АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення витратних параметрів

Читайте также:
 1. E. Визначення наявності зовнішніх пошкоджень
 2. Аудит визначення валових доходів, балансового прибутку (збитку), розрахунку податку на прибуток
 3. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату?
 4. Виберіть правильне визначення
 5. Виберіть правильне визначення терміну
 6. Визначення активного і пасивного тисків на споруду (підпірну стінку).
 7. Визначення активного тиску ґрунту засипки нижче рівня ґрунтових вод
 8. Визначення вартості машин і обладнання
 9. Визначення взаємодії
 10. Визначення витрати рідини в трубопроводі при заданих необхідному напорі і його діаметрі
 11. Визначення власного капіталу і його складових.

Теоретичну витрату, що забезпечує задану швидкість обертання вихідного вала гідромотора знаходимо за формулою:

Втрату рідини в гідромоторі одержуємо із залежності:

де: Квт – коефіцієнт втрат; Квт=(0,5…1,5)•10-6 м3/МПа;

p – робочий тиск, МПа.

Дійсну витрату рідини, що забезпечує задану швидкість робочого ходу визначаємо:

Об’ємний ККД гідродвигуна знаходимо як відношення теоретичної і дійсної витрат рідини

Уточнений розрахунок моменту сил тертя з урахуванням геометричних розмірів радіально-поршньоого гідромотора

Сила тертя в ущільненнях поршня гумовими кільцями:

Уточнений сумарний момент сил тертя знаходимо за формулою:

Механічний ККД РП гідромотора:

Визначення ефективності радіально-поршньоого гідромотора

Повний ККД поворотного гідромотора визначаємо за формулою:

Визначаємо потужність, що споживається гідромотором(потужність напірного потоку рідини, або вхідна потужність)

Ефективну потужність гідромотора (потужність поступального руху робочого органу, вихідна потужність):

Для перевірки правильності розрахунку оцінюємо розбіжність між :

Якщо δ<0,5…0,1 – розрахунок правильний. δ=0,06<0,1

. 3. Вибирання помпи та гідроапаратури

Вибирання помпи

Типорозмір насоса вибираємо в залежності від способу регулювання гідроприводу, робочого тиску та необхідної подачі рідини. Для цього необхідно дотримуватись двох умов:

де: Q ном – номінальна подача насосу;

Q нап – витрата рідини в нагнітальному трубопроводі;

p ном – номінальний тиск на виході із насоса;

p – робочий тиск;

ηо – об’ємний ККД насоса.

З врахуванням втрат рідини в гідроапаратах витрату в нагнітальному трубопроводі визначаємо із залежності:

,

де: Q д – дійсна витрата рідини в гідродвигуні;

- втрати рідини відповідно в розподільнику, фільтрі і клапані.

Приймаємо попередні значення втрат рідини у гідроапаратах системи:

реверсивного розподільника

зворотнього клапана

Вибираємо помпу із числа помп, наведених у додатку 2 навчального посібника.

Вибираємо типорозмір помпи НРлР125/16

Параметри вибраної помпи:

робочий об’єм 125 см3=0,000125 м3,

номінальний тиск рном=10 МПа,

частота обертання n =1450 хв-1=24 с-1,

номінальна подача Qном=152 л/хв.=0,002533м3/с,

коефіцієнт корисної дії помпи η=0,74,

коефіцієнт корисної дії об’ємний ηо=0,84.


1 | 2 | 3 | 4 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)