АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Класифікація грунтів

Читайте также:
 1. Вибір способів формування ООД у тих, кого навчають з теми «Класифікація способів захисту інформації», та способи реалізації
 2. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація
 3. Види (класифікація) спеціальних суб’єктів злочину
 4. Види банкетів,їх класифікація та характеристика.
 5. Визначення власного капіталу, його класифікація.
 6. Визначення і класифікація методів стерилізації різальних, оптичних і загальхірургічних інструментів
 7. Вогнепальна зброя. Класифікація
 8. Водопроникність грунтів. Закон Дарсі.
 9. Вопрос Класифікація господарських договорів.
 10. Гігієнічна класифікація умов праці.
 11. Джерела права ЄС: поняття й класифікація
 12. Економічні потреби суспільства: сутність і класифікація. Економічні інтереси

Державним стандартом України (ДСТУ БВ.2.1-2-96 Грунти. Класифікація) установлена єдина класифікація грунтів, що є обов’язковою до застосування під час виконання інженерно-геологічних вишукувань, а також при проектуванні та будівництві будівель і споруд.

Класифікація грунтів включає такі таксономічні одиниці, що виділяються за групами ознак:

- клас - за загальним характером структурних зв’язків;

- група - за характером структурних зв’язків (з урахуванням їх міцності);

- підгрупа - за походженням та умовами утворення;

- тип - за речовим складом;

- вид - за найменуванням грунтів (з урахуванням розмірів часток та показників властивостей);

- різновиди - за кількісними показниками речовинного складу, властивостей та структури грунтів.

За класом грунти бувають: скельні, напівскельні, дисперсні.

Грунт скельний – грунт, що складається з кристалічних мінералів (одного чи декількох), які мають жорсткі структурні зв’язки кристалізаційного типу.

Грунт напівскельний – грунт, що складається з одного чи декількох мінералів, які мають жорсткі структурні зв’язки цементаційного типу.

Умовна границя між скельними та напівскельними грунтами приймається по міцності на одноосьовий стиск ( - скельні грунти, - напівскельні грунти).

Грунт дисперсний – грунт, що складається з окремих мінеральних часток (зернин) різного розміру, слабопов’язаних один з одним і який утворюється в результаті вивітрення скельних грунтів з наступним транспортуванням продуктів вивітрювання водним чи еоловим шляхом та їх відкладанням.

Дисперсні грунти бувають:

- великоуламкові;

- піщані;

- глинисті;

- мули;

- сапропелі;

- заторфовані грунти.

Грунт великоуламковий – незв’язний мінеральний грунт, в якому маса часток розміром понад 2 мм складає більше 50%.

Грунт піщаний – незв’язний мінеральний грунт, в якому маса часток розміром менших за 2 мм складає більше 50%.

Грунт глинистий - зв’язний мінеральний грунт, що має число пластичності Ір³1.

Мул - водонасичений сучасний осад переважно морських акваторій, що містить органічну речовину у вигляді рослинних залишків та гумусу. Звичайно верхні шари мулу мають коефіцієнт пористості е³0.9, показник текучості ІL>1.

Сапропель - прісноводний мул, що утворюється на дні водоймищ з продуктів розкладу рослинних та тваринних організмів і містить більше 10% (за масою) органічної речовини у вигляді гумусу та рослинних залишків.

Грунт заторфований - пісок та глинистий грунт, що містить від 10 до 50% (за масою) торфу.

У зв’язку з обмеженістю курсу зупинимося більш детально на аналізі різновидів піщаних і глинистих грунтів.

Різновиди піщаних грунтів виділяються за:

- гранулометричним складом;

- ступенем неоднорідності гранулометричного складу;

- коефіцієнтом водонасичення;

- коефіцієнтом пористості;

- ступенем щільності.

За гранулометричним складом піщані грунти підрозділяються згідно таблиці 1.1:

 

Таблиця 1.1 – Різновиди піщаних грунтів.

Пісок: мм %
- гравіюватий - крупний - середньої крупності - дрібний - пилуватий >2 >0.50 >0.25 >0.10 >0.10 >25 >50 >50 75 <75

 

За ступенем неоднорідності гранулометричного складу Сu піщані грунти підрозділяються на:

- однорідні, Сu 3;

- неоднорідні, Сu>3.

За коефіцієнтом водонасичення піщані грунти підрозділяються згідно таблиці 1.2:

Таблиця 1.2 – Різновиди піщаних грунтів

Різновид грунтів Коефіцієнт водонасичення Sr, д.о.
Малого ступеня водонасичення 0-0.50
Середнього ступеня водонасичення 0.50-0.80
Насичені водою 0.80-1.00

 

За коефіцієнтом пористості піщані грунти підрозділяються згідно таблиці 1.3:

 

Таблиця 1.3 – Різновиди піщаних грунтів

Різновид пісків Коефіцієнт пористості, е
  Піски гравіюваті, Крупні та середньої крупності Піскі дрібні Піски пилуваті
Щільний <0.55 <0.60 <0.60
Середньої щільності 0.55-0.70 0.60-0.75 0.60-0.80
Пухкий >0.70 >0.75 >0.80

 

За ступенем щільності ІД піщані грунти підрозділяються згідно таблиці 1.4:

 

Таблиця 1.4 – Різновиди піщаних грунтів

Різновид пісків Ступінь щільності Ід, д.о.
Слабоущільнений 0-0.33
Середньоущільнений 0.33-0.66
Сильноущільнений 0.66-1.00

 

Ступінь щільності піщаних грунтів Ід визначається за формулою:

, (1.11)

де е – коефіцієнт пористості при природному чи штучному складанні;

еmах – коефіцієнт пористості у гранично-щільному складанні;

еmin – коефіцієнт пористості у гранично-пухкому складанні.

Різновиди глинистих грунтів розділяються за числом пластичночті та гранулометричним складом згідно таблиці 1.5:

 

Таблиця 1.5 – Різновиди глинистих грунтів

Різновид глинистих грунтів Число платичності, Ір Вміст піщаних часток (2-0.5 мм), % за масою
Супісок: піщаний пилуватий   1-7 1-7   50 <50
Суглинок: легкий піщаний легкий пилуватий важкий піщаний важкий пилуватий   7-12 7-12 12-17 12-17   40 <40 40 <40
Глина: легка піщаниста легка пилувата важка   17-27 17-27 >27   40 <40 не регламентується

За показником текучості Іl глинисті грунти підрозділяються згідно таблиці 1.6:

Таблиця 1.6 – Різновиди глинистих грунтів

Різновид грунтів Показник текучості, Іl
Супісок: твердий пластичний текучий   <0 0-1 >1
Суглинки та глини: тверді напівтверді тугопластичні м’якопластичні текучопластичні текучі   <0 0-0.25 0.25-0.50 0.50-0.75 0.75-1.00 >1.00

 

За відносною деформацією набухання без навантаження глинисті грунти підрозділяються за таблицею 1.7:

Таблиця 1.7 – Різновиди глинистих грунтів

Різновид грунтів Відносна деформація набухання без навантаження , д.о.
Ненабухаючий <0.04
Слабонабухаючий 0.04-0.08
Середньонабухаючий 0.0-0.12
Сильнонабухаючий >0.12

 

Коефіцієнт відносного набухання визначається за формулою:

, (1.12)

де hsat – висота зразка грунту після його вільного набухання;

hп – початкова висота зразка грунту в природній вологості.

За відносною деформацією просідання глинисті грунти підрозділяються згідно таблиці 1.8:

 

Таблиця 1.8 – Різновиди глинистих грунтів

Різновид грунтів Відносна деформація просідання
Непросідаючий <0.01
Просідаючий 0.01

 

Відносне просідання визначається за формулою:

, (1.13)

де hnp, hsat – висота зразка грунту відповідно природної вологості та після його водонасичення;

hng – висота зразка грунту природної вологості під дією тиску від власної ваги грунту.

Питання для самоконтролю:

1. Як діляться гірські породи за походженням?

2. Назвіть основні складові елементи грунту?

3. Чим характеризується будова грунту?

4. Які є структурні зв’язки грунту7

5. Дайте визначення основних фізичних характеристик грунту?

6. Які є класифікаційні характеристики грунту?

7. Як класифікують піщані грунти згідно ДСТУ Б В.2.1-2-96?

8. Як класифікуються глинисті грунти згідно ДСТУ Б В.2.1-2-96?

 

Тема 2. Основні закономірності механіки грунтів.

План


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)