АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Товарний ринок. Модель сукупного попиту. Цінові та нецінові чинники сукупного попиту

Читайте также:
 1. C) екі факторлы модель
 2. GAP модель: (модель разрывов)
 3. Автокорреляция в остатках. Модель Дарбина – Уотсона
 4. Автономні інвестиції. Чинники автономних інвестицій: технічний прогрес, рівень забезпеченості основним капіталом, податки на підприємців, ділові очікування. Модель акселератора.
 5. Аддитивная модель временного ряда
 6. Академіна модель освіти
 7. Американская модель
 8. Американская модель управления.
 9. Анализ деловой активности предприятия. Факторная модель Дюпон.
 10. Базовая модель экономического равновесия и механизм его восстановления
 11. Бар'єри як чинники, що заважають спілкуванню
 12. Безработное населенние. Уровень безработицы. Основные формы безработицы. Закон Ойкена. Хистерезис как модель объяснения перманентной и длительной безработицы.

Товарний ринок – агрегат, що означає сумму макро-ек ринків, це сфера обігу товарів і послуг, вироблених реальним сектором економіки. Встановлення рівноваги на цьому ринку є ключовою проблемою макроекономічного моделювання. Макрорівновага товарного ринку охоплює наступні компоненти:

4)реальний обсяг виробництва (У);

1) загальний рівень цін (Р);

2) сукупний попит (AD);

3) сукупна пропозиція (AS);

Сукупний попит (AD) – це загальний обсяг вітчизняних товарів і послуг, які готові купити домогосподарства, фірми та уряд країни, а також економічні агенти інших країн світу при певному рівні внутрішніх цін. Сукупний попит є сумою таких запланованих витрат економічних агентів:

1) видатків приватного сектора країни на споживання (C) та інве-

стиції (I);

2) видатків держави на закупівлю товарів, оплату послуг та праці (G);

3) перевищення видатків іноземців на вітчизняні товари і послуги

(експорту) над внутрішніми видатками на іноземні товари

(імпортом) – чистого експорту країни (XN):

YAD = C + I + G + X n (4.1)

Обсяг сукупного попиту у номінальному виразі визначається формулою:

AD = Р.У

Між загальним рівнем цін та обсягом попиту складається обернена залежність, при якій зі зростанням цін обсяг попиту скорочується і навпаки.

Графічна модель сукупного попиту

Крива попиту має вигляд ділянки гіперболи. Однак у короткостроковому періоді AD можна представити лінійною функцією:

Уd = a – b . P

Уd – обсяг попиту, у грошових одиницях;

Р – загальний рівень цін, у відсотках;

b – коефіцієнт еластичності попиту за цінами як відношення ;

a – автономний попит, тобто обсяг попиту при гіпотетичному нульовому рівні цін.

Якщо в мікроекономіці від’ємний нахил кривої попиту пояснюється ефектами доходу та заміщення, то в макроекономіці вони не спрацьовують. Обернена залежність У та Р пояснюється такими ефектами:

1) Ефект багатства (реальних касових залишків, який свідчить, що зі зростанням цін знижується реальна вартість фінансових активів. Суб’єкти економіки відчувають себе біднішими, збільшуючи заощадження та скорочуючи споживання.

2) Ефект процентної ставки – зростання цін призводить до підвищення ставки банківського процента, а це, в свою чергу, стимулює заощадження і скорочує споживання, AD – зменшується.3) Ефект імпортних закупівель – з підвищенням цін на продукцію національного виробництва попит переміщується до імпортних товарів. Сукупний попит при цьому скорочується.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)