АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Методи обчислення ВВП

Читайте также:
 1. I.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 2. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
 3. II. Методична робота.
 4. III. Mix-методики.
 5. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 6. III. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
 7. III. Ценности практической методики. Методы исследования.
 8. IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
 9. IV. Методичні матеріали до семінарських, лабораторних і практичних занять.
 10. IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНОФРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 11. IX. Проведите методическую глубокую скользящую
 12. V. Методический блок.

ВВП можна обчислити не тільки як суму кінцевих товарів і пос-

луг. У макроекономіці ВВП розраховують за трьома методами:

1) за виробленою продукцією (виробничий метод);

2) за витратами на придбання товарів та послуг;

3) за доходами, які одержані від реалізації товарів і послуг.

При розрахунку ВВП виробничим методом підсумовується дода-

на вартість, створена всіма галузями економіки:

ВВП = валового випуску по всіх галузях - проміжної продукції по всіх галузях = доданих варт. по всіх галузях(2.1)

Тобто за кожною галуззю економіки спочатку розраховується ва-

ловий випуск, який потім зменшується на величину проміжного споживання. Отриманий показник характеризує сукупну вартість кінцевої продукції або додану вартість, створену всіма галузями економіки.

ВВП за потоком витрат розраховується за формулою:

ВВП = С + І +G + Xn . (2.2)

ВВП за витратами (метод кінцевого використання) – це ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, придбаних домогосподарствами,фірмами, державою і нерезидентами (господарські іноземні суб’єкти,які експортують товари з даної країни), тобто сукупна вартість всіх товарів і послуг, які спожиті суспільством.

С – споживчі витрати (витрати домогосподарств на придбання

товарів широкого вжитку, товарів тривалого користування й оплатупослуг);

І – інвестиційні витрати (витрати підприємств на придбання еле-

ментів основного капіталу; за натуральною формою – машини, верстати, устаткування; за вартісною формою – валові приватні внутрішні інвестиції). Вони включають амортизаційні відрахування і чисті інвестиції.

ВВП за доходами (розподільчий метод) дорівнює сумі факторних

доходів власників виробничих ресурсів + два компоненти (амортизаційні витрати й чисті непрямі податки на бізнес), які не є доходами.Тобто, розраховуючи ВВП за доходами, потрібно знайти суму таких його складових:

• амортизаційні витрати;

• чисті непрямі податки на бізнес – непрямі податки на бізнес (податок на додану вартість, акцизи, мито, ліцензійні платежі та ін.) за відрахуванням субсидій. З економічної точки зору – це різниця між цінами, за якими купують товари споживачі, та цінами реалізації фірм;

• винагорода за працю – компонент, який містить заробітну плату, а також внески підприємств на соціальне страхування, у Пенсійний фонд, Фонд зайнятості тощо;• рентні платежі – прибуток, який отримують власники нерухомості;

• чисті проценти – різниця між процентними платежами фірм іншим секторам економіки та процентними платежами, які фірми отримали від інших секторів: домогосподарств, держави, не враховуючи виплати процентів за державним боргом;

• дохід від власності – чистий прибуток підприємств, які перебувають у приватній власності;

• прибуток корпорацій – компонент, який містить три складові:

1) податок на прибуток корпорацій;

2) дивіденди акціонерам;

3) нерозподілений прибуток корпорацій.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)