АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Яке лікування показане в даному випадку? Які оперативні втручання застосовуються при черезвертлюжних переломах?

Читайте также:
 1. Визначити тактику подальшого лікування.
 2. Вкажіть послідовність надання медичної допомоги даному хворому?
 3. За якими показниками в даному випадку зроблена ампутація кінцівки?
 4. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ
 5. Коли застосовується оперативний метод лікування?
 6. Коли необхідно починати лікування дисплазії кульшового суглоба?
 7. Коли необхідно починати лікування м'язової кривошиї?
 8. Консервативне лікування хронічного гнійного середнього отиту.
 9. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ
 10. Лікування гнійних ран
 11. Лікування гострих середніх отитів.
 12. ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ ХВОРИХ НА СЕРЕДНІЙ СЕКРЕТОРНИЙ ОТИТ

Які оперативні втручання застосовуються при черезвертлюжних переломах?

Середні терміни зрощення переломів і навантаження на кінцівку за даної патології?

 

Задача № 11

Хвора Л., 80 років, пенсіонерка, посковзнувшись на вулиці, впала з упором на лівий бік. Відчула різкий біль у верхній третині лівого стегна і кульшового суглоба. Самостійно піднялася, однак йти не змогла. Машиною швидкої допомоги доставлена до травматологічної клініки.

Об'єктивно. Загальний стан хворої задовільний. По зовнішній поверхні верхньої третини лівого стегна є припухлість м'яких тканин, синець. Навантаження на великий вертлюг і по осі кінцівки болюче. Позитивний симптом "прилиплої п'яти". Активні і пасивні рухи в кульшовому суглобі різко обмежені через біль. Відзначається незначна зовнішня ротація кінцівки. Згинання в колінному суглобі до кута 100° болюче. Укорочення кінцівки немає. Лінія Шемакера проходить вище пупка, великий вертлюг знаходиться на лінії Розер-Нелатона, рівносторонність трикутника Бріана не порушена.

На рентгенограмах визначається міжвертлюжний перелом лівої стегнової кістки без зміщення. Шийково-діафізарний кут дорівнює 125°.

Питання:

У якому віці найчастіше трапляються міжвертлюжні переломи стегна?

Яке положення надається кінцівці на витяганні при даному пошкодженні? Тривалість витягання?

Середні терміни зрощення даного перелому.

 

 

Задача № 12

Хвора Ч., 72 роки, пенсіонерка, під час ремонту кімнати впала з висоти 1 м з упором на правий бік. Самостійно піднятися не змогла. Машиною швидкої допомоги з іммобілізацією правої ноги шинами Крамера доставлена до травматологічної клініки.

Об'єктивно. Стан хворої задовільний. Пульс - 70 ударів за хвилину, артеріальний тиск 150/90 мм. рт. ст. З боку внутрішніх органів патології не виявлено. У ділянці правого кульшового суглоба і зовнішньої поверхні стегна виражена припухлість м'яких тканин, синець, поверхневе садно. Кінцівка ротована назовні, укорочена на 3 см. Пальпація в ділянці паху і великого вертлюга болюча. Болючість у цій ділянці різко підсилюється при осьовому навантаженні на кінцівку. Позитивний симптом "прилиплої п'яти". Активні і пасивні рухи в кульшовому і колінному суглобах неможливі через біль.На рентгенограмах правого кульшового суглоба визначається міжвертлюжний перелом із зміщенням. Лінія зламу коса, розташована майже вертикально. Шийково-діафізарний кут становить 105°.

Питання:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)