АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Валютний курс: сутність та типологія

Читайте также:
 1. Артефакт: поняття і сутність. Коллекція документів як артефакт.
 2. Банківська система та грошовий мультиплікатор: елементи розподілу депозитних грошей, сутність та кільк-на визначеність грош. мульт-ра.
 3. Банківська система; депозитний та грошовий мультипликатори: елементи розподілу депозитних грошей, сутність та кількісна визначеність депозитного та грошового мультиплікатора.
 4. Банківська система; депозитний та грошовий мультипликатори: елементи розподілу депозитних грошей, сутність та кількісна визначеність депозитного та грошового мультиплікатора.
 5. Безробіття, його сутність і види. Закон Оукена.
 6. Валовий внутрішній продукт: сутність, зміст його елементів за виробничим методом.
 7. Валютний курс та фактори, що на нього впливають. Види валютних курсів. Крос-курси, їх розрахунок.
 8. Валютний курс, валютний ринок.
 9. Валютний курс. Форми котирування валютного курсу.
 10. Валютний курс: сутність, режими курсоутворення, паритет купівельної спроможності та зв’язок з платіжним балансом.
 11. Валютний курс: сутність, режими курсоутворення, парітет купів.спроможності та зв’язок з платіжним балансом.

Валютний курс - є своєрідною мірою ціни, яка пропонується в національній грошовій одиниці на іноземні валюти, і виражається співвідношенням між національною і іноземною валютами виходячи з їх купівельних спроможностей.

Курс валюти складається на валютному ринку. Пропозиція валюти формується активними операціями платіжного балансу.

Процедура визначення валютних курсів – котерування, буває:

-пряме: оцінює одиницю іноземної валюти певною кількістю національної, тобто внутрішнім співвідношенням: нац.вал./інозем. вал.

-обернене: оцінюєодиницю націон. валюти кількістю іноземної.

Курс валюти складається на валютному ринку країни як результат коливань пропозиції іноземної валюти та попиту на неї. Пропозиція іноземної валюти формується шляхом здійснення активних операцій платіжного балансу (операцій за кредитом). Попит на іноземну валюту формують пасивні операції. На перетині кривих попиту і пропозиції складається ринковий курс валюти (рис. 12.1).

Рис. 12.1.Встановлення рівноважного курсу на валютному ринку

За різними критеріями розрізняють такі види валютних курсів:

1. За відношенням до національної валюти розмежовують прямий та обернений курс національної валюти. Прямий – ціна національної валюти в одиницях іноземної валюти. Обернений (обмінний) – ціна іноземної валюти, виражена в одиницях національної валюти.

Зазначені види курсів не слід плутати з прямим та оберненим котируванням валют.

2. За кількістю зіставлення валют розрізняють двосторонні та багатосторонні валютні курси. При двосторонньому курсі порівнюються два види грошових одиниць, при багатосторонньому національна валюта порівнюється з індексами кількох іноземних валют. Багатосторонній курс іще називається ефективним курсом.

3. Залежно від врахування цінового чинника виділяють номінальний та реальний курс валюти. Номінальний – це фактичний курс, а реальний курс обчислюється з урахуванням цін товарів і послуг всередині країни та за кордоном.

де е – номінальний прямий курс національної валюти;

P – ціна товару або кошика товарів і послуг на внутрішньому ринку в національній валюті;

P* – ціна такого ж товару або кошика товарів та послуг на світовому ринку в іноземній валюті;

Е – реальний курс валюти, який показує його відповідність номінальному за даним товаром або кошиком товарів і послуг.

Якщо Е < 1, товар, за яким проводиться зіставлення, слід експортувати, оскільки його внутрішня вартість нижча за світову.

Якщо Е > 1, цей товар доцільно імпортувати, оскільки його внутрішнє виробництво дорожче, ніж він коштує на світовому ринку.

Якщо Е = 1, то існує паритет купівельної спроможності, тобто внутрішні і світові ціни на даний товар співпадають, а номінальний валютний курс відповідає реальному.

4. За ступенем регульованості розрізняють фіксований (жорсткий) курс і плаваючий або гнучкий курс.

Плаваючий курс валюти встановлюється шляхом вільної гри ринкових сил. Він відображає стан рівноваги між попитом і пропозицією на валютному ринку без активного втручання центрального банку. Якщо курс валюти зростає відносно валют інших країн, це призводить до збільшення сальдо рахунку операцій з капіталом та зменшення сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу.

Переваги гнучкого курсу:

приньому значною мірою автоматично регулюється сальдо платіжного балансу, зберігаються резерви ЦБ

Переваги фіксованого курсу:

передбачуваність у зовнішній торгівлі

Недоліки фіксованого курсу: в умовах дефіциту виснажуються резерви ЦБ, бо для підтримки курсу ЦБ повинен проводити валютну інтервенцію.

Рис. 12.2. Міжринкова рівновага малої відкритої економіки

На графіку відображено, що основним екзогенним фактором для

внутрішньої рівноваги товарного і грошового ринків є світова процентна ставка (r*). Якщо вона підвищується, відбувається відтік капіталу з країни і спостерігається підвищення внутрішньої процентної ставки. При цьому зростає курс іноземної валюти (національна валюта девальвує), збільшується чистий експорт і крива IS зсувається вправо. У результаті встановлюється нова рівновага в точці з більш високою процентною ставкою. При зниженні світової ставки спостерігається зворотна ситуація.

При моделюванні відкритої економіки використовується інший

графік подвійної рівноваги ринків в системі координат (Y, E). Процентні ставки всередині країни та за кордоном допускаються рівними. У такому разі крива LM набуває вертикального вигляду, оскільки рівновага грошового ринку не залежить від реального курсу (Е). Крива IS має від’ємний нахил, тому що зі зростанням реального курсу національної валюти (Е) чистий експорт та реальний випуск скорочуються(рис. 12.3).

Рис. 12.3. Міжринкова рівновага відкритої економіки

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.015 сек.)