АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунки концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих викидів

Читайте также:
 1. Аналіз потенційних небезпек та шкідливих факторів виробничого середовища.
 2. Грошові розрахунки та їх вплив на формування доходів.
 3. Платіжний баланс та його розрахунки.
 4. Постанова Правління НБУ Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки у національній валюті»
 5. Поширення мікроорганізмів у природі (ґрунті, повітрі, воді).
 6. Проміжні розрахунки та відновлений відкритий текст
 7. Розрахунки несучої здатності паль-стояків.
 8. Розрахунки та їх вплив на формування доходів підприємства.
 9. Розрахунок наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
 10. Тема 22: З'єднання провідників. Розрахунки простих електричних кіл.
 11. Технологічний, кінематичний і енергетичний розрахунки подрібнювача-роздавача сіна

 

Сучасні мобільні та стаціонарні автоматизовані системи екологічного моніторингу надають оперативну інформацію про забрудненість атмосфери найбільш небезпечними забруднювачами, що дозволяє оцінити поточну якість повітря в районах, де знаходяться станції моніторингу.

Але для ефективного екологічного моніторингу цієї інформації недостатньо, так як для оцінки впливу забруднень на населення та для прогнозування екологічних ситуацій необхідні дані про концентрацію викидів на значній території

Практично всі існуючі розрахункові методи дозволяють оцінювати концентрації шкідливих домішок в складі димових газів в двометровому шарі на рівні землі, а також в вертикальному та горизонтальному перерізі димового факела. На сьогодні в Україні за нормативну методику розрахунку розподілу концентрацій шкідливих викидів прийнято методику ОНД-86, яка зводиться до послідовності застосування аналітичних виразів, отриманих в результаті апроксимації великого масиву експериментальних даних [6]. Серед найпоширеніших автоматизованих засобів для розрахунку приземних концентрацій необхідно відзначити програмні комплекси „Монітор”, „Екосфера”, „Ера”, „Austal View”, „CALPUFF” [58].

Комплекс програм „Монітор” базується на методиці ОНД-86 і призначений для екологічних служб промислових підприємств, дозволяє прогнозувати забруднення атмосфери як стаціонарними, так і нестаціонарними джерелами в повітряному басейні міста та вести стандартну екологічну звітність [7].

Програмний комплекс „Екосфера” дозволяє провадити загальні розрахунки концентрацій в атмосферному повітрі забруднюючих речовин у відповідності з методикою ОНД-86 та розраховувати приземну концентрацію забруднюючих речовин, що містяться у викидах газокомпресорних станцій магістральних газопроводів.

Програмний комплекс „Ера”, призначений для вирішення завдань охорони атмосферного повітря, що пов’язані з розрахунками забруднення атмосфери, і забезпечує:

розрахунки та інвентаризацію викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від різноманітних виробництв;

розрахунки концентрацій приземної концентрації забруднюючих речовин, що містяться у викидах газокомпресорних станцій магістральних газопроводів;

випуск комплекту документації, включаючи ситуаційні карти-схеми місцевості з нанесеними на них ізолініями і полями концентрацій, джерелами забруднення, кордонами санітарно-захисних та житлових зон;

знаходження таких значень викидів існуючих джерел, які дозволять досягти нормативного рівня забруднення;

розрахунки відшкодувань за викиди в атмосферу;

Програмний комплекс „Еколог” забезпечує розрахунок усереднених за 30 хвилинний інтервал концентрацій домішок у приземному шарі у відповідності з ОНД-86 і дозволяє враховувати групи речовин з сумарним шкідливим впливом від точкових, лінійних та неорганізованих джерел з вертикальним або горизонтальним напрямом викиду, а також визначення нормативних санітарно-захисних зон.

Програмний комплекс „AUSTAL View” пропонує зручний інтерфейс взаємодії з офіційною базою даних державного управління екології Німеччини. Програма підтримує тривимірну візуалізацію розподілу, що дозволяє спостерігати за розподілом з будь-яких точок простору і робити висновки щодо поведінки моделі. Комплекс „AUSTAL View” має підтримку карт місцевості, тобто можливе накладання розподілу на тривимірні поверхні з одночасною візуалізацією.

Програмний комплекс „CALPUFF” включає у себе три окремі компоненти CALMET - діагностична тривимірна метеорологічна модель, CALPUFF- модель поширення забруднення, CALPOST- пакет обробки даних. Комплекс є засобом моделювання, що включає в себе компоненти обробки метеорологічних та геофізичних даних, метеорологічну модель, модель поширення забруднювача в атмосфері та декілька модулів розрахункової обробки даних. „CALPUFF” призначений для моделювання розподілу токсичних забруднювачів, розрахунку аварійних викидів від точкових, лінійних або поверхневих джерел, забруднення атмосфери, що спричинюється лісовими пожежами та дослідження перенесення забруднювачів на великих відстанях.

В результаті проведеного аналізу встановлено, що методики, втілені у програмах „Монітор” та „Екосфера”, зважаючи на особливості екологічного законодавства України, є юридично неправомірними і не можуть бути використані в повній мірі.

Програмний комплекс „Ера” є успішним комерційним проектом, який постійно вдосконалюється. Проте його ліцензійне розповсюдження на території нашої держави не відбувається, що при використанні може викликати проблеми юридичного характеру. Те ж стосується програмних комплексів типу „CALPUFF” або „AUSTAL View”, які не розповсюджуються за ліцензією на території нашої держави, що у випадку їх використання може викликати значні проблеми як юридичного характеру, так і з сервісним обслуговуванням. Варто також врахувати, що ціни на закордонне програмне забезпечення в десятки разів перевищують ціни на вітчизняні аналоги.

Отже, безумовною вимогою є вибір такої методики розрахунку розподілу концентрацій викидів, яка б базувалася на нормативній базі українського екологічного законодавства. Таким вимогам відповідає методика ОНД-86, яка призначена для розрахунку приземних концентрацій у двометровому шарі над поверхнею землі, а також розрахунку вертикального розподілу концентрацій і має оптимальне співвідношення обчислювальної потужності до результату обчислень. Методика враховує висоту та діаметр труби, температуру газів, які виходять з труби, повні витрати димових газів на перерізі труби, середню по перерізу труби швидкість газів, властивості атмосфери та метеорологічні дані (температуру навколишнього середовища, швидкість вітру).

У методиці ОНД-86 для розрахунків концентрацій шкідливих речовин у атмосферному повітрі використовуються такі параметри розрахунку:

Cm – максимальне значення приземної концентрації, мг/м3;

Xm – відстань від джерела, м;

М –маса викидів забруднювача, г/сек;

Н – висота джерела викидів, м;

D – діаметр джерела, м;

W0– швидкість газоповітряної суміші на виході джерела, м/с;

V1 – витрати газоповітряної суміші, м3/с;

Тг – температура газоповітряної суміші, ºС;

Тв – температура повітря, ºС;

∆Т – різниця температур, ºС;

U – швидкість вітру, м/с.

Прирозрахунках маси викидів обчислюють середнє значення за 30 хвилин, а витрата газоповітряної суміші може бути розрахована по формулі:

, м3/с,

де D – діаметр устя джерела викиду, м;

При розрахунках концентрацій шкідливих речовин у атмосферному повітрі за методикою ОНД-86 використовується також сукупність коефіцієнтів і допоміжних параметрів:

A – коефіцієнт температурної стратифікації атмосфери (для України до 50º пн.ш. А = 200, в межах 50…52º пн.ш. А = 180);

η – вплив рельєфу місцевості (при перепаді рельєфу 50 м/1км η ≈ 1);

F –безрозмірний коефіцієнт, який враховує швидкість осадження забруднювача в атмосфері, обумовлену характером викидів та ступенем очистки, приймає значення від 1 до 3;

n, m – умови виходу газоповітряної суміші з джерела;

Загальна методика передбачає широкий спектр розрахунків концентрацій забруднювачів, серед яких особливе місце належить наступним розрахункам (рис.1.1).

Максимальне значення приземної концентрації при несприятливих метеорологічних умовах,

Відстаньвід точкового джерела забруднення, на якій досягається максимальна концентрація при небезпечній та довільній швидкостях вітру;

Приземна концентрація вздовж та перпендикулярно осі факела на різних відстанях від джерела забруднення при небезпечній та довільній швидкостях вітру;

Розподіл концентрації забруднювача по висоті над поверхнею землі при небезпечній та довільній швидкостях вітру.

Рисунок 1.1. Розрахунки концентрацій забруднювачів

за методикою ОНД-86

Максимальне значення приземної концентрації забруднюючого речовини См (мг/м3) при викиді газоповітряної суміші з одиночного точкового джерела із круглим устям досягається при несприятливих метеорологічних умовах на відстані Xm, м, від джерела й визначається по формулі

, (1.1)

Відстань Xm від точкового джерела забруднення, на якій досягається максимальна концентрація Cm при небезпечній швидкості вітру Um, обчислюється за наступною формулою:

. (1.2)

«Небезпечною» вважають таку швидкість вітру Um, при якій за інших однакових умов приземна концентрація досягає свого максимуму .

Максимальне значення приземної концентрації Cmu забруднювача (на висоті 2 м), яке досягається при U ≠ Um,обчислюється за формулою:

Cmu = r Cm, мг/м3 , (1.3)

де r —коефіцієнт, який визначається в залежності від відношення U/Um..

Відстань від джерела Xmu, на якій при швидкості U ≠ Um досягається максимальна концентрація Cmu, обчислюється за формулою:

Xmu = pXm . (1.4)

Коефіцієнт p визначається в залежності від відношення U/Um.

Приземна концентрація вздовж осі факела на різних відстанях від джерела забруднення при швидкості вітру, що не дорівнює небезпечній, обчислюється за формулою:

Сxmu = S1Cmu, (1.5)

де Cmu – максимальне значення приземної концентрації забруднювача, яке досягається при U ≠ Um,,

S1 – коефіцієнт визначається в залежності від відношення X/Xm.

Розподіл концентрації забруднювача Сz на висоті Z над поверхнею землі визначається за формулою:

Cz = Cmu S2 Sz, (1.6)

де Cmu – максимальне значення приземної концентрації при U ≠ Um,

Sz – коефіцієнт, залежний від відношень X/Xm та Z/Xm.

Розрахунки проводяться для приземного шару (2 м від поверхні) на відстані не більше 100 км від джерела викидів.

Джерела викидів кваліфікуються на високі (Н ≥50 м), середні (Н = 10-50 м), низькі (Н-2….10м), наземні (Н≤2 м).

Для деталізації розрахунків використовуються представлені в методиці ОНД-86 довідкові графіки.

Методика ОНД-86 була розроблена з метою використання її для розрахунку розподілу концентрацій шкідливих викидів енергетичних об’єктів в промислово розвинених районах СРСР, в тому числі і на території України, і протягом тривалого часу забезпечувала достатню точність розрахунків. Якщо всі параметри і коефіцієнти розрахунку задані відповідно до умов задачі, то відхилення розрахункового значення від фактично виміряного при розрахунках за методикою ОНД-86 не перевищуватиме 12 %. Зрозуміло, що будь-які відхилення від прийнятих для розрахунку числових даних, можуть привести до збільшення розходження між розрахунковими і фактично виміряними значеннями. Причинами таких відхилень можуть бути, наприклад, несвоєчасне виявлення нестабільності метрологічних характеристик, зміни метеорологічних умов (короткочасні або тривалі, пов’язані з формуванням специфічних тільки для даного району повітряних потоків).

Розрахунок небезпечної швидкості вітру Um, при якій досягається максимальна приземна концентрація

Розрахувати небезпечну швидкість вітру Um, при якій досягається максимальна приземна концентрація Cm (мг/м3), якщо діаметр труби D = 3,0 м; висота труби Н = 50,0 м; швидкість газоповітряної суміші на виході труби ω0 = 4,21 м/с; температура газоповітряної суміші Тг = 100 °С; температура повітря Тв = 40 °С; витрати газоповітряної суміші V1 = 20,16 м3/с.

Допоміжні параметри для розрахунку коефіцієнтів n, m, d знаходять за формулами:

 

; (1.7)

; (1.8)

; (1.9)

. (1.10)

Розрахунок небезпечної швидкості вітру починається з розрахунку допоміжних параметрів f, V m. за формулами (1.7) – (1.8);

а) якщо f < 100,

то при Vm 0,5: Um = 0,5;

при 0,5 < Vm 2: Um = Vm;

при Vm > 2: ;

б) якщо f > 100,

то при Vm 0,5: Um = 0,5;

при 0,5 < Vm 2: Um = Vm';

при Vm > 2: .

Алгоритм розрахунку небезпечної швидкості вітру.

1) Проводимо розрахунок допоміжного параметра f за формулою (1.7):

2) Оскільки f < 100, проводимо розрахунок допоміжного параметра Vm за формулою (1.8):

3) При f < 100 i 0,5 < Vm 2;

Um = Vm = 1,9 м/с.

Отже, для труби з параметрами, заданими в умові задачі, небезпечна швидкість вітру, при якій досягається максимально можлива приземна концентрація шкідливих речовин, дорівнює 1,9 м/с.

(Для розрахунків викидів ССЗ «Енергія» можна використати такі дані: ω0 = 4,56 м/с; V1 = 20,16 м3, D = 4,20 м; Н = 120,0 м; Тг = 205 °С).

Розрахунок максимального значення приземної концентрації забруднювача і відстані від точкового джерела забруднення, на якій вона досягається при небезпечній швидкості вітру

Максимальне значення приземної концентрації Cm забруднювача (на висоті 2 м), яке досягається при небезпечній швидкості вітру Um , обчислюється за наступною формулою:

, мг/м3 (1.11)

Відстань Xm від точкового джерела забруднення, на якій досягається максимальна концентрація Cm при небезпечній швидкості вітру Um, обчислюється за наступною формулою:

(1.12)

Коефіцієнт m визначається в залежності від f (див. формулу 1.7) за наступними формулами:

а) якщо f < 100, то ;

б) якщо f > 100, то .

Коефіцієнт n визначається в залежності від f і Vm (див. формули (1.7) і (1.8)):

а) якщо f < 100 і Vm 2, то n = 1;

б) якщо f > 100 і 0,5 ≤ Vm < 2, то ;

в) якщо f < 100 і Vm < 0,5, то n = 4,1/ Vm;

г) якщо f > 100 і Vm не знаходиться в інтервалі [0,5;2], то

Коефіцієнти m i n – числові значення, розмірності не мають за умови, що при знаходженні f, Vm, Vm, fe – використані параметри із заданою розмірністю.

Коефіцієнт d визначається в залежності від f і Vm або f і Vm (див. формули):

а) якщо f < 100 і Vm < 0,5, то ;

б) якщо f < 100 і 0,5 ≤ Vm < 2, то ;

в) якщо f > 100 і Vm > 2, то ;

г) якщо f > 100 (або ∆Т ≈ 100 ºС) і Vm< 0,5, то d = 5,7;

д) якщо f > 100 (або ∆Т ≈ 100 ºС) і 0,5 ≤ Vm < 2, то d = 11,4;

е) якщо f > 100 (або ∆Т ≈ 100 ºС) і Vm > 2, то .

Розрахувати максимальне значення приземної концентрації Cm забруднювача, яке досягається при небезпечній швидкості вітру Um, якщо діаметр труби D = 3,0 м; висота труби Н = 50,0 м; швидкість газоповітряної суміші на виході труби ω0 = 4,21 м/с; температура газоповітряної суміші Тг = 100 °С; температура повітря Тв = 40 °С; витрати газоповітряної суміші V1 = 20,16 м3/с, масса викидів М = 0,2356г/с.

Алгоритм розрахунку максимального значення приземної концентраціїзабруднювача.

1) Параметр f = 0,354 (див. приклад 1).

2) Оскільки f < 100, проводимо розрахунок коефіцієнта m за формулою:

3) Параметр Vm = 1,8879 (див. п. 1).

4) Оскільки f > 100 і 0,5 ≤ Vm < 2, проводимо розрахунок коефіцієнта n за формулою:

5) Для даної місцевості приймемо такі значення параметрів: А = 180, η ≈ 1, F = 1 (див. приклад 1).

Максимальне значення приземної концентрації Cm забруднювача обчислюємо за формулою:

мг/м3

Алгоритм розрахунку відстані Xm від точкового джерела забруднення, на якій досягається максимальна концентрація Cm при небезпечній швидкості вітру Um.

1) Проводимо розрахунок допоміжного параметра fe за формулою (1.10), значення Vm = 3,52 приймаємо з прикладу 1:

2) Проводимо розрахунок коефіцієнта d за пп. 2.1.2 за умови f < 100 i 0,5 < Vm 2, тобто f = 0,354 і Vm = 1,8799 (див. приклад 1):

3) Проводимо розрахунок відстані Xm від точкового джерела забруднення, на якій досягається максимальна концентрація Cm при небезпечній швидкості вітру Um,, де приймаємо F = 1:

м

На відстані Xm = 4720 м від точкового джерела забруднення при швидкості вітру Um = 7,8 м/с досягається максимальна концентрація Cm = 0,001550 мг/м3.

Розрахунок ма ксимального значення приземної концентрації , якадосягається при швидкості вітру, що не дорівнює небезпечній

Максимальне значення приземної концентрації Cmu забруднювача (на висоті 2 м), яке досягається при U ≠ Um,обчислюється за наступною формулою:

Cmu = r Cm, мг/м3

Коефіцієнт r визначається в залежності від відношення U/Um за наступними формулами:

а) при

б) при >1

Розрахувати максимальне значення приземної концентрації Cmu забруднювача, яке досягається при швидкості вітру U = 3,6м/с,якщо небезпечна швидкість вітру Um = 1,9 м/с, а максимально можлива приземна концентрація шкідливих речовин Cm = 0,001550 мг/м3

Алгоритм розрахунку.

1) Розраховуємо коефіцієнт r у залежності від відношення U/Um:

2) Розраховуємо максимальне значення приземної концентрації Cmu забруднювача, яке досягається при швидкості вітру U = 3,6м/с за формулою

Cmu = 0,782×0,001550 = 0,001212 мг/м3

Максимальне значення приземної концентрації забруднювача Cmu = 0,001212 мг/м3, яке досягається при швидкості вітру U = 3,6м/с, що не дорівнює небезпечній, при відомих значеннях небезпечної швидкості вітру Um = 1,9 м/с і максимально можливої приземної концентрації шкідливих речовин Cm = 0,001550 мг/м3.

Розрахунок відстані від точкового джерела забруднення, на якій досягається ма ксимальне значення приземної концентрації забруднювача при швидкості вітру, що не дорівнює небезпечній

Відстань від джерела Xmu, на якій при швидкості U ≠ Um досягається максимальна концентрація Cmu, обчислюється за наступною формулою:

Xmu = pXm , (1.13)

Коефіцієнт p визначається в залежності від відношення U/Um за наступними формулами:

а) при

б) при 0,25<

в) при >1

Розрахувати відстань від точкового джерела, на якій досягається максимальне значення приземної концентрації Cmu забруднювача при швидкості вітру U = 3,6м/с,якщо небезпечна швидкість вітру Um = 1,9 м/с і відстань від точкового джерела забруднення, на якій досягається максимальна концентрація Cm при небезпечній швидкості вітру, Xm = 4720 м.

Алгоритм розрахунку.

1) Розраховуємо коефіцієнт p у залежності від відношення U/Um:

2) Розраховуємо відстань від точкового джерела, на якій досягається максимальне значення приземної концентрації Cmu забруднювача при швидкості вітру U = 3,6м/с

Xmu = 1,2848×4720 = 6060 м

Максимальне значення приземної концентрації Cmu забруднювача при швидкості вітру U = 3,6м/с досягається на відстані Xmu = 6060 м від точкового джерела забруднення.

Розрахунок приземної концентрації вздовж осі факела на різних відстанях від точкового джерела забруднення при небезпечній швидкості вітру

Приземна концентрація вздовж осі факела на різних відстанях від джерела забруднення при небезпечній швидкості вітру обчислюється за наступною формулою:

Сxm = S1Cm (1.14)

Коефіцієнт S1 визначається в залежності від відношення X/Xm за наступними формулами:

а) при

б) при 1<

в) при

г) при .

 

Розрахувати приземну концентрацію вздовж осі факела на відстані X = 4001,0 м від джерела забруднення при небезпечній швидкості вітру, якщо максимально можлива приземна концентрація шкідливих речовин Cm = 0,001550 мг/м3 і відстань від точкового джерела забруднення, на якій досягається максимальна концентрація при небезпечній швидкості вітру, Xm = 4720 м.

Алгоритм розрахунку.

1) Розраховуємо коефіцієнт S1 у залежності від відношення X/Xm:

2) Розраховуємо приземну концентрацію вздовж осі факела на відстані X = 4001,0 м від джерела забруднення при небезпечній швидкості вітру

Сxm = 0,988×0,001550 = 0,001531 мг/м3

Приземна концентрація вздовж осі факела на відстані X = 4001,0 м від джерела забруднення при небезпечній швидкості вітру Сxm = 0,001531 мг/м3.

Розрахунок приземної концентрації вздовж осі факела на різних відстанях від точкового джерела забруднення при швидкості вітру, що не дорівнює небезпечній

Приземна концентрації вздовж осі факела на різних відстанях від джерела забруднення при швидкості вітру, що не дорівнює небезпечній, обчислюється за наступною формулою:

Сxmu = S1Cmu, (1.15)

де S1 – коефіцієнт розрахунку, Cmu – максимальне значення приземної концентрації забруднювача, яке досягається при U ≠ Um.

Розрахувати приземну концентрацію вздовж осі факела на відстані X = 4001,0 м від джерела забруднення при швидкості вітру U = 3,6м/с і максимальному значенні приземної концентрації Cmu = 0,001212 мг/м3 забруднювача, що досягається при цій швидкості вітру, Xm = 4722,3 м.

Алгоритм розрахунку.

1) Розраховуємо коефіцієнт S1 у залежності від відношення X/Xm:

 

2) Розраховуємо приземну концентрацію вздовж осі факела на відстані X = 4001,0 м від джерела забруднення

Сxmu = 0,988×0,001212 = 0,001197 мг/м3.

Приземна концентрація вздовж осі факела на відстані X = 4001,0 м від джерела забруднення при швидкості вітру U = 3,6м/с і максимальному значенні приземної концентрації Cmu = 0,001212 мг/м3 забруднювача, що досягається при цій швидкості вітру має значення Сxmu = 0,001197 мг/м3.

Розрахунок приземної концентрації забруднювача вздовж осі, перпендикулярній осі факела, на різних відстанях від точкового джерела при небезпечній швидкості вітру

Приземна концентрація забруднювача СY на відстані Y, перпендикулярно до осі факела, обчислюється за наступними формулами:

СYm = S2Cxm, мг/м3, при U = Um, (1.16)

СYu = S2Cxmu, мг/м3, при U ≠ Um (1.17)

де Cxmu, Cxm – концентрація вздовж осі факела при U ≠ Um і U = Um відповідно.

Коефіцієнт S2 визначається за наступною формулою:

де при U ≤ 5 м/с,

при U > 5 м/с.

Розрахувати приземну концентрацію вздовж осі, перпендикулярній осі факела, на відстані Y = 500,0 м від джерела забруднення при небезпечній швидкості вітру Um = 1,9 м/с і при приземній концентрації вздовж осі факела Сxm = 0,001531 мг/м3 на відстані X = 4001,0 м від джерела забруднення.

Алгоритм розрахунку.

1) Розраховуємо коефіцієнт S2, попередньо обчисливши параметр ty, оскільки U ≤ 5 м/с:

2) Проводимо розрахунок приземної концентрації забруднювача СYm на відстані Y = 500,0 м, перпендикулярно до осі факела, при небезпечній швидкості вітру

СYm = 0,95×0,001531 = 0,001454 мг/м3.

Приземна концентрація забруднювача СYm = 0,001454 мг/м3 на відстані Y = 500,0 м, перпендикулярно до осі факела, при небезпечній швидкості вітру.

Розрахунок приземної концентрації забруднювача вздовж осі, перпендикулярній осі факела, на різних відстанях від точкового джерела при швидкості вітру, що не дорівнює небезпечній

Розрахувати приземну концентрацію вздовж осі, перпендикулярній осі факела, на відстані Y = 500,0 м від джерела забруднення при швидкості вітру U = 3,6 м/с і приземній концентрації вздовж осі факела Сxmu = 0,001197 мг/м3 на відстані X = 4001,0 м від джерела забруднення.

Алгоритм розрахунку.

Розраховуємо параметр ty

Оскільки U ≤ 5 м/с розраховуємо коефіцієнт S2 за формулою:

Проводимо розрахунок приземної концентрації забруднювача сyu на відстані Y = 500 м, перпендикулярно до осі факела, при швидкості вітру, що не дорівнює небезпечній, за формулою сyu = S2Cxmu,:

Сyu = 0,0562×0,001197 = 0,000067 мг/м3.

Приземна концентрація забруднювача сyu = 0,000067 мг/м3 на відстані Y = 500,0 м, перпендикулярно до осі факела, при швидкості вітру, що не дорівнює небезпечній.

розподіл концентрації забруднювача по висоті над поверхнею землі

Розподіл концентрації забруднювача Сz на висоті Z над поверхнею землі визначається за формулою:

Cz = Cmu S2 Sz,

де Cmu – максимальне значення приземної концентрації при U ≠ Um,

S2 – коефіцієнт розрахунку,

Sz – коефіцієнт, який розраховується за наступною формулою:

де S1 – коефіцієнт розрахунку,

Хmu ­ – відстань від джерела, на якій при швидкості U ≠ Um досягається максимальна концентрація Cmu .

Розрахувати розподіл концентрації забруднювача Сz на висоті Z = 100,0 м над поверхнею землі, якщо максимальне значення приземної концентрації при швидкості вітру, що не дорівнює небезпечній, (U ≠ Um ) Cmu = 0,001212 мг/м3 і відстань, на якій вона досягається, Xmu = 6067,2 м, коефіцієнти S1 = 0,988, S2 = 0,95.

Алгоритм розрахунку.

1) Проводимо розрахунок коефіцієнта Sz

2) Проводимо розрахунок концентрації забруднювача Сz на висоті Z = 100,0 м над поверхнею землі

Cz = 0,001212×0,95×0,0163 = 0,000019 мг/м3

Концентрація забруднювача на висоті Z = 100 м над поверхнею землі Cz = 0,000019 мг/м3

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.037 сек.)