АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Що таке стабільні і нестабільні пошкодження хребта?

Читайте также:
 1. Алгоритм надання допомоги хворим з пошкодженням хребта і спинного мозку на догоспітальному етапі
 2. Вогнепальні пошкодження середньої зони обличчя.
 3. Встановіть та обґрунтуйте клінічний діагноз даного пошкодження.
 4. Інвестиції: сутність та особливості. Нестабільність інвестицій.
 5. Коментар до статті 277. Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів
 6. Коментар до статті 292. Пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газота нафтопродуктопроводів
 7. Орієнтовні середні терміни іммобілізації, реабілітації і непрацездатності при різноманітних пошкодженнях
 8. Поняття «нестабільність» означає, що розвиток економіки супроводжується відхиленнями від нормального процесу розвитку
 9. ПОШКОДЖЕННЯ ГРУДНОЇ КЛІТКИ І НАДПЛІЧЧЯ ПЕРЕЛОМИ РЕБЕР, ГРУДНИНИ, КЛЮЧИЦІ, ЛОПАТКИ . . . . 40
 10. Тема 12. Макроекономічна нестабільність та економічне зростання. (6 год.)
 11. Тема 14. Економічне зростання і макроекономічна нестабільність
 12. Тема 8: Соціальна стабільність і соціальний контроль у суспільстві

Механізм ушкодження хребта і діагноз.

Яке лікування показане в даному випадку?

Середні терміни лікарняного режиму і відновлення працездатності при даному переломі.

 

Задача № 2

Хворий К., 17 років, школяр, травму одержав при пірнанні у воду з висоти 2,5 метра. При цьому вдарився головою об піщане дно. Відчув

гострий біль у шиї. Свідомість не втрачав. У момент удару об дно ріки голова була в положенні згинання. До лікарні доставлений попутнім транспортом, без іммобілізації.

Об'єктивно. Загальний стан хворого задовільний. Положення змушене – двома руками утримує голову в позиції деякого розгинання в шийному відділі хребта. Згинання, розгинання, ротаційні рухи в шийному відділі хребта через біль неможливі. При пальпації – різка болючість у проекції остистого відростка п'ятого шийного хребця, відзначається згладже ність шийного лордозу. Чутливість і рухи в кінцівках збережені, однак хворий відзначає іррадіацію болю у праву верхню кінцівку.

На рентгенограмі шийного відділу хребта в бічній проекції визначається клиноподібна деформація тіла п'ятого шийного хребця, звернена верхівкою наперед, висота його зменшена на '/з. Нижня замикальна пластинка ушкодженого хребця втиснена. На рентгенограмі в прямій проекції вісь хребта трохи скривлена вліво.

Питання:

Діагноз і методи лікування даної патології?

Яка допомога на догоспітальному етапі необхідна хворому?

Середні терміни відновлення працездатності?

 

Задача № 3

Хворий Р., 23 роки, під час гри у футбол упав, ударився об стійку воріт. Відразу ж відчув сильний біль у поперековому відділі хребта. Доставлений до травматологічного відділення на твердих ношах, у положенні лежачи на животі.

Об'єктивно. Загальний стан хворого задовільний. При огляді відзначається незначне виступанння остистого відростка дванадцятого грудного хребця. При пальпації відзначається посилення болю між остистими відростками дванадцятого грудного і першого поперекового хребців. Рухи і чутливість у нижніх кінцівках збережені. Проба з анестезією позитивна (уведення 3-5 мл 2% розчину новокаїну в міжостистий проміжок дванадцятого грудного і першого поперекового хребців викликає зникнення болю, безболісним стає навіть розгинання хребта).На рентгенограмах нижньогрудного і верхньопоперекового відділівхребта у двох проекціях кісткової патології не виявлено.

Питання:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)