (4.15)

 

H1 = NL - WL=5 м

Pah1 = γ ∙H1 ∙λa1=18,78 кПа

Pav1 = Pah1·tg(ε + δ) = 42,2 кН

Еah1 = Pah1·Н1/2 ·1,0= 46,9 кН

Еav1 = Pav1 ·Н1/2 · 1,0 =105,4 кН

Точка прикладання рівнодіючих Еah1, Еav1 знаходиться на поверхні ковзання вс. Плече сили Еah1 відносно точки О встановлюємо за формулою:

е14=1/3 · Н12=9,2 м

Н2 = WL - FL = 7,5 м.

Плече сили Еav1 відносно точки О встановлюємо графічно, е15=0,65 м


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)