АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Які зміни в опорно-руховому апараті виникають у зв'язку з укороченням?

Задача № 7

До травматологічного відділення поступив хворий Ц., 49 років, зі скаргами на біль у ділянці лівого кульшового суглоба, неможливість повноцінної опори на ліву ногу.

Анамнез захворювання: 8 років тому під час автомобільної катастрофи одержав травму – вивих лівого стегна. У травматологічному відділенні ЦРБ вивих був вправлений, через місяць розпочав дозоване, а незабаром і повне навантаження на ногу. Через 6-8 місяців після травми відчув ниючий біль у кульшовому суглобі, який віддавав у колінний суглоб. З часом біль підсилилися настільки, що хворий змушений був користатися милицями. Хворий замітив, що пошкоджена кінцівка помітно коротша, об'єм рухів у кульшовому суглобі зменшилися. В останні два роки через біль у суглобі, укорочення кінцівки хворий при ходьбі постійно користується ціпком, а в період посилення болю ходить на милицях.

Дані об'єктивного дослідження. Укорочення лівої ноги на 3 см, порочна установка кінцівки в положенні приведення і згинання в кульшовому суглобі, руху відсутні.

На рентгенограмі лівого кульшового суглоба голівка стегнової кістки сплющена, склерозована, суглобова щілина різко звужена і простежується не на всьому протязі, масивні білясуглобові кісткові розростання. На підставі даних клінічноо-рентгенологічного дослідження встановлений діагноз – фіброзний анкілоз лівого кульшового суглоба.

Питання:

На якій підставі травматолог поставив діагноз фіброзний анкілоз кульшового суглоба? Які види анкілозів (відповідно до класифікації) можуть траплятися в практиці ортопеда-травматолога?

Що називають порочною установкою суглоба? Яке положення кінцівки в кульшовому суглобі варто вважати функціонально вигідним?

Чим зумовлене укорочення кінцівки в даного хворого? Доякого виду укорочення воно відноситься?

 

Задача № 8

До травматологічного пункту звернувся хворий А., 19 років, зі скаргами на сильний біль у лівому ліктьовому суглобі, неможливість користатися кінцівкою. За годину до звертання до лікаря під час спортивних змагань з вільної боротьби при виконанні прийому супротивником упав на випрямлену (розігнуту) у ліктьовому суглобі руку.

Дані об'єктивного дослідження. Положення лівої руки змушене: здоровою рукою хворий підтримує передпліччя травмованої кінцівки. Ліктьовий суглоб збільшений в об'ємі, контури згладжені, передпліччя здається укороченим. Пальпація суглоба болюча, по задній поверхні пальпується виступаючий назад ліктьовий відросток, а над ним – напружене сухожилля триголового м'яза плеча. Визначається зворотний трикутник Гютера, порушення лінії Гютера. Ознака Маркса негативний. Активні рухи в суглобі неможливі, пасивні – різко хворобливі, симптом "пружного опору".На рентгенограмі лівого ліктьового суглоба визначається задній вивих правого передпліччя.

Питання:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)