АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Молодий спеціаліст - юрист Сердюк Аліна Юріївна, прийшла на співбесіду про влаштування на роботу до міліції

Читайте также:
 1. Влаштування на роботу
 2. Влаштування фундаментів на заторфованих і мулистих грунтах.
 3. Влаштування фундаментів на просідаючих грунтах.
 4. Влияние римских юристов на право Рима
 5. Внесок римських юристів у світову юридичну теорію та юридичну практику
 6. Графік виходу на роботу.Ознайомлення з приміщенням бару.Організація робочого місця бармена.Особиста підготовка бармена.Конструкція барної стійки базового підприємства.
 7. Деятельность римских юристов. Понятие и виды.
 8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮРИСТОВ
 9. Для профессии юриста справедливость есть нераздельный нравственный и служебный долг.
 10. Духовна культура юриста – це
 11. Завдання на дипломну роботу спеціаліста
 12. Завдання на Дипломну роботу студентові

Право кожного на працю незалежно від статті

Аліна: Добрий день, Ярослав Олександрович, мене звати Сердюк Аліна Юріївна.

 

Капітан міліції: Добрий день. Що ж вас до мене привело?

 

Аліна: Я хочу влаштуватися до вас на роботу в міліцію - слідчим. Мені 25 років, маю вищу юридичну освіту. Закінчила коледж ім. А. Макаренка та Академію СБУ з червоним дипломом. 3 роки працювала на приватному підприємстві юристом. Також в коледжі та Академії неодноразово проходила практику в міліції, тому знаю як працювати з нормативною базою, вмію працювати з свідками та опитувати обвинувачених. Ось, візьміть будь-ласка всі мої документи та заяву про влаштування на роботу.

 

Капітан міліції: Ой, не можу від вас очей відвести, ви ж така гарна та молода жінка, ну навіщо вам така робота! Ви б краще шукали спокійну, врівноважену робота, вам дітей народжувати потрібно, сім'ю створювати.

 

Аліна: Так, я згодна з вами, але це не змінює мого рішення. Я впевнена, що хочу саме цю роботу і я зможу з нею справитися.

 

Капітан міліції: Розумієте, Аліна Юріївна, не те, щоб я не хотів вас брати на роботу...але чоловіки мене не зрозуміють. Чоловікам не подобається, коли ними командує жінка, тим паче, така молода, як ви.

 

Аліна: Скажіть мені будь-ласка, в якому це законодавсті вказано, що жінку не можуть взяти на роботу, якщо вона жінка?!

 

Капітан міліції: Я вас зрозумів, але в нас більш чоловічий колектив...

 

Аліна: Згідно ст. 24 та 43 Конституції України встановлено, що не може бути привілеїв чи обмежень, зокрема, за ознаками статі, а рівність прав жінки і чоловіка забезпечується наданням жінкам рівних із чоловіками можливостей у праці та винагороді за неї, створенням державою умов для повного здійснення громадянами права на працю та гарантуванням нею рівних можливостей у виборі професії та роду трудової діяльності.

Принцип рівності трудових прав жінок і чоловіків закріплений також і в КЗпП. Так, статтями 21 та 22 КЗпП встановлено, що Україна забезпечує рівність трудових прав усіх громадян, зокрема, незалежно від статі, і не допускається будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг під час укладення, зміни, припинення трудового договору залежно від статі.У статті 4 Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII встановлено, що право на державну службу мають громадяни України незалежно, зокрема, від статі, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли в установленому порядку конкурсний відбір або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України. З метою досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства було прийнято Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8 вересня 2005 р. № 2866-IV , який набув чинності з 1 січня 2006 року. Зокрема, у Законі № 2866 визначено, що рівні права жінок і чоловіків — це відсутність обмежень чи привілеїв за ознакою статі, а гендерна рівність — рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації.

Статтею 16 Закону № 2866 встановлено, що керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування зобов’язані забезпечити рівний доступ громадян до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування відповідно до кваліфікації і професійної підготовки незалежно від статі претендента.

Статтями 17–19 Закону № 2866 передбачено норми, які повинні забезпечити рівні права та можливості жінок і чоловіків у праці та одержанні винагороди за неї.

Принцип гендерної рівності в трудових відносинах закріплений і в багатьох міжнародно-правових актах, які, відповідно до статті 9 Конституції України, є частиною національного законодавства, якщо згода на їх обов’язковість надана Верховною Радою України.

Це, зокрема, Загальна декларація прав людини (прийнята і проголошена резолюцією Капітан міліціїьної асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р.), в якій проголошено, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах, у т. ч. незалежно від статі.

Вимоги щодо рівного статусу жінки і чоловіка у трудових відносинах містить і Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації стосовно жінок від 18 грудня 1979 р. На ліквідацію дискримінації за ознакою статі та забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків спрямовані також відповідні конвенції Міжнародної організації праці.

Порушення гендерної рівності є порушенням законодавства про працю. Отже, що ви вирішили?

 

Капітан міліції:Знаєте, а ви мене переконали. У вас є потенціал, ви все ж таки професіонал в своїй справі. Я візьму вас на роботу.

 

Аліна: Дякую, будь-те впевнені я вас не підведу!

 

Капітан міліції:Що ж, тоді до понеділка, чекаю вас на своєму робочому місці.

 

Аліна: Ще раз вам дякую, допобачення, Ярослав Олександрович.

 

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.017 сек.)