АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення розміру гідробаку як охолоджувача рідини

Читайте также:
 1. E. Визначення наявності зовнішніх пошкоджень
 2. Аудит визначення валових доходів, балансового прибутку (збитку), розрахунку податку на прибуток
 3. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату?
 4. Виберіть правильне визначення
 5. Виберіть правильне визначення терміну
 6. Вивчення процесів витікання рідини через отвори.
 7. Визначення активного і пасивного тисків на споруду (підпірну стінку).
 8. Визначення активного тиску ґрунту засипки нижче рівня ґрунтових вод
 9. Визначення вартості машин і обладнання
 10. Визначення взаємодії
 11. Визначення витрати рідини в трубопроводі при заданих необхідному напорі і його діаметрі
 12. Визначення витратних параметрів

Визначаємо кількість теплоти, що передається рідині за формулою:

де: θ - кількість теплоти, що передається рідині за одиницю часу, кДж/год;

Nп – потужність підведена до валу помпи, кВт;

Nе – ефективна потужність гідроприводу, кВт;

tн – тривалість роботи гідроприводу під навантаженням, год;

tц – тривалість робочого циклу гідроприводу,год.

Приймаємо співвідношення між часом роботи гідроприводу під навантаженням до загального часу як 1:2.

 

 

Об’єм бака визначаємо за формулою:

де: К – коефіцієнт теплопередачі,приймаємо К=63 кДж/м2 год °С згідно рекомендацій [1] в залежності від умов розташування та конструкції гідробаку;

– максимально-допустима температура робочої рідини, приймаємо

Т – мінімальна температура оточуючого середовища.

Визначення об’єму гідробаку

Об’єм гідробаку вибираємо як більше з двох об’ємів, знайдених у пунктах 1 і 2.

Одержане значення заокруглюємо до найближчого більшого із ряду номінальних об’ємів гідробаків за ГОСТ 12448-80 та визначаємо дійсний об’єм гідробака:

 

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………4

1. Складання принципової схеми гідроприводу………………………………...5

2. Розрахунок радіально-поршневого гідромотора……………………………..6

3. Вибирання помпи та гідроапаратури………………………………………...10

3.1 Вибирання помпи……………………………………………………………10

3.2 Вибирання гідроапаратів……………………………………………………10

3.3 Вибирання гідрорідини……………………………………………………...12

4. Розрахунок трубопроводів……………………………………………………13

4.1 Визначення діаметрів трубопроводів………………………………………13

4.2 Визначення дійсних швидкостей руху рідини в трубопроводах…………14

5. Визначення тиску нагнітання………………………………………………...14

5.1 Визначення втрат тиску в трубопроводах………………………………….15

5.2 Втрати тиску в гідроапаратах……………………………………………….16

6. Розрахунок потужності гідроприводу……………………………………….16

7. Розрахунок гідробака…………………………………………………………17

7.1 Визначення розміру гідробаку як резервуару для запасу рідини………...17

7.2 Визначення розміру гідробаку як охолоджувача рідини…………………17

7.3 Визначення об’єму гідробаку………………………………………………18

Список використаної літератури……………………………………………….19 

 

Рис1.1. Принципова схема гідроприводу


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)