АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення фільтраційних напружень

Читайте также:
 1. E. Визначення наявності зовнішніх пошкоджень
 2. Аудит визначення валових доходів, балансового прибутку (збитку), розрахунку податку на прибуток
 3. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату?
 4. Виберіть правильне визначення
 5. Виберіть правильне визначення терміну
 6. Визначення активного і пасивного тисків на споруду (підпірну стінку).
 7. Визначення активного тиску ґрунту засипки нижче рівня ґрунтових вод
 8. Визначення вартості машин і обладнання
 9. Визначення взаємодії
 10. Визначення витрати рідини в трубопроводі при заданих необхідному напорі і його діаметрі
 11. Визначення витратних параметрів
 12. Визначення власного капіталу і його складових.

a) визначення інтенсивності фільтраційної сили в грунтовому масиві:

Нижче рівня грунтових вод на мінеральну частку діє Архімедова сила А. Ця сила рівна гідростатичній силі води і направлена уверх. Крім цієї сили, внаслідок різниці напорів діє фільтраційна сила Ф, яка направлена по лінії току S (рис. 3.21). При дії фільтраційної сили Ф у скелеті грунту виникає гальмуюча сила Т: Т=-Ф.

Для визначення інтенсив-ності фільтраційної сили Ф виріжемо за напрямком лінії току елементарну трубку довжиною dS і поперечним перерізом F (рис. 3.22).

На кінцях трубки діє сила тиску води інтенсивністю PF, з протилежного кінця . У середині трубки діє сила ваги води в порах, яка рівна , і сила, яка обернена Архімедовій: , де - питома вага води, рівна 10 ; n – об’єм пор в одиниці об’єму; m - об’єм твердих частин в одиниці об’єму: m+n=1.

 

 

`

 

 

 

Рис. 3.22

Крім того, в середині трубки діє об’ємна гальмуюча сила TFdS. Для визначення інтенсивності фільтраційної сили Ф=-Т запишемо рівняння рівноваги за напрямком лінії току S:

, (3.28)

, (3.29)

,

. (3.30)

У виразі (3.30) значення тиску Р і напору z можна віднести до однієї часткової похідної, тоді вираз (3.30) запишемо:

, (3.31)

. (3.32)

Враховуючи (3.31), (3.32) можна записати інтенсивність фільтраційної сили за напрямком лінії току S:

. (3.33)

Інтенсивність фільтраційної сили за напрямком лінії току S відносно осі Х:

. (3.34)

Інтенсивність фільтраційної сили за напрямком лінії току S відносно осі Z:

. (3.35)

б) визначення напружень в грунтовому масиві з урахуванням фільтраційних сил.

Для визначення фільтраційних напружень використаємо модель лінійно-деформованого тіла і запишемо рівняння напруженого стану з урахуванням фільтраційних сил:

 

- рівняння нерозривності. (3.36)

Врахуємо, що напір (Н) задовільняє рішенню рівняння Лапласа, тобто =0.

У багатьох випадках для визначення фільтраційних напружень використовують метод В.А. Флоріна, в основі якого лежить введення фіктивного навантаження (рис. 3.23).

 

. (3.37)

Рис. 3.23

 

Питання для самоконтролю:

1. Охарактеризуйте фази напружено-деформованого стану грунту.

2. Як визначаються напруження в грунтовому масиві від дії зосередженої сили?

3. Як визначаються напруження в грунтовому масиві методом центральних точок?

4. Як визначаються напруження в грунтовому масиві методом кутових точок?

5. Як визначаються напруження від власної ваги грунту?

6. Що таке активний і пасивний тиск грунту на споруду?

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)