АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Стагфляція в теоріях сучасних шкіл макроекономіки

Читайте также:
 1. Аналіз видатків Мостиського району на фінансування соціальних потреб у сучасних умовах
 2. Валютна політика України в сучасних умовах. Органи валютного контролю в Україні.
 3. Зростання ефективності економіки як головне завдання макроекономіки.
 4. Лекція 1. Генезис сучасних економічних теорій
 5. Межі державного втручання в економіку України в сучасних умовах
 6. Методологія макроекономіки. Макроекономічне моделювання.
 7. Об'єкт та предмет макроекономіки.
 8. Об’єкт і суб’єкти макроекономіки. Моделі змішаної економіки. Економічні і соціальні наслідки інфляції.
 9. Основні форми власності та їх еволюція в сучасних умовах.
 10. Поняття, значення, зміст категорії якості в сучасних умовах
 11. Практична функція макроекономіки. Об’єкт та предмет макроекономіки. Моделювання як головний метод відображення фактичної поведінки економіки.
 12. Предмет макроекономіки. Макроекономічна теорія і економічна політика.

Кейнісіанці – в довгостр. періоді вважають стагфл. випадковим явищем.

Монетаристи – між інфл. і безроб. зв’язок існує лише в короткостр., в довгостр. – неможливий, тому відсутній. Якщо в коротк. періоді ек-ка функціон. на рівні прир. безроб. і невисок. показники інфл., то спроби уряду зменшити рівень безроб. нижче прир. рівня шляхом стимулюв. сукупн. попиту ↑ інфл.

т.ч. у робітників і підприємц. з’являється інфл. очікування → ↑ з/п → ↑ витрати на од. прод. → встановл. нова рівновага при прир. рівні безроб., але при ↑ показника інфл. Крива Філ. – вертикальна.

Рис. 6.6. Крива Філіпса (монетаристський підхід)

Школа раціон. очікувань – домогоспод. і фірми прогнозують заходи уряду з урегулювання ек-ки і протидіють їм (напр.:очік., що буде грош. експансія, отже буде збільш. цін), але ці протидії нейтраліз. вимогами спілок, що збільш. з/п і як наслідок змушує підприємц. збільш. ціни на прод. Скорочення безроб. не відчувається, бо між інфл. і безроб. немає взаємного зв’язку. Крива Філ. вертикальна за будь-яких умов.


 

 

Наслідки інфляції

1) зниження реальних доходів населення;2) знецінення фін. активів (зменш. реальної вартості фін. активів з реальними дох.);3) порушення відношень між позичальниками і позикодавцями;4) зменш. мотивація до інвестування;5) перерозподіл дох. між приватним сектором і державою;6) поява «витрат меню»: продавці змушені часто змінюв. цінники, каталоги, що призводить до додатк. витрат;7) поява «витрат зношеного звуття»: спричинених тим, що люди, запобіг. втраті купів. спроможності грошей тримають цю готівку на депозитах і змушені часто ходити в банк, щоб зняти гроші на поточні витрати;8) вводиться фіскальн. податок, спричинений тим, що в умовах інфл. зростання дох. має номінальн. хар-тер, супроводж. зниженням реальн. дох. Якщо норма оподаткув. протягом первного часу залиш. незмінною, то сплатник податків несе певний тягар, змінюються надходження від оподаткув.;9) перерозподільчий ефект (втрачають всі, хто має фіксов. дох.);10) ціни втрач. свою регул. ф-ю (через скороч. обсягів вир-ва і спожив.);11) дезорганізація держави;12) диспропорції між галузями ек-ки;13) затруднює проведення ефективн. макроек. політики;14) ускладн. міжнародн. валютні відносини;15) перехід до натуралізації обміну, спекулятивних тенденцій на ринку, до соц. і політ. потрясінь
 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.014 сек.)