АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Збалансованість економічного кругообігу як передумова рівноваги економіки

Читайте также:
 1. Альтернативні теорії макроекономічного регулювання
 2. Аналіз встановлення та порушення макрорівноваги у можелі «Кейнсіанський хрест»
 3. Аналіз зміни рівноваги у моделі AD-AS.
 4. Аналіз суті та практичних висновків моделі економічного зростання Р. Солоу.
 5. Аналітичний метод економічного аналізу
 6. Б.Механізм відновлення економічної рівноваги, що порушується сукупним попитом, або сукупною пропозицією.
 7. Балансовий метод економічного аналізу
 8. Види економічного аналізу
 9. Види економічного аналізу
 10. Види економічного аналізу .
 11. Визначення рівноважного обсягу національного виробництва у кейнсіанських моделях мультиплікатора. Зміна рівноваги та мультиплікативний ефект. Рецесійний та інфляційний розрив.
 12. Визначення рівня сукупного попиту у базовій моделі рівноваги на товарних ринках ADAS. Чинники сукупного попиту.

Економічний кругообіг – циркуляція товарів, ресурсів і доходів

між макросуб’єктами та макроринками. Проста модель економічногокругообігу подана на рис. 1.1.

Характеристика моделі:

1. У простій моделі беруть участь два макросуб’єкти: домашні госпо-

дарства та фірми. Така економіка називається приватною, тому що

відсутній державний сектор, та закритою, оскільки відсутній зов-

нішньоекономічний сектор.

2. З макроринків у простій моделі представлені лише товарний і ресурсний, які утворюють реальний сектор економіки, оскільки відсутній фінансовий ринок.

3. На рис. 1.1 показано циркуляцію реальних потоків, які охоплюють

рух товарів і ресурсів (за часовою стрілкою). Грошовий потік відображає рух доходів і витрат (проти часової стрілки). Рівновага економіки проявляється в тому, що кількісно реальний потік дорівнюєгрошовому.

4. Повна модель економічного кругообігу враховує роль держави, яка з реального потоку бере частину товарів і ресурсів, а з грошового –податки, повертаючи до реального потоку послуги державних установ, трансферти та субсидії. Закордонний сектор забирає від реального потоку даної країни експортні товари і додає імпортні, а до грошового потоку додає кошти, виручені від експорту і забирає кошти, витрачені на оплату імпорту.

Методологічне значення моделі ек кругообігу полягає у виявленні структурних зв’язків між макросубєктами та ринками та ілюстрація руху фін та реальних потоків в економіці. На основі моделі виявл умови ме рівноваги на окремих ринках та між названими вище потоками

Фін. ринки – сукупність інститутів, що направлюють потік коштів від власників до позичальників.

Інвестиції – це витрати, що безпосередньо сприяють збільшенню загальної велечини нагромадженого в економиці капіталу.

2 компоненти: 1. інвестиції в основний капітал; 2. інвестиції в товарно-матеріальні запаси (сировина, кот. прод.)

Трансефрти – грошову потоки, які на опосередковані випуском товарів на наданні послуг.

Витати на сплату податків(Т), заощаджень(S) і платежі по імпорту(М) – витоки.

Доход = сума витрат на споживання.

Доход = сума витрат на спживання + сума витоків (Т+С+М)

Зпогляду витрат: У = С+Т+G+Х

Тільки загальні суми витоків і ін`єкцій рівні між собою.Висновок: реальний і грошовий потоки здійснюються без перешкод за умови рівності сукупосних витрат домогосподарст, фірм, держави та інших держав в сукупному обсязі виробництва.

Якщо сукупні витрати зменшуються, то і сукупний обсяг виробництва і рівень зайнятості зменшується, що зменшує сукупні доходи, які у свою чергу визначають сукупний попит. Тому важливим завданням макроек. політики є стабілізація сукупного попиту.

2 форми порушення макроек. рівноваги: - інфляція, - безробіття.

Макроек. рівновага – збалансованість народ.-госп. об`єктів і пропорційність між виробництвом і споживанням, між ресурсами і їхнім використанням, між попитом и пропозицією, між факторами виробництва і результатами, між мат.-речовими і фінансовими потоками.

3 види:

1) часткова (мікроекономічна) – на індивід. ринках і ринках окремих товарів;

2) загальна – на певний момент часу і є рівновагою, яку утворюють ринкові процеси, на базі вільної конкуренції, складаються з часткових рівноваг.

3) реальна макроек. – вст. на ринках при недосконалої конкуренції і під впливом зовнішніх чинників (держави) = загальна + монополізм.

Найпростіші моделі:

1) Модель Сея

Пропозиція породжує власний попит

AS=AВ

2) Націнальних рахунків краіни.

AE=N

Cукупні витрати = нац. доход

3) Модель рівноваги інвестицій і заощаджень

T=S

Рівновага 1) і 2) можливі за умови 3)

4) Модель рівноваги грошових і мат.-речових

MV=PY(нац. ВВП)

M – обсяг грошової маси

P - загальний рівень цін

V – швидкість обігу грошової одиниці

Y – реальний ВВП


 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)