АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Модель сукупної пропозиції. Цінові та нецінові чинники сукупної пропозиції. Рівновага товарного ринку. Механізм дії ефекта храповика

Читайте также:
 1. C) екі факторлы модель
 2. GAP модель: (модель разрывов)
 3. Автокорреляция в остатках. Модель Дарбина – Уотсона
 4. Автономні інвестиції. Чинники автономних інвестицій: технічний прогрес, рівень забезпеченості основним капіталом, податки на підприємців, ділові очікування. Модель акселератора.
 5. Аддитивная модель временного ряда
 6. Аеробний механізм ресинтезу АТФ
 7. Академіна модель освіти
 8. Американская модель
 9. Американская модель управления.
 10. Анализ деловой активности предприятия. Факторная модель Дюпон.
 11. Аналіз механізму отримання вогнепальних поранень стегнової кістки
 12. Б.Механізм відновлення економічної рівноваги, що порушується сукупним попитом, або сукупною пропозицією.

Сукупна пропозиція (Aggregate supply) - це обсяг кінцевих товарів і послуг, який може бути запропонований, тобто вироблений, в економіці за різних рівнів цін.

Залежність обсягу пропозиції від середнього рівня цін у країні позначається кривою AS (рис. 3.1).

Величина сукупної пропозиції визначається наявними в економіці капіталом, працею і технологією і може бути записана на основі виробничої функції. Класична виробнича функція відображає зв’язок між чинниками виробництва та реальним ВВП, або сукупною пропозицією:

Y =F(L, K, T),

де Y— реальний ВВП, L - праця, K-капітал, T— технологічний процес, F(L, K, T) — виробнича функція.

Крива сукупної пропозиції AS має вигляд:

На мал. 3.3 подано криву AS, яка змінює свою еластичність щодо цін у короткостроковому періоді протягом ділового циклу. AS містить такі ділянки:

Горизонтальний відрізок (до точки Уа) – кейнсіанський. Озн, що зміна обсягу сук проп відбув при фіксованій рівні цін(характерний для спаду у ви-ві).

Похилий, проміжний. Характерний для пожвавлення в економіці,коли обсяг сук проп збільш при деякому зростаннізаг рівня цін.

Вертикальний (класичний) відрізок притаманний економічному буму. Оскільки спостерігається повна зайнятість Уf і виробляється потенційний ВВП, то спроби збільшити обсяг виробництва у короткостроковому періоді наражаються на небезпеку зростання цін. Обсяг виробництва У при цьому не збільшується.

Ціновими чинниками сукупної пропозиції є зміни (рис. 3.2):

• відсоткової ставки;

• рівня цін.

Рис. 3.2. Цінові чинники сукупної пропозиції

До нецінових факторів сукупної пропозиції належить:

1)ресурси

- наявність внутр ресурсів

- необх залучення імпортних ресурсів

- ступінь монополізації ринків ресурсів.

2)держава

Рівновага можлива при спаді, пожвавленні, підйомі. В момент рінов тов ринка може виникнути»ефект храповика»: коли сук попит розширюється, то змін точка рівнов. Прте ціни не зниж так легко, як підвищ, тому якщо сук попит зменш до початкового знач, то ек не повернеться до свого первісного рівнов стану, а збережеться новий, вищий рів цін.

Рис. 3.3. Нецінові чинники сукупної пропозиції


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)