АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Фази напружено-деформованого стану грунту

Читайте также:
 1. D. може у випадку погіршення стану його здоров’я і переведення у категорію тяжко уражених або агонуючих
 2. I. Запроваджується в умовах воєнного стану.
 3. Аналіз майнового стану підприємства ВАТ «Іванківського хлібозаводу»,
 4. Аналіз організаційно стану ВАТ «Іванківського хлібозаводу»
 5. Аналіз стану та ефективності використання основних засобів ставить на
 6. Асиметрія стану і розвитку сучасної світової економіки
 7. Вибір методики одержання функціонального відбитка залежно від стану слизової протезного ложа
 8. Випадки виплати компенсації за невикористану відпустку
 9. Вопрос 102. Какие указания существуют на то, что люди будут воскрешены и восстанут из могил?
 10. Для визначення ФУНКЦІОНАЛЬНого стану печінки у собак
 11. Если рот жертвы, искривился, потяните за уши, пока они не станут красными.
 12. Завдання 1. Дослідження рухових розладів при камфарній епилепсії у білих мишей та впливу функціонального стану нервової системи на вираженість судом.

Під навантаженням в грунтовому масиві виділяють три фази напружено-деформованого стану (див. рис. 3.3):

Характеристика фаз напружено-деформованого стану грунту:

І - у грунтовому масиві йде звичайне ущільнення, в залежність між напруженнями і деформаціями лінійна;

ІІ - у грунтовому масиві виникають пластичні локальні зони зсуву і в роботу включаються міцнісні характеристики грунту , залежність між і нелінійна;

ІІІ - у грунтовому масиві формується поверхня зсуву, міцнісні характеристики свої можливості вичерпують, незначне подальше навантаженя грунтового масиву веде до його руйнування.

4. Визначення напружень в грунтовому масиві від зовнішнього навантаження.

a) визначення напружень в грунтовому масиві від дії зосередженої сили (основна задача механіки грунтів).

Для визначення напружень в грунтовому масиві від зосередженої сили Р, яка діє на поверхню, розглянемо довільну точку М1 (див. рис.3.4,а).

 

 

P

 

 

b

 

 

R z

M1

dR

M2

r

z

 

 

Рис. 3.4,а

 

Положення т.М1 характеризується полярними координатами R, . Під дією сили Р т.М1 може переміщуватись на деяку відстань S1. При переміщення S1 т.М1 буде дорівнювати 0.

Крім того, при одинакових радіусах, але різних кутах переміщення т.М1 буде різне. Виходячи з вище сказаного, переміщення т.М1 можна записати:

, (3.1)

де - коефіцієнт пропорційності.

 

 

Розглянемо т.М2, яка знаходиться на продовженні радіуса R і на відстані від т.М1, тоді:

. (3.2)

 

 

Відносна деформація грунту на відрізу dR:

. (3.3)

 

 

Величиною RdR знехтуємо оскільки вона дуже мале у порівнянні з R2:

. (3.4)

 

 

Взявши за основу закон Гука, запишемо вираз для визначення радіальних напружень: , (3.5)

 

де - коефіцієнт пропорційності між напруженнями і деформаціями;

. (3.6)

Для знаходження добутку розглянемо напівпростір (рис. 3.4,б).

Складемо рівняння рівноваги відносно осі Z:

, (3.7)

де dA – площа кільця при куті .

Після інтегрування виразу (3.7) проекцію сил відносно осі Z запишемо у вигляді:

, (3.8)

. (3.9)

 

Значення виразу (3.9) підставимо в (3.6):

 

. (3.10)

Розглянемо трикутник напружень, який характеризує радіальне напруження і вертикальне , і складемо проекцію значень напружень відносно вертикальної осі:

 

; (3.11)

; (3.12)

;

;

, (3.13)

 

 

де

- знаходимо за таблицями в залежності від співвідношення r/z.

 

 

Формула (3.13) дає можливість визначити вертикальні напруження від дії зосередженої сили.

 

б) визначення напружень у випадку дії декількох зосереджених сил.

; (3.14)

 

 

Рис. 3.5

 

 

У загальному випадку можна записати:

. (3.15)

 

5. Методи визначення напружень в грунті від дії зовнішнього навантаження.

a) метод центральних точок.

Цей метод дозволяє визначити напруження в точках, що лежать на вертикалі, яка проходить через центр фундаменту (рис. 3.6).

, (3.16)

де - коефіцієнт, який враховує зміну за глибиною стискуючого напруження; і є функцією відносної глибини розміщення точок, у яких визначаємо напруження і відношення сторін фундаменту.

 

 

- визначаємо за таблицями СНиП.

 

Якщо z=0, то =1.0; тоді . Якщо z>0, то <1.0; .

 

 

б) метод кутових точок.

Цей метод дозволяє визначити стискуюче напруження на вертикалі, яка проходить через край фундаменту. У цьому методі можна відмітити три характерні випадки:

 

      1 2     3 4     Рис. 3.7     1 2     Рис. 3.8

 

І. ; (3.17)

;

;

;

.

ІІ. , (3.18)

;

.

 

  1 2   3 4     Рис.3.9

ІІІ. , (3.19)

;

;

; .

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)