АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II. Світовий освітній простір і система освіти в Україні

Читайте также:
 1. I ступень – объектив- центрическая система из 4-10 линз для непосредственного рассмотрения объекта и формирования промежуточного изображения, расположенного перед окуляром.
 2. V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
 3. VI. Система органов дыхания
 4. А) звукопровідна система
 5. Аварии на коммунально-энергетических системах.
 6. Августовская водная система соединяет бассейны рек
 7. Автоматизированная информационная поисковая система правовой информации
 8. Автоматизированная информационно-справочная система
 9. Автоматизированная система информационного обеспечения
 10. Автоматическая Система Обнаружения и Тушения Пожаров (АСОТП) «Игла-М.5К-Т»
 11. Административные наказания: понятие, цели, система и виды. Основные и дополнительные наказания; наказания морального, имущественного характера; наказания, обращенные на личность. 1 страница

Для студентів II курсу факультету філології та журналістики

Стаціонарної форми навчання

(модуль 1, 2, 3)

 

 

доц. Ільченко О.Ю.

 

 

Полтава 2012-2013 н. р.


Завдання для самостійної роботи студентів

модуль №1

Історико-теоретичні основи педагогіки. Основи національної української педагогіки.

На основі самостійного опрацювання наукових джерел, поданого списку літератури підготувати конспект із даної теми.

I. Освіта й виховання в Україні від найдавніших часів до сьогодення.

· Освіта і виховання за часів Київської Русі. Братські школи в Україні. Києво-Могилянська академія та її роль у поширенні освіти в Україні і Росії

· Переслідування української культури та освіти у 1654–1917 рр. Внесок Г.С. Сковороди, Я.П. Козельського, Т.Г. Шевченка та О.В. Духновича у становлення української школи і педагогіки. Педагогічні погляди видатних діячів української культури та освіти у XIX — на початку XX ст. (огляд).

· Освіта в Україні за радянських часів (1918–1991). Видатні українські педагоги радянського часу. Відродження української національної школи в незалежній Україні.

Література:

1. Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії: У 2 ч. / За ред. А.М. Бойко. — Ч. 1. — К.: ВІПОЛ, Полтава: АСМІ, 2002. — С. 81-113.

2. Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 424 с.

3. Зайченко І.В. Історія педагогіки. У двох книгах. Книга I. Історія зарубіжної педагогіки. Навч. посіб. – К., 2010 – 624 с.; Книга II. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. – К., 2010 – 1032 с.

4. Левківський М.В. Історія педагогіки. Підручник. – К.: ЦНЛ, 2003. – 360 с.

5. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Т.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 447 с.


модуль №2

Єдність навчання, виховання і самовиховання у цілісному педагогічному процесі. Теорія навчання і освіти особистості.

I. Болонський процес і реформування системи вищої освіти в Україні.

· Основні етапи Болонського процесу.

· Зміст Болонських реформ.

· Значення Великої хартії університетів у становленні єдиного Європейського регіону вищої освіти.· Актуалізація принципу автономії в управлінні вищим навчальним закладом у контексті Болонського реформування.

Література:

1. Національна Доктрина розвитку освіти України в ХХІ ст.: Указ Президента України № 347/2002, 17 квітня 2002 р.

2. Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії: У 2 ч. / За ред. А.М. Бойко. — Ч. 2. — К.: ВІПОЛ, Полтава: АСМІ, 2004. — С. 15-38.

3. Андрущенко В.П. Модернізація педагогічної освіти України в контексті Болонського процесу // Вища освіта України. — 2004. –– № 1.

4. Ідея університету: Антологія / Відп. ред. М. Зубрицька. — Львів, 2002. — С. 12.

5. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір: Проект. — Харків, 2004.

6. Теоретические и методические основы модульно-компетентностной технологии обучения // Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования. – 2007. – №3. – С.1-58.

7. Янковый В. Болонский процесс: путем европейской интеграции // Зеркало недели. — 2004. — 2 февраля.

 

II. Світовий освітній простір і система освіти в Україні.

· Розвиток навчально-виховних закладів і головні тенденції світової системи освіти.

· Сучасний стан системи освіти в Україні.

· Інноваційні напрями розвитку освіти (дидактики). Основи дистанційного навчання.

Література:

1. Україна. Міністерство освіти і науки. Про поглиблення інтеграції науки та освіти в сучасних умовах // Освіта України. – 2007. – №3-4. – С.2.

2. Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії: У 2 ч. / За ред. А.М. Бойко. — Ч. 1. — К.: ВІПОЛ, Полтава: АСМІ, 2002. — С. 320-335.

3. Бодровская Н.В. Реан А.А. Педагогика. — СПб, 2001. — С. 130-131, 139-140.

4. Дистанційне навчання в країнах Європи та США і перспективи для України // Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія / АПН України; Ін-т засобів навчання. – К.: Атіка, 2005. – С.77-140.

5. Євтушевський В. Становлення і розвиток інновацій у вищій школі / В.Євтушевський, Л.Шаповалова// Вища освіта України. – 2006. – №2. – С.62-66.

6. Кожурина Т. Дистанционное образование как ответ на вызовы глобализации // Новий колегіум. – 2007. – №3. – С.15-17.

7. Мудрак В. Інформаціологічні тенденції розвитку вищої освіти України в глобальному світовому просторі // Філософія освіти. – 2006. – №1. – С.101-108.

8. Торгунская Н.Л. Педагогическая сущность инноваций в вузе // Высшее образование сегодня. – 2007. – №4. – С.49-50.

модуль №3

 

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)