АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Методи оцінювання знань

Читайте также:
 1. I.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 2. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
 3. II. Методична робота.
 4. III. Mix-методики.
 5. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 6. III. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
 7. III. Ценности практической методики. Методы исследования.
 8. IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
 9. IV. Методичні матеріали до семінарських, лабораторних і практичних занять.
 10. IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНОФРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 11. IX. Проведите методическую глубокую скользящую
 12. V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу викори-стовуються такі методи оцінювання знань:

· поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля;

· оцінка за курсову роботу;

· підсумковий тестовий залік.

Для діагностики знань використовується модульно-рейтингова система зі 100-бальною шкалою оцінювання.

Оцінка за курсову роботу

 

  Модуль 1: поточне оцінювання     Захист роботи Сума
Розділ 1   Розділ 2   Розділ 3   Розділ 4    
           
Шкала оцінювання в КМСОНП та ЕСТS 90 - 100 балів – А - відмінно (“5”); 82 - 89 балів – В - дуже добре (“4”); 74 - 81 балів – С - добре (“4”); 64 - 73 балів – D - задовільно (“3”); 60 - 63 балів – Е - достатньо (“3”); 35 - 59 балів – FX - незадовільно (“2”) з можливістю повторного складання; 1 - 34 балів – F - незадовільно (“2”) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни.    
               

Підсумковий тестовий залік.

  Модуль 1: поточне тестування та самостійна робота     Модуль 2: підсумко- вий тест Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2          
   
т1 т2 т3 т4 т5 т6 МК1 т7 т8 т9 т10 т11 т12 МК    
                               

Шкала оцінювання в КМСОНП та ЕСТS

90 - 100 балів – А - зараховано;

82 - 89 балів – В - зараховано;

74 - 81 балів – С - зараховано;

64 - 73 балів – D - зараховано;

60 - 63 балів – Е - зараховано;

35 - 59 балів – FX - незараховано з можливістю повторного складання;

1 - 34 балів – F - незараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни.

 

Методичне забезпечення дисципліни

Методичне забезпечення навчальної дисципліни “Механіка грунтів, основи та фундаменти” включає:

- інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення лисципліни (ІКНМЗД);

- опорний конспект лекцій на паперовому носію;

- опорний конспект лекцій на електронному носію;

- комплект прозірок (фолій);

- відеофільми та відео фрагменти;

- друкований роздатковий матеріал;

- освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, напряму 0926 “Водні ресурси ” (Київ, 2005)

Рекомендована література

Основна і допоміжна

 

1. ДБН В.21 – 10- 2009 Основи і фундаменти споруд. К. – 2009.

2. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты.- М: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 48с.

3. СНиП 2.02.02-85 «Основания гидротехнических сооружений».-М: ЦИТП Госстроя СССР, 1986.-48с.

4. ДСТУ Б 3.2.1-2-96. Грунти. Класифікація. К. 1997 – 42с.

5. Далматов В.И. Механика грунтов, основания и фундаменты. – Л.:Стройиздат. – 415с.

6. Зоценко М.Л. та ін. Інженерна геологія. Механіка грунтів, основи та фундаменти. – К.: Вища школа, 1992. – 408 с.

7. Бабич Є. М. Крусь Ю.А. „Механіка грунтів, основ та фундаментів”. Рівне: Видавництво РДТУ, 2001. – 367с.

8. Бойко І.П. та ін. Основи і фундаменти. Методичні вказівки до виконання курсового проектування і приклади розрахунку фундаментів неглибокого закладання. – К.:КНУБА, 2003. -36с.

9 Олійник О.А. Цимбал С.Й. Розрахунок пальових фундаментів. Методичні рекомендації до курсового проекту. – К.: КНУБА, 2003. – 44с.

 

Інструктивно-методична

1. Опорний конспект з дисципліни “Механіка грунтів, основ та фундаменти ”/М.Т. Кузло, НУВГП, 2004.-88с.

2. Електронна версія опорного конспекту лекцій з дисципліни “Механіка грунтів, основ та фундаменти ”/М.Т. Кузло, НУВГП, 2004.

3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Механіка грунтів, основ та фундаменти ” / О.В. Жеоебьятєв, М.Т.Кузло, Рівне: НУВГП, 2004, 59с.

Ресурси

До складу інформаційних ресурсів начальної дисципліни входять:

1. Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів напряму 0926 “Водні ресурси” (Київ, 2005р.)

2. Бібліотеки:

§ НУВГП – 33 000, м. Рівне, вул. Приходька

§ Обласна наукова – 33 000, м. Рівне, майдан Короленка, 6, тел. 22-10-63

§ Міська – 33 000, м. Рівне, вул. Гагаріна, 67, тел. 24-12-47

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)