АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Чим характеризується качина хода в даної хворої?

Читайте также:
  1. Зробіть юридичний аналіз даної ситуації. Чи правомірні дії міської ради? Чи відповідає вимогам законодавства рішення районного суду?
  2. Зробіть юридичний аналіз даної ситуації. Чи правомірні дії секретаря сільської ради? Чи відповідає вимогам законодавства рішення сільської ради? Яке рішення має прийняти суд?
  3. Переконання – це роз’яснення і доведення правильності і необхідності даної поведінки.
  4. Позиковий капітал характеризується наступними основними позитивними
  5. Справжній (дифтерійний) круп характеризується?
  6. Та доданої вартості при розрахунку ВВП
  7. У розвитку інформаційної технології можна виділити етапи . Кожен етап характеризується певною ознакою .
  8. Це реальна існуюча сукупність індивідів яка характеризується відносною цілісністю

Які порушення ходи можуть мати місце в ортопедичних хворих?

Як визначається трикутник Бріана, лінія Шемакера, їхнє діагностичне значення?

 

 

РОЗДІЛ ІІ

 

РЕГЕНЕРАЦІЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ.

СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ

 

Регенерація – це процес відновлення клітин організму

 

Регенерація:

- Фізіологічна

- Репаративна

Види зрощення

 

- Первинне (відбувається на основі кортикального ремоделювання за рахунок резорбції остеобластами кістки. По каналах, що формуються, перпендикулярних ділянці перелому, вростають кровоносні судини. Остеобласти формують систему остеонів).

- Вторинне (включає енхондральну та інтрамембранну осифікацію, складається зі стадій, наведених нижче.)

І стадія – запалення (0-5 днів після травми).

II стадія – диференціювання клітин і формування тка­нинноспецифічних структур у ділянці травмованої кістки (4-10 днів після травми).

III стадія – реорганізація тканинних структур і мінералізація (9-25-а доби після травми, до 6 тижнів).

IV стадія – ре моделювання (25-50-а доби після травми).

V стадія – наслідок (45-а доба і більше після травми).

 

Види порушень загоєння переломів

 

1. Повільно зростаючі переломи.

2. Незрощення або переломи, які не зростаються:

- мобільні (з наявністю дефекту);

- стабільні.

3. Несправжні суглоби або псевдоартрози.

 

Сучасні принципи лікування переломів

Консервативні методи

Фіксаційні Екстензійні
- м’які пов’язки (бинтові, косинкові) - Scotchcast, softcast - гіпсові пов’язки (лангетні, циркулярні) - стандартні шини, ортези - манжетове - - скелетне

 

Оперативні методи

(остеосинтез)

   
   

 

 

Задача № 1

Хворий К., 30 років, скаржиться на біль у правій гомілці при ходьбі. Ходить на милицях. Чотири місяці тому під час роботи в шахті одержав травму. Лікувався в медсанчастині з приводу косо-поперечного перелому обох кісток правої гомілки з незначним зміщенням відламків. Проведена одномоментна репозиція відламків із накладанням циркулярної гіпсової пов'язки від пальців ступні до сідничної складки у функціонально-вигідному положенні нижньої кінцівки. На контрольній рентгенограмі – стояння відламків задовільне. Хворий знаходився на стаціонарному лікуванні 3 тижні, одержуючи фізіотерапевтичні процедури. Зміна гіпсової пов'язки проводилася чотири рази у зв'язку з порушенням її цілісноості. Навантажувати ногу розпочав через 1,5 місяця. Гіпсову пов'язку знято через 3,5 місяця.На контрольній рентгенограмі стояння відламків задовільне, слабка періостальна мозоля, лінія зламу великогомілкової кістки в нижній трети ні, остеопороз кісток гомілки, кістково-мозковий канал на місці перелому не закритий. Малогомілкова кістка в нижній третині зрослася.

У момент огляду спостерігається атрофія м'язів гомілки, болючість при пальпації в нижній третині гомілки, припухлість у ділянці гомілковостопного суглоба, вісь гомілки правильна, укорочення немає, навантаження по осі гомілки помірно болюче.

Питання:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)