АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Блок 8-3. КАРТИ — ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ

Читайте также:
 1. V. Формування нових знань.
 2. Ангина Симановского-Венсана. Этиология, патогенез, фарингоскопическая картина, дифференциальная диагностика, методы лечения.
 3. Архаїчні джерела української культури
 4. Бабушка. Картины сельской жизни
 5. Баланс підприємства як найважливіша форма звітності, його структура та джерела даних для складання.
 6. БЕСЕДА ПО СЮЖЕТНЫМ КАРТИНКАМ.
 7. Блок 2. ЕПОХА ВЕЛИКИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ВІДКРИТТІВ
 8. Блок 5. ГЕОГРАФІЧНІ КАРТИ
 9. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.
 10. Бюджетний дефіцит, його причини, види та джерела покриття.
 11. Види майна суб'єктів господарювання та джерела його формування

Варіант 1

1. Умовним знаком на картах позначають:

а) балку; б) западину;

в) урвище; г) яр.

2. Укажіть правильний варіант числового масштабу, який відповідає наведеному лінійному масштабу :

а) 1 : 20; б) 1 : 1000;

в) 1 : 2000; г) 1 : 20 000.

3. Із запропонованих карт топографічною є карта, масштаб якої:

а) 1 : 25 000; б) 1 : 250 000;

в) 1 : 1 000 000; г) 1 : 2 500 000

4. Укажіть правильне твердження щодо карт, виконаних в азимуталь­ній проекції:

а) на ній немає спотворень довжин паралелей і меридіанів;

б) у ній виконані карти півкуль;

в) у ній виконуються карти України;

г) паралелі й меридіани в ній — взаємно перпендикулярні прямі лінії.

5. Укажіть, якими умовними знаками позначають на карті масштабу 1 : 10 000 фруктові сади:

а) масштабними (площадковими); б) лінійними;

в) позамасштабними; г) пояснювальними.

6. Якщо на карті масштабу 1 : 50 000 відстань між пунктами А і Б становить 1 см 2 мм, то на місцевості вона дорівнює:

а) 60 м; б) 600 м; в) 1100 м; г) 60 000 м.

 

_____________________________________________________________________________________

 

Блок 8-3. КАРТИ — ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ.

Варіант 2

1. Умовним знаком на картах позначають:

а) луки; б) сад;

в) вирубаний ліс; г) чагарники.

2. Укажіть правильний варіант числового масштабу, який відповідає наведеному лінійному масштабу:

а) 1 : 5; б) 1 : 5000;

в) 1 : 50 000; г) 1 : 500 000

3. Із запропонованих карт топографічною є карта, масштаб якої:

а) 1 : 20 000 000; б) 1 : 2 000 000;

в) 1 : 200 000; г) 1 : 20 000.

4. Укажіть правильне твердження щодо карти, виконаної в цилінд­ричній проекції:

а) на ній не спотворені кути;

б) немає спотворень довжин паралелей і меридіанів;

в) на ній меридіани — дуги, а паралелі — прямі лінії;

г) у цій проекції виконана карта півкуль.

5. Укажіть, якими умовними знаками позначають на карті масштабу 1 : 10 000 джерела:

а) масштабними (площадковими); б) лінійними;

в) позамасштабними; г) пояснювальними.

6. Якщо на карті масштабу 1 : 250 000 відстань між пунктами А і Б становить 4 см 4 мм, то на місцевості вона дорівнює:

а) 1 км; б) 10 км; в) 250 км; г) 11 000 км.

 

_____________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________

 

Блок 8-4. ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ДО ПОЧАТКУ XX СТ.

Варіант 1

 

1. Укажіть, хто склав перший достовірний опис природи й населення України, яку він називав Скіфією:

а) Страбон; б) Геродот;

в) Птолемей; г) Пліній.

2. Укажіть, яким роком датується перше вживання назви «Україна»:

а) 1039; б) 1187; в) 1213; г) 1280.

3. Укажіть, хто створив першу спеціальну працю, присвячену Україні й козакам, — «Опис України»:

а) Г. де Боплан; б) П. Паллас;

в) Г. Капустін; г) В. Зуєв.

4. Відомий дослідник П. Чубинський був засновником:

а) української фізичної географії;

б) української економічної географії;

в) української геології;

г) українського народознавства.

5. Укажіть, яку територію досліджував учений, зображений на рисунку:

а) Галичину; б) Київщину;

в) Слобожанщину; г) Причорномор'я.

6. В. Докучаєв вивчав ґрунти, рослинність і геологічну будову:

а) Криму; б) Донбасу; в) Волині; г) Полтавщини.

 

_____________________________________________________________________________________

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)