АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Яке лікування показане даному хворому?

Читайте также:
 1. Визначити тактику подальшого лікування.
 2. Вкажіть послідовність надання медичної допомоги даному хворому?
 3. За якими показниками в даному випадку зроблена ампутація кінцівки?
 4. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ
 5. Коли застосовується оперативний метод лікування?
 6. Коли необхідно починати лікування дисплазії кульшового суглоба?
 7. Коли необхідно починати лікування м'язової кривошиї?
 8. Консервативне лікування хронічного гнійного середнього отиту.
 9. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ
 10. Лікування гнійних ран
 11. Лікування гострих середніх отитів.
 12. ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ ХВОРИХ НА СЕРЕДНІЙ СЕКРЕТОРНИЙ ОТИТ

Які види оперативних утручань застосовуються нри переломах надколінка?

Середні терміни відновлення працездатності.

 

Задача № 4

Хворий В., 30 років, різноробочий, під час розгрузки одержав удар дошкою по внутрішній поверхні правого колінного суглоба. При цьому в момент травми хворий відзначає різке відхилення гомілки досередини в положенні розгинання в колінному суглобі і фіксованій стопі. Навантажувати кінцівку не зміг. Машиною швидкої допомоги доставлений до травматологічної клініки.

Об'єктивно. Стан хворого задовільний. У ділянці правого колінного суглоба виражений гемартроз (позитивні симптоми "балотування надколінка" і "флуктуації"), підшкірні крововиливи по внутрішній і зовнішній поверхнях, збільшення об'єму суглоба. При пальпації біль по зовнішній і внутрішній поверхнях суглоба. При цьому біль по зовнішній поверхні правого колінного суглоба різко збільшуються при варусному відхиленні гомілки. Рухи в суглобі через біль обмежені, особливо розгинання.

На рентгенограмах кісткової патології не виявлено.

 

Питання:

Який діагноз можна виставити даному хворому?

Яке лікування застосовується за даної патології?

Середні терміни відновлення працездатності.

 

Задача № 5

Хвора Т., 53 роки, технолог, одержала травму лівого колінного суглоба. Ідучи на роботу, посковзнувшись, упала з упором на зігнутий колінний суглоб. Самостійно піднялася, однак далі рухатися не змогла. Попутнім транспортом доставлена до травматологічної клініки.

Об'єктивно: лівий колінний суглоб набряклий, контури його згладже ні. Виражений гемартроз. Позитивні симптоми "балотування надколінка". Кінцівка у вимушеному положенні – зігнута в колінному суглобі під кутом 145°. Активні рухи через біль обмежені. Пасивне розгинання в колінному суглобі різко болюче. При пальпації – біль у передньому відділі суглоба. Після анестезії і видалення крові, що вилилася в суглоб, перевірена цілісність бічного зв'язкового апарату. Патології не виявлено.

На рентгенограмах лівого колінного суглоба відзначається перелом міжвиросткового підвищення великогомілкової кістки з невеликим зміщенням (до 0,4 см).Питання:

Яке лікування необхідно застосувати в даному випадку?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)