АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Яке лікування показане в даному випадку? Хвора С., 72 роки, пенсіонерка, впала в кімнаті, посковзнувшись на паркеті, з упором на правий бік при різкій ротації стегна назовні

Читайте также:
 1. Визначити тактику подальшого лікування.
 2. Вкажіть послідовність надання медичної допомоги даному хворому?
 3. За якими показниками в даному випадку зроблена ампутація кінцівки?
 4. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ
 5. Коли застосовується оперативний метод лікування?
 6. Коли необхідно починати лікування дисплазії кульшового суглоба?
 7. Коли необхідно починати лікування м'язової кривошиї?
 8. Консервативне лікування хронічного гнійного середнього отиту.
 9. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ
 10. Лікування гнійних ран
 11. Лікування гострих середніх отитів.
 12. ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ ХВОРИХ НА СЕРЕДНІЙ СЕКРЕТОРНИЙ ОТИТ

 

Задача № 9

Хвора С., 72 роки, пенсіонерка, впала в кімнаті, посковзнувшись на паркеті, з упором на правий бік при різкій ротації стегна назовні. Самостійно піднятися не змогла. Машиною швидкої допомоги доставлена до травматологічної клініки.

Об'єктивно. Стан хворої задовільний. У ділянці правого кульшового суглоба і верхньої третини стегна - припухлість м'яких тканин, підшкірні крововиливи. При пальпації, навантаженні на вертлюг і по осі кінцівки - різка болючість. Кінцівка ротована назовні. Визначається позитивний симптом "прилиплої п'яти" (неможливість підняти випрямлену в колінному суглобі ногу), укорочення кінцівки на 3 см. Лінія Шемакера проходить нижче пупка, великий вертлюг знаходиться вище лінії Розер-Нелатона. Пальпація ділянки шийки під пупартовою зв'язкою різко болюча. Пасивні й активні рухи в кульшовому суглобі обмежені.

На рентгенограмах правого кульшового суглоба визначається субкапітальний перелом шийки стегна зі зміщенням відламків. Шийководіафізарний кут збільшений до 155°.

Питання:

Яке лікування показане за даної патології?

Які методи оперативного лікування переломів шийки стегна існують?

Термін навантаження пошкодженої кінцівки і відновлення працездатності?

 

Задача № 10

Хворий В., 35 років, слюсар, під час роботи одержав травму лівого стегна трубою, вагою близько 80 кг. Удар прийшовся по зовнішній поверхні верхньої третини стегна і кульшового суглоба. Після падіння самостійно піднятися не зміг. Машиною швидкої допомоги з іммобілізацією лівої нижньої кінцівки шинами Крамера хворий доставлений до травматологічної клініки.

Об'єктивно: стан хворого задовільний. У ділянці лівого кульшового суглоба і зовнішньої поверхні верхньої третини стегна відзначається набряк м'яких тканин, підшкірна гематома. Кінцівка ротована назовні, є її укорочення на 2 см. При пальпації відзначається крепітація кісткових відламків у ділянці вертлюгів. Позитивний симптом "прилиплої п'яти". Активні і пасивні рухи в кульшовому і колінному суглобах різко обмежені.

На рентгенограмах лівого кульшового суглоба відзначається через вертлюжний перелом лівої стегнової кістки зі зміщенням відламків, багатоосколковий перелом великого вертлюга і відрив малого вертлюга.Питання:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)