АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення активного і пасивного тисків на споруду (підпірну стінку)

Читайте также:
 1. E. Визначення наявності зовнішніх пошкоджень
 2. Алгоритм активного слушания
 3. Аудит визначення валових доходів, балансового прибутку (збитку), розрахунку податку на прибуток
 4. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату?
 5. Виберіть правильне визначення
 6. Виберіть правильне визначення терміну
 7. Визначення активного тиску ґрунту засипки нижче рівня ґрунтових вод
 8. Визначення вартості машин і обладнання
 9. Визначення взаємодії
 10. Визначення витрати рідини в трубопроводі при заданих необхідному напорі і його діаметрі
 11. Визначення витратних параметрів

Найбільш широке застосування знайшли методи теорії граничної рівноваги в задачах визначення тиску грунту на споруду (підпірну стінку).

Для аналізу процесів, які проходять при тиску грунту на споруду, розглянемо елемент грунту, який обмежений головними площадками і на яких діють головні напруження і (див. рис. 4.10).

Відомо, що руйнування даного елементу можна досягти як при збільшенні порівнянно з ( > ) так і при його зменшенні ( < ).

Якщо < , то значення мінімальних головних напружень , а максимальних .

 

Відношення між головними напруженнями з умови граничного стану зв’язного грунту записуються:

 

. (4.15)

 

Підставивши значення головних напружень в умову (4.15) і після деяких перетворень можна записати як:

, (4.16)

а через у вигляді:

(4.17)

Умову граничного стану (4.17) запишем для випадку, якщо < , , :

,

звідки , (4.18)

або . (4.19)

 

Враховуючи, що , а залежність (4.19) можна записати:

, (4.20)

де .

Умову граничного стану (4.17) запишем для випадку, якщо > , тобто коли , а :

, (4.21)

або . (4.22)

 

Залежність (4.22) також можна записати у вигляді:

 

. (4.23)

 

Знак нерівності в умовах (4.18) і (4.21) показує, що у грунтовому масиві ще нема граничного стану. Знак рівності показує, що грунт знаходиться у граничному стані.

Якщо < , а умова граничної рівноваги записується у вигляді (4.18), або (4.19), то такий граничний стан грунту називають активним. Тиск, який виникає у результаті зміщення споруди від грунту буде мінімальний і називається активним тискомаh) (рис. 4.11).

Якщо > , а умова граничної рівноваги має вигляд (4.21), або (4.22), то такий граничний стан грунту називають пасивним. Тиск, який виникає у результаті переміщення споруди в сторону грунту буде максимальний і називається пасивним тискомph) (див. рис. 4.11).

 

Питання для самоконтролю:

1. Як записується гранична рівновага піщаних грунтів?

2. Як записується гранична рівновага глинистих грунтів?

3. Що таке початковий критичний тиск на грунт?

4. Що таке граничний критичний тиск на грунт?

5. Як визначається активний тиск на споруду?

6. Як визначається пасивний тиск на споруду?

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)