АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Читайте также:
 1. V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 2. V. Формування нових знань.
 3. Аналіз знань дітей про рослини
 4. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
 5. Балансовий метод відображення і узагальнення інформації
 6. Блок 8-3. КАРТИ — ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ.
 7. Визначення підсумкового рівня знань студентів.
 8. Вимоги до знань і умінь
 9. Галузі знань 1301 «Соціальне забезпечення»
 10. Доступ до інформації та знань
 11. Емпіричних знань про конституційні відносини та інститути консти-туційного права та інші конституційно-правові явища до теоретичних знань про ці об'єкти.

Гра «Чомусики»

· Чому, якщо Сонце більше освітлює північну півкулю, на її території настає весна?

· Чому полуднева висота Сонця змінюється восени, взимку, навесні та влітку?

Тестування

— Позначте правильну відповідь.

1. Сонячні промені майже ввесь час падають на лінію екватора:

а) прямовисно;

б) косо.

2. Екватор поділяє земну поверхню:

а) на південну і північну півкулі;

б) на західну і східну півкулі.

3. Які промені більше нагрівають земну поверхню?

а) Прямовисні;

б) косі.

4. Рух Землі навколо Сонця спричинює:

а) зміну пір року;

б) зміну дня і ночі.

5. Проміжок часу, за який Земля робить повний оберт навколо Сонця, називається:

а) місяцем;

б) добою;

в) роком.

6. Чому буває день і ніч?

а) Тому що Земля обертається навколо Сонця;

б) тому що Земля обертається навколо своєї осі;

в) тому що Сонце рухається навколо Землі.

7. Що таке вісь Землі?

а) Уявна лінія, яка проходить на однаковій відстані від полюсів;

б) уявна лінія, де Земля ніби з’єднується з небом;

в) уявна лінія, що проходить через центр Землі та Північний і Південний полюси.

8. Що ми називаємо земною орбітою?

а) Шлях, яким Земля рухається навколо Сонця;

б) шлях, яким Земля рухається навколо своєї осі;

в) шлях, яким Сонце рухається навколо Землі.

9. Від чого залежить зміна пір року?

а) Від того, що вісь Землі не вертикальна, а похила;

б) від того, що Земля рухається навколо Сонця;

в) від того, що Земля рухається навколо своєї осі.

10. Що таке рік?

а) Час, за який Земля робить повний оберт навколо своєї осі;

б) час, за який Сонце робить повний оберт навколо Землі;

в) час, за який Земля робить повний оберт навколо Сонця.

11. Третя планета за відстанню до Сонця:

а) Меркурій;

б) Земля;

в) Венера.

Робота над загадками про час

· У місті — дванадцять ринків, на кожному ринку — по тридцять людей, кожного — по двадцять чотири дитини. (Рік)

· Сім братів, літами всі рівні, а іменами різні. Відгадай, хто ми? (Дні тижня)

· Виходило дванадцять молодців, випускало п’ятдесят два соколи та триста шістдесят п’ять лебедів. (Місяці, тижні, дні року)

· Стоїть дуб, а на нім дванадцять гілок, а на кожній гілці — по чотири гнізда, а в кожному гнізді — по семеро пташенят. (Рік, місяць, тижні, дні)· Що то за гість, що темряву їсть? (День)

· Чорна корова весь світ поборола. (Ніч)

Гра «Так чи ні?»

· Ніч настає тому, що на небі з’являється Місяць. Так чи ні?

· Сонце обертається навколо планет. Так чи ні?

· День і ніч настають через те, що Земля обертається навколо своєї осі і по-різному освітлюється Сонцем. Так чи ні?

Вікторина

· Які рухи Землі вам відомі? (Рух навколо своєї осі; рух навколо Сонця)

· До чого призводить рух навколо своєї осі? (До зміни дня і ночі)

· За який період станеться повне обертання Землі навколо Сонця? (За рік)

· Скільки триває рік? (12 місяців)

· Що відбувається при обертанні Землі навколо Сонця? (Зміна пір року)

· Яка головна причина зміни пір року? (Нахил земної осі і рух Землі навколо Сонця)

· Чому влітку день триває довше? (Сонце піднімається високо над горизонтом.)

· Чому взимку холодно? (Сонце низько над горизонтом.)


1 | 2 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)