АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

На якому рівні доцільно виконати ампутацію?

Читайте также:
 1. E. Виконати пункцію плевральної порожнини.
 2. Аналіз рівнів виробничого, фінансового та виробничо-фінансового лівериджу
 3. б) Визначте обсяг продукції, при якому граничні витрати будуть мінімальними.
 4. В якому відділі барабанної перетинки проводиться парацеятез?
 5. Взаєморозуміння та його рівні
 6. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. У якому випадку Ви перевертаєте постраждалого на спину?
 7. Вивчення рівнів вихованості учнів ІV – ІХ класів
 8. Види та рівні спілкування
 9. Види, рівні та основні завдання моніторингу
 10. Виділіть речення, в якому є обставина мети:
 11. Визначте рядок, у якому всі слова пишуться через дефіс
 12. Впровадження інтерфейсних рівнів до стандартної системи маршрутизації

2. Який спосіб ампутації гомілки в даний час найчастіше застосо­вується?

Які існують протези для реабілітації хворих з ампутацією гомілки?

 

Задача № 6

Хворий Н., 23 роки, у зв'язку з ушкодженням підколінної артерії пра вої нижньої кінцівки і подальшим її тромбозом після операції судинного шва виконана ампутація правої гомілки на рівні середньої третини. Ампутація здійснена двоклаптевим фасціопластичним методом. Під ендотрахеальним наркозом, після обробки операційного поля і накладення кровоспинного джгута на стегно, викроєні 2 підшкірнофасціальних куски в середній третині гомілки, що відтягнуті проксимально. Ампутаційним ножем на рівні основи кусків пересічені м'язи до кістки. Циркулярно розсічено окістя великогомілкової і малогомілкової кісток і распатором зміщено дистально. Відступивши 0,5 см від краю окістя, перепиляні кістки гомілки ампутаційною пилкою. Виявлено і ліговані великі судини. Нервові стовбури (великогомілковий і малогомілковий нерви) після уведення під епіневрій 2% розчину новокаїну пересічені в глибині рани. Гострий виступ гребеня великогомілкової кістки збитий долотом і згладжений рашпілем. Знято джгут, ліговані судини, що кровоточать. Операційна рана пошарово зашита. В обидва кути рани уведені гумові випускники. Накладено асептичну пов'язку, кукса іммобілізована задньою гіпсовою шиною. Післяопераційний період без ускладнень, операційна рана зажила первинним натягом. Хворому виготовлений тимчасовий лікувальний гіпсовий протез ("козяча ніжка") для навчання ходьбі і підготовки кукси до постійного протезування.

 

Питання:

1. Яким матеріалом виконують перев'язку судини при прове­денні ампутації?

З якою метою нервові стовбури слід перетинати в глибині операційної рані?

3. Які основні принципи обробки кісткових опилів велико­гомілкової та малогомілкової кісток.

 

Задача № 7

Хвора К., 39 років, надійшла до хірургічного відділення з приводу діабетичної гангрени лівої гомілки і стопи, у зв'язку з чим їй була виконана ампутація в нижній третині стегна. Для формування кукси викроєні 2 шкірно-підшкірнофасціальних куски. Передній містить у собі також і надколінок. М'язи пересічені на рівні основи шматків до кістки, розсічено окістя і распатором зміщено дистально. Відступивши 0,5 см дистальніше рівня розсічення окістя, ампутаційною пилкою перепиляна кістка в над виростковій ділянці. З надколінка знятий суглобовий хрящ, потім підшкірно перекритий обпил стегнової кістки. Фіксація надколінка до опилу здійснена чотирма черезкістковими швами. Операційна рана пошарово зашита наглухо. Післяопераційний період проходив без ускладнень, операційна рана зажила первинним натягом. Хворій був виготовлений лікувально-тренувальний протез стегна з комплектуючих деталей і напівфабрикатів. Для цього була обрана необхідної довжини трубка, до якої за допомогою перехідників приєднані шарніри колінного і гомілковостопного суглобів і стопа. Виготовлена також прийомна гільза кукси з ретельно модельованою площадкою, призначеної для розміщення сідничного бугра, звільненням ділянки м'язів, що приводять, і судинно-нервового пучка. Хвора почала навчатися ходьбі за допомогою милиць.Питання:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)