АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

А) звукопровідна система

Читайте также:
 1. I ступень – объектив- центрическая система из 4-10 линз для непосредственного рассмотрения объекта и формирования промежуточного изображения, расположенного перед окуляром.
 2. II. Світовий освітній простір і система освіти в Україні.
 3. V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
 4. VI. Система органов дыхания
 5. Аварии на коммунально-энергетических системах.
 6. Августовская водная система соединяет бассейны рек
 7. Автоматизированная информационная поисковая система правовой информации
 8. Автоматизированная информационно-справочная система
 9. Автоматизированная система информационного обеспечения
 10. Автоматическая Система Обнаружения и Тушения Пожаров (АСОТП) «Игла-М.5К-Т»
 11. Административные наказания: понятие, цели, система и виды. Основные и дополнительные наказания; наказания морального, имущественного характера; наказания, обращенные на личность. 1 страница

б) звукосприймаюча система

Чи порушується слух при гострому гнійному середньому отиті?

а)так

б) ні

В якій частині барабанної перетинки локалізується перфорація при

Мезотимпаніті?

А) в pars tensa

б) в pars flacida

 

Які сиптоми характерні для туберкульозу порожнини носа при передній риноскопії?

А) інфільтрат або виразка хрящової частини носової перегородки оточені в’ялими грануляціями

б)згустки крові в носових ходах

в) подушковидне випинання переділки носа червоного кольору

Що необхідно брати на дослідження для підтвердження діагнозу «фарингомікоз»?

а) мазок із зіву

б)шматочок корка

В) вміст лакун мигдалика

Які відділи верхніх дихальних шляхів частіше вражаються склеромним процесом?

а) трахея, бронхи

Б)ніс, носоглотка, гортань

в) ротоглотка

Які ознаки стороннього тіла носової порожнини?

а)подразнення слизової оболонки з значним виділенням слизу

б) кровотеча, біль

В) однобічний нежить, утруднене або відсутнє дихання через відповідну половину носа

В якому відділі барабанної перетинки проводиться парацеятез?

а) в передньо-верхньому квадранті

б) в передньо-нижньому квадранті

в) в задньо-верхньому квадранті

Г) в задньо-нижньому квадранті

VII.

Як називається методика дослідження гортані?

а) риноскопія

б)фарингоскопія

В) ларингоскопія

2.Інтенсивність розмовної мови коливається в межах:

А)55-60 ДБ

б)65-70 ДБ

в)70-75 ДБ

3. У перебігу гострого гнійного середнього отиту виділяють:

а) ІІ стадії

Б) ІІІ стадії

в) ІV стадії

Яким шляхом інфекція найчастіше попадає у середнє вухо?

а)гематогенним

б) лімфогенний

В)тубарним

г) під час травми

За яким типом найчастіше порушується слух при мезотимпаніті?

а) кондуктивним;

б) сенсоневральним;

в) змішаним.

 

Які операції використовуються при хронічному атрофічному риніті?

а) аденотомія

б)підсадка тканинних трансплантатів під слизову оболонку носової перегородки

в) гайморотомія

г) конхотомія

Яким шляхом у дітей відбувається інфікування перед хребтових лімфатичних вузлів?

А) лімфатичними шляхами задніх відділів порожнини носа і носоглотки

б)при інфекційних захворюваннях (кір, грип, скарлатина)

в) захворювання крові

8. Туберкульоз верхнього відділу гортані характеризується:

А) наявністю виразок на надгортаннику з нерівними краями з потовщенням слизової оболонки в ділянці черпакуватих хрящів

б)наявністю поліпоподібних утворень жовтуватого кольору на черпакувато-надгортанних складках

в) обмежена виразка на голосовій складці з відсутніми реактивними змінами

Як видалити стороннє тіло зовнішнього слухового проходу?

а) пінцетом

Б)шляхом вимивання, в окремих випадках спеціальним гачком

в)оперативним способом

Чим характерна клініка доброякісних пухлин носа?

А) поступове порушення носового дихання

б) сльозотеча

в) кровотечі

 

VIII.

Як називається методика огляду нижніх відділів глотки?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)