АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Інфляція попиту Інфляція витрат

Читайте также:
 1. II. Витрата бланків
 2. Аналіз витрат підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний та факторний аналіз витрат)
 3. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях в освіту
 4. Аудит витрат виробництва (обігу) і валових витрат
 5. Аудит доходів та витрат іншої діяльності
 6. б) Визначте обсяг продукції, при якому граничні витрати будуть мінімальними.
 7. Взаємозв'язок сукупного попиту та сукупної пропозиції. Рівноважний обсяг виробництва.
 8. Взаємозвязок попиту і пропозиції. Закон попиту. Вплив нецінових чинників на попит
 9. Взємодія попиту та пропозиції на ринку праці
 10. Визначення витрати рідини в трубопроводі при заданих необхідному напорі і його діаметрі
 11. Визначення витратних параметрів
 12. Визначення перепаду напору у витратомірі Вентурі (в мм рт. ст.)

Вимрювання інфляції

1)Визначення темпів інфляції, як темпи зростання індексу споживчих цін;

2)Визначення рівня інфляції як показника темпу приросту індексу споживчих цін

П= СРІ-100.

3) Визначення дефлятора ВВП як темпу зростання або темпу приросту цін кінцевої продукції: Yr=Yn/IPC

4).За методом „величини 70” можна приблизно визначити період подвоєння загального рівня цін:

Т=70/Ї

де Т - період, за який рівень цін зростає удвічі (місяці, роки);

П –темп приросту цін за одиницю часу <%).

Дефлятор ВВП вимірює зміну цін для всього переліку варних цін кінцевої продукції, а СРІ визначається більш оперативно і вважається офіційним вимірювачем інфляції.

а) Помірна - темп до 10% на рік,

б) галопуюча – 20-200% на рік

с) Гіперінфляція - темп перевищує 200% на рік або 50% на місяць протягом трьох місяців.

Наслідками інфляції є:

1. Падіння реальних поточних доходів більшості населення

2.3ростаючями темпами скорочується добробут населення з фіксованими доходами

3. зазнають втрат власники фін активів з фіксов доходом

4. Відбувається перерозподіл доходів між кредиторами і дебеторами на користь останніх при непередбачевій інфляції

5. Пригнічена інфляція підриває стимули до продуктивної праці,бо має місце натуральний розподіл матеріальних благ через талони та спеціальну торгівлю

6. Скороч обсягу інвестицій через подорожчання кредиту

7 Гіперінфляція безмірно підсилює всі перераховані вище наслідки. Вона приводить до утилізації обміну, глибоких соціальних і політичних потрясінь.

Ин – рівень безробіття

Пн – темп приросту загального рівня цін

N- природний стан економіки

Кейнсіанці вважають, що крива Філіпса правильно відбиває

співвідношення між інфляцією і безробіттям протягом ділового циклу, а порушення закономірностей є результатом збігу несприятливих обставин – шоків пропозиції або цінових шоків.

Монетаристи вважають, що альтернативний зв’язок між інфля-

цією і безробіттям існує тільки в короткостроковому періоді, у довгостроковому періоді він відсутній. Склад з 3-х відділів: 1.вище т.Н( збільш інф-я та низьке без роб-тя за ум екон буму), 2.від Н до гориз (зменш темпів інф-ї та безро-ття) 3. нижче гориз. Стагфляція – зростання безробіття, що супроводжується інфляцією. Шляхи подолання: 1)монетарний підхід – політика впливу на ринок – ліберизація внутр товар ринку та імпорту, демонетизація ринку, розвиток малого та сер бізнесу, струк-ні зміни на ринку праці. 2) Кейнс-кий підхід – регулювання відношення з/п та цін за допомогою – замороження, обмеж збільшення доходів на основі їх неповної індексації, роз-ння динаміки з/п з темпами підвищення праці. 3) підхід школи ек пропозиції – спрямив на стимулювання пропозиції в довго строк періоді шляхом – зменш податків, відмови від антицикліч рег-ння ек-ки з боку держави


 

 

22.Інфляція попиту.

AD=C+I+G+Xn

Інфляція попиту грунрується на правостороннюму переміщенні AD,як відбиття зміни сукупного попиту.

Початкове збільшення AD, перехід із точки А в точку В, ще не є інфляцією,тому що таке збільшення цін відбувається на короткостроковому проміжку часу. Крім того, таке збільшення цін супроводжується збільшенням обсягу від УA до УB. Але з часом збільшення цін на засоби виробництва починає наздогоняти збільшення цін на продукцію кінцевого виробництва,тобто вкл.реакція сукупної пропозиції,вона зменшується.

Чинники інф.попиту:

1)Чинники,що викликають надмірний споживчий попит.

2)Чинники,що викликають різке збільшення інвестиційного попиту.

3)Чинники,що викликають надмірний урядовий попит(бюджетний дефіцит).

4)Чинники,що викликають надмірний іноземний попит на відчизняний товар,як наслідок єкспорт перевищує імпорт.


 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)