АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Яка рентгенологічна картина типового ушкодження Галеацці?

Читайте также:
 1. Ангина Симановского-Венсана. Этиология, патогенез, фарингоскопическая картина, дифференциальная диагностика, методы лечения.
 2. Відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я.
 3. Гематома и абсцесс перегородки носа. Патогенез, риноскопическая картина, клиника, диагностика, возможные осложнения, лечение.
 4. Злокачественные опухоли ротоглотки. Исходные ткани опухолей, форингоскопическая картина, методы диагностики. Клиника, дифференциальная диагностика, методы лечения.
 5. Зразок типового змісту дипломної роботи
 6. И конкурсе «Живая картина».
 7. Картина вторая.
 8. Картина на щите
 9. Классическая картина мира рубежа XIX - XX веков. Ее внутренние противоречия.
 10. Клиническая картина
 11. Клиническая картина
 12. Клиническая картина

Які існують методи лікування цього ушкодження?

Які середні терміни лікування і реабілітаційні заходи щодо відновлення працездатності?

 

 

Задача № 11

До приймального відділення лікарні доставлений хворий П., 23 роки зі скаргами на біль у правому передпліччі, порушення функції кінцівки.

Під час роботи на ділянку передпліччя упав вантаж до 10 кг.

Об'єктивно: припухлість, болючість, гематома в середній третині передпліччя.

На рентгенограмі правого передпліччя відзначається косий поперечний перелом променевої кістки в середній третині зі зміщенням відламків по ширині і довжині.

Питання:

Вказати механізм перелому і виставити діагноз.

Техніка інтрамедулярного остеосинтезу.

Середні терміни іммобілізації і відновлення працездатності в даному випадку.

 

Задача № 12

Госпіталізований хворий К., 35 років, зі скаргами на біль у лівому передпліччі, наявність рани на передпліччі та кровотечу.

Об'єктивно: пов'язка промокла кров'ю, на тильній поверхні передпліччя є рана розмірами 2х4 см, у рані видно кісткові відламки. Функція кінцівки обмежена через біль.

На рентгенограмі відзначаєтьсяподвійний перелом променевої кістки і перелом ліктьової кістки в середній третині зі зміщенням відламків по ширині і довжині.

Питання:

Перша медична допомога при даному пошкодженні.

Який вид остеосинтезу застосовують при відкритих переломах?

Які можливі ускладнення при відкритих діафізарних переломах кісток передпліччя?

 

РОЗДІЛ VІ.2

ПОШКОДЖЕННЯ В ДІЛЯНЦІ ЗАП'ЯСТКА І

КИСТІ

 
 

 

 


Задача № 1

Хворий К., 28 років, скаржиться на біль у правому променево-зап'ястковому суглобі.

Два тижні тому упав з упором на кисть у положенні розгинання. Лікувався амбулаторно з приводу розтягнення зв'язкового апарату, але біль не зник.

При огляді відзначається помірна припухлість у ділянці анатомічної табакерки. При пальпації і при осьовому навантаженні першого пальця різка болючість. Рухи в ділянці правого променево-зап'ясткового суглоба обмежені через біль, особливо розгинання кисті.На рентгенограмі й у прямої проекції в середній третині човноподібної кістки простежується лінія просвітлення в поперечному напрямку.

Встановлено діагноз – поперечний перелом середньої третини човноподібної кістки правої кисті.

Питання:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)