АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування

Читайте также:
 1. D. Дефіцит кількості мобільних госпіталів, що могло б наблизити медичну допомогу до місця пригоди.
 2. Архаїчні джерела української культури
 3. Баланс підприємства як найважливіша форма звітності, його структура та джерела даних для складання.
 4. Блок 8-3. КАРТИ — ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ.
 5. Бюджет, бюджетний дефіцит та способи його фінансування
 6. Бюджетна стратегія і бюджетний процес ЄС. Бюджет ЄС, його доходи і видатки.
 7. Бюджетний дефіцит, його причини, види та джерела покриття.
 8. Види майна суб'єктів господарювання та джерела його формування
 9. Визначення координат джерела забруднення
 10. Визначення потреби в оборотному капіталі та джерела фінансування.
 11. Використані джерела

Державний бюджет – це баланс доходів і витрат держави. Загальний обсяг доходів і видатків в країні іменується – консолідованим або зведеним бюджетом.

За рівнями господарювання зведений бюджет складається з державного бюджету та місцевих бюджетів.

За цільовим призначенням бюджет поділяється на загальний та спеціальний фонди (згідно з Бюджетним Кодексом).

Перевищення видатків над доходами бюджету утворює бюджетний дефіцит. Для збалансування бюджету існує три підходи :

1) Збалансування бюджету на щорічній основі, коли кожного фінансового року доходи бюджету дорівнюють видаткам. Цей підхід характерний для командно-адміністративної економіки;

2) Збалансування бюджету на циклічній основі, коли в періоди циклічних спадів і застосування фіскальної експансії з’являються дефіцити, які покриваються бюджетними профіцитами, що виникають в період економічного піднесення (кейнсіанській підхід).

3)Збалансування бюджету на довгостроковій основі, коли після різкого зниження податків економіка поступово збільшує темпи економічного зростання і початковий дефіцит згодом змінюється профіцитом бюджету (теорія функціональних фінансів економіки пропозиції).

Розрізняють циклічний та структурний дефіцити бюджету. Циклічний виникає при спаді економіки, а структурний існує навіть при піднесенні та повній зайнятості, його причинами служать:

1) Різке зниження податків;

2) Перевитрати бюджетних коштів на інвестування, оборону, соціальні потреби;

Світовою практикою гранична межа дефіциту встановлюється у розмірі 3% до ВВП.

Управління державним боргом і дефіцитом

На проблему управління бюджетним дефіцитом і державним боргом існує дві основні точки зору. За кейнсіанським підходом необхідно:

1)Проводити чисту фіскальну політику для покриття бюджетного дефіциту, тобто використовувати поточні надходження від податків;

2)Чисту фіскальну політику можна доповнити грошово-кредитною таким чином, щоб дефіцит покривався за рахунок додаткової емісії ОВДП, а основним їх покупцем був центральний банк.

Монетаристи виступають за використання комбінованої фіскально-монетарної політики:

1) Бюджетний дефіцит слід покривати переважно шляхом емісії облігацій державної позики;

2) Випущені облігації реалізуються на відкритому ринку цінних паперів. Їх купують комерційні банки та інші господарюючи суб’єкти. центральний банк держави при цьому виступає лише посередником між міністерством фінансів, як продавцем, та суб’єктами економіки, як покупцями ОВДП.

Щоб уникнути ефекту витіснення центральний банк надає ліквідність у банківську систему через інші канали, наприклад через рефінансуваня комерційних банків. Він використовує також ОВДП для регулювання грошової пропозиції на внутрішньому грошовому ринку, проводячи час від часу продаж або купівлю ОВДП.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)