АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Орієнтовні середні терміни іммобілізації, реабілітації і непрацездатності при різноманітних пошкодженнях

Читайте также:
 1. B. Накласти джгут-закрутку у середній третині стегна
 2. B. Накласти джгут-закрутку у середній третині стегна
 3. Визначення місця даного готелю на ринку туристичних послуг. Охарактеризувати контингент мешканців та середній рівень завантаженості протягом року і порівняно з минулим
 4. Вкажіть середні терміни відновлення працездатності.
 5. Електроустановки житлових, громадянських адміністративних та побутових будинків. Терміни та визначення.
 6. Загальна симметрична система секретного зв’язку за К. Шенноном. Основні терміни та визначення криптології.
 7. Захворювання зовнішнього та середнього вуха. Гострий гнійний середній отит. Мастоїдит. Антромастоїдотомія.
 8. Ключові терміни
 9. Лікування гострих середніх отитів.
 10. ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ ХВОРИХ НА СЕРЕДНІЙ СЕКРЕТОРНИЙ ОТИТ
 11. Методичні основи побудови програми фізичної реабілітації після вогнепальних поранень стегнової кістки
 12. Молодший і середній дошкільний вік
Локалізація травм і методи лікування Терміни іммобілізації Терміни іммобілі-зації в тижнях Терміни непрацездатності в тижнях
При постійній іммобілі-зації При іммобілі-зації, що знімаєть-ся Загальний термін Не фізична робота Фізична робота
Пошкодження сухожилок
Надостьовий м'яз консервативний1 оперативний Довга головка двоголового м’яза плеча консервативний оперативний Розгинач пальця кисті на рівні проксимального між фалангового суглоба консервативний оперативний Розгинач пальця кисті на рівні кінцевої фаланги консервативний оперативний Згинач пальців кисті консервативний оперативний Чотирьохголовий м'яз стегна консервативний оперативний Ахіллове сухожилля консервативний оперативний 4-5 - - 4-5 6-8 2-3 - - - 1-2 - 2-3 2-3 1-2 - 6-8 - 5-6 - 6-8 6-9 7-8 6-8 4-5 2-4 - 2-4 1-2 3-4 1-2 2-4 - 6-8 6-10 6-10 6-10 - - 10-12 10-12 8-10 - - 12-14 12-14
Пошкодження зв'язок
Бокові першого п'ястково-фалангового суглоба консервативний оперативний Бокові між фалангових суглобів пальців кисті консервативний оперативний Променеп'ястковий суглоб консервативний оперативний Бокові колінного суглоба консервативний оперативний Передня хрестоподібна колінного суглоба консервативний оперативний Задня хрестоподібна колінного суглоба консервативний оперативний Дві зв’язки колінного суглоба консервативний оперативний Зв’язки надколінка консервативний оперативний Міжгомілковий синдесмоз (дистальний) консервативний оперативний Бокові зв’язки гомілковостопного суглоба консервативний оперативний Надостисті хребта консервативний оперативний Міжостисті консервативний оперативний 6-7 6-8 4-6 1-2 1-2 1-2 3-4 1-2 - 6-8 4-6 4-6 3-4 3-4 3-4 10-12 12-13 9-12 7-8 4-6 10-12 8-10 8-10 2-3 2-3 2-3 1-2 4-6 6-8 6-8 7-9 6-8 8-12 8-10 3-5 6-10 6-8 6-8 2-4 4-8 1-2 7-8 8-10 8-10 5-6 5-6
Вивихи
Ключиця Акроміальний кінець консервативний оперативний Стернальний кінець консервативний оперативний Плече Передпліччя Голівка променевої кістки Кисть Човноподібна кістка Ладьєподібна кістка Перший палець кисті Перша п'ястна кістка Пальці кисті, фаланги Стегно Гомілка Надколінок Стопа Таранна кістка У суглобі Шопара У суглобі Ліс франка Пальці стопи Хребет, шийний відділ - 4-6 3-4 3-4 2-3 8-10 - - - - - 2-3 1-2 2-3 1-2 - - 8-10 милиці 3-4 1-2 1-2 - 4-6 3-4 3-4 4-5 3-4 6-7 4-5 12-14 10-14 9-10 9-10 1-2 1-2 2-3 1-2 4-6 2-3 3-4 2-3 3-5 1-2 1-2 2-4 10-12 6-8 1-2 12-16 1-2 4-8 14-16
Переломи
Ключиця консервативний оперативний Лопатка а) тіло, кути б) акроміальний і дзьобоподібний відросток в) шийка Ребра а) одне б) декілька Груднина Плече 1. Голівка, анатомічна шийка консервативний а) без зміщення б) зі зміщенням оперативний 2. Хірургічна шийка консервативний а) без зміщення   б) зі зміщенням оперативний 3. Горбки (великий і малий) консервативний а) без зміщення б) зі зміщенням оперативний 4. Діафіз консервативний а) без зміщення б) зі зміщенням оперативний 5. Надвиросткові консервативний а) без зміщення б) зі зміщенням оперативний Виросток плеча 1. Внутрішній надвиросток консервативний оперативний 2. Зовнішній надвиросток консервативний оперативний 3. Головчасте підвищення і блок консервативний а) без зміщення б) зі зміщенням оперативний 4. У- і Т-подібні переломи консервативний а) без зміщення б) зі зміщенням оперативний Ліктьова кістка 1. Ліктьовий відростокконсервативний а) без зміщення б) зі зміщенням оперативний 2. Вінцевий відросток консервативний а) без зміщення б) зі зміщенням оперативний 3. Діафіз консервативний а) без зміщення б) зі зміщенням оперативний 4. Голівка консервативний оперативний 5. Шилоподібний відросток Променева кістка 1. Голівка консервативний а) без зміщення б) зі зміщенням оперативний 2. Діафіз консервативний а) без зміщення б) зі зміщенням оперативний 3. Типове місце а) без зміщення б) зі зміщенням Передпліччя 1. Обидві кістки консервативний а) без зміщення б) зі зміщенням оперативний 2. Переломовивих Монтеджа консервативний оперативний 3. Переломовивих Галеацці консервативний оперативний Кисть А. Зап'ясток 1 Човноподібна кістка консервативний а) без зміщення б) зі зміщенням оперативний 2. Півмісяцева кістка консервативний оперативний 3. Інші кістки зап’ястка консервативний оперативний Б. П’ясток 1. Переломовивих Беннета консервативний оперативний 2. Перша п’ясткова кістка консервативний оперативний 3. ІІ-V п’ясткові кістки консервативний а) без зміщення б) зі зміщенням оперативний В. Фаланги консервативний а) без зміщення б) зі зміщенням оперативний Г. Сесамоподібні кістки консервативний оперативний Хребет Тіло хребця 1. Шийний відділ 2. Грудний відділ 3. Поперековий відділ 4. Крижі 5. Куприк Відростки хребця 1. Поперечний 2. Остистий Дужка хребця Таз 1. Перша група консервативний оперативний 2. Друга група консервативний оперативний 3. Третя група а) розрив лобкового з'єднання консервативний оперативний б) типу "метелика" консервативний оперативний в) односоднобічний вертикальний перелом консервативний оперативний г) двобічний вертикальний перелом консервативний оперативний 4. Четверта група а) покришка вертлюгової западини консервативний оперативний б) дно вертлюжної западини консервативний оперативний в) центральний вивих консервативний   оперативний Стегно А. Медіальні переломи 1. Голівка 2. Шийка (вальгусні) консервативний оперативний 3. Шийка (варусні) консервативний оперативний Б. Латеральні 1. Черезвертлюжні, міжвертлюгові консервативний оперативний 2. Великий вертлюг 3. Малий вертлюг В. Діафіз консервативний оперативний Г. Виростки 1. Один виросток консервативний оперативний 2. Два виростки (У- і Т-подібні переломи) консервативний а) без зміщення б) зі зміщенням оперативний Надколінник консервативний оперативний а) остеосинтез б) видалення надколінника Гомілка Обидві кістки консервативний оперативний Великогомілкова кістка 1. Виросток консервативний а) без зміщення б) зі зміщенням оперативний 2. У- і Т-подібні переломи виростків консервативний оперативний 3. Діафіз, в/з, с/з консервативний оперативний 4. Діафіз н/з консервативний оперативний 5. Медіальна кісточка консервативний а) без зміщення б) зі зміщенням оперативний 6. Передній чи задній краї великогомілкової кістки консервативний оперативний Малогомілкова кістка 1. Діафіз консервативний оперативний 2. Зовнішня кісточка консервативний оперативний Двокісточкові переломи 1. Варусні (типу Мальгеня) консервативний а) без зміщення б) зі зміщенням оперативний 2. Вальгусні (типу Дюпюінтрена) консервативний а) без зміщення б) зі зміщенням оперативний Трьох кісточковий перелом (типу Потта, Десто) консервативний а) без зміщення б) зі зміщенням оперативний Стопа 1. П’яткова кістка консервативний а) без зміщення б) зі зміщенням оперативний 2. Таранна консервативний а) без зміщення б) зі зміщенням оперативний 3. Човноподібна консервативний а) без зміщення б) зі зміщенням оперативний 4. Плеснові консервативний а) одна кістка б) дещо без зміщення в) зі зміщенням оперативний Фаланги: 1. Основна першого пальця 2. Фалангі ІІ-V пальців поодинокі множинні 4-6 4-6 3-4 3-4 4-6 5-6 2-3 спокій 3-5 6-8 Косинка-функціо­нальний метод 5-6 3-4 6-8 6-8 8-10 3-4 6-8 2-3 3-5 4-6 5-6 3-4 4-6 4-6 1,5-2 2-3 2-3 8-10 10-12 10-12 2-3 4-5 4-5 7-8 8-10 8-10 3-4 4-6 8-10 10-12 6-8 8-10 16-20 10-12 8-10 8-10 5-6 4-6 4-6 4-6 4-5 3-4 2-3 3-4 2-3 2-3 6-8 2-3 8-10 6-8 5-8 5-8 - 3-4 3-4 10-12 14-16 14-16 5-6 6-8 6-8 4-6 4-6 3-4 5-6 8-10 8-10 8-12 10-12 8-10 12-14 12-14 4-6 6-8 2-3 3-4 - - - - 1-2 - - - 1-2 2-3 - Косинка-функціо­нальний метод 1-2 1-2 - - - 2-3 1-2 2-3 3-4 2-3 1-2 2-3 1-2 1-2 2-3 3-4 1-2 1-2 1-2 1-2 2-3 2-3 - - - - - - - - - - - 1-2 1-2 2-4 1-2 4-6 4-6 4-6 4-6 - - - 2-3 - - - 2-3 - - 1-22 2-32 - 2-4 функц. метод - - - - 63 - - - - - - - - - - - - 1-44 1-24 1-24 6-144 184 6-84 204 - 204 - - - - - - 8-10 8-10 8-10 - - - 8-10 2-4 2-4 2-4 2-4 2-3 2-3 2-3 2-3 3-4 - 3-4 - 4-6 4-6 2-4 3-4 3-4 2-3 3-4 3-4 - - - 4-6 4-6 3-4 3-4 5-8 5-6 2-3 4-7 8-10 Косинка-функціо­нальний метод 6-8 6-7 3-4 6-8 8-11 12-14 9-10 5-7 9-12 8-9 4-5 5-6 4-5 4-5 6-7 7-9 6-9 8-10 4-5 5-8 5-8 2,5-4 4-6 4-6 8-10 10-12 10-12 2-3 4-5 4-5 7-8 8-10 8-10 4-5 6-8 9-12 12-16 11-12 10-12 10-12 10-12 10-12 8-10 16-20 10-12 12-14 12-14 7-9 6-8 6-8 4-6 4-6 6-8 3-4 2-3 4-6 4-6 3-4 8-12 функц. метод 6-8 2-3 12-16 8-10 6-8 6-10 6-10 6-10 16-24 12-14 - 3-4 3-4 10-12 14-16 14-16 14-16 14-16 14-16 14-16 14-16 16-18 16-18 7-85 8-105 8-105 6-8 6-8 10-12 10-12 10-12 8-12 10-12 10-12 11-12 15-16 15-16 12-14 16-20 16-20 6-9 9-12 9-10 2-3 3-4 1-2 1-2 2-4 1-2 2-3 2-3 3-5 2-4 2-4 1-4 2-5 2-3 2-4 2-4 3-5 4-6 4-6 3-5 4-6 4-6 3-5 3-5 2-3 2-3 6-10 9-13 7-9 4-6 5-7 7-9 3-5 4-6 4-6 2,5-3,5 4-6 4-6 2-4 2-4 2-4 1-2 1-2 2-5 2-4 2-4 2-3 2-4 2-4 1-2 2-4 2-4 2-6 2-6 6-8 6-8 5-7 4-6 2-4 2-6 6-14 4-8 4-8 3-5 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 1-2 4-6 1-3 1-2 1-3 2-4 1-2 1-2 8-40 8-40 2-6 1-2 1-4 1-4 4-12 2-4 2-4 1-2 1-2 2-4 2-4 2-4 2-4 4-10 4-10 6-10 6-10 2-6 4-6 7-11 7-11 4-12 6-8 4-8 24-28 - 28-44 4-8 4-8 1-2 1-2 4-8 4-8 6-10 6-10 8-12 10-12 14-16 1-2 2-4 2-3 4-6 4-6 10-16 10-16 10-16 8-12 10-14 2-4 2-4 2-10 2-10 2-3 2-4 2-4 3-4 3-4 1-2 1-2 4-6 4-6 2-4 4-8 4-8ї 4-6 4-6 4-6 4-8 8-12 8-12 4-6 4-8 4-8 3-4 2-6 2-6 1-2 1-2 2-4 1-2 2-4 1-3 6-8 1- 12-16 20-24 20-24 - 32-40 8-10 16-24 40-48 40-48 28 і більше 16-20 - 40-48 16-20 16-20 16-18 18-20 2 0 10-12 10-12
               

  

Рекомендована література

1. Олекса А.П. Травматологія і ортопедія. – Київ: Вища школа. – 1993 – с.

2. Травматология и ортопедия / Под ред. Юмашева Э.С. – Москва, 1995 – 325 с.

3. Скляренко Є.Т. Травматологія і ортопедія. Київ: Здоров’я, 2005 – 400 с.

4. Маркс В.О. Методика обследования травматоло-ортопедических больных, - Минск, 1996 – 320 с.

 

Навчальне видання

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.039 сек.)