АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Валютний курс та фактори, що на нього впливають. Види валютних курсів. Крос-курси, їх розрахунок

Читайте также:
 1. D. Розпустити джгут до моменту появи кровотечі і накласти його нижче попереднього місця
 2. IV. Оформлення матеріалів про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 3. IХ. Особливості провадження у справах про порушення правил дорожнього руху іноземцями та особами без громадянства
 4. V. Оголошення домашнього завдання.
 5. V. Оголошення домашнього завдання.
 6. VIII. Деякі аспекти діловодства у справах про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 7. Анатомія внутрішнього вуха
 8. Анатомія присінку внутрішнього вуха.
 9. Апокрифічна та есхатологічна література раннього Середньовіччя.
 10. Біохімічні фактори, які визначають прояв м’язової сили швидкості та витривалості.
 11. В нього посуд ніби жар,
 12. в практиці роботи сучасного загальноосвітнього навчального закладу

Валютний курс - це співвідношення, за яким одна валюта обмінюється на іншу, тобто це ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни, при операціях купівлі-продажу. Така ціна може встановлюватися виходячи з співвідношення попиту і пропозиції на певну валюту в умовах ринку, або бути суворо регламентованою рішенням уряду або його головним фінансово-кредитним органом.

Величина валютного курсу і режим його функціонування впливають практично на всю систему макро і мікроекономічних показників країни, на її конкурентні позиції в світовій економіці, збалансованість платіжного балансу. Тому визначення валютного курсу і управління ним є важливим елементом економічної політики кожної держави.

При золотому стандарті рівень валютних курсів визначався рівнем золотого паритету валют, тобто співвідношенням їх золотого вмісту. Валютний курс міг відхилятися від золотого паритету тільки на вартість перевезення золота з однієї країни в іншу. Межі відхилення називалися золотими точками. Нижня межа відхилення = вал.паритет - витрати на перевезення (нижня золота точка - експортна). Починається вивіз золота, так як попит на інвалюту більше пропозиції. Верхня = вал. паритет + витрати на перевезення (верхня золота точка - імпортна). Починається ввезення золота

Зараз основою визначення валютного курсу є співвідношення купівельної спроможності різних національних валют. Купівельнаспроможність валюти визначається вартістю певного набору товарів і послуг, які можна придбати за відповідну грошову одиницю в порівнянні з базисним періодом.

Співвідношення купівельної спроможності окремих валют до певної групи товарів і послуг в двох країнах визначає паритет купівельної спроможності (ПКС).

У залежності від номенклатури товарів, яка береться для розрахунку, ПКС може бути частковим (за обмеженим переліком товарів або товарних груп) і загальним (за ВНП).

Існує декілька методик розрахунку ПКС валют. Самим простим є зіставлення вартості порівняльного набору товарів і послуг (споживчого кошика) в різних країнах:

ПКС = РjB / РjA

Розрізнюють два основних види валютних курсів - фіксовані і плаваючі валютні курси, а також їх певні різновиди.

Фіксований - обмінний курс двох валют, зафіксований міждержавною угодою на відповідному рівні.Плаваючий - змінюється під впливом попиту і пропозиції на ринку, що, в свою чергу, залежить від стану платіжного балансу країни, співвідношення процентних ставок і темпів інфляції, очікувань учасників ринку, офіційної валютної інтервенції тощо.

Змішані режими валютних курсів впроваджуються з метою стимулювання або заборони певних видів або напрямів зовнішньоекономічної політики держави.

Однією з форм валютного регулювання є введення т.з. валютного коридора - фіксованих державою меж зміни валютного курсу національної грошової одиниці до валют ведучих країн.

Також важливим інструментом формування ефективного валютного курсу є валютна інтервенція, здійснювана НБУ. При використанні цього інструмента головне місце належить готівковому валютному резерву, який дає можливість НБУ провести активну політику на валютному ринку України.

Також треба виділити поняття кросу-курсу.

Крос-курс - це співвідношення між двома іноземними валютами, яке визначають на основі курсу цих валют по відношенню до якоїсь третьої валюти. Частіше за все як третя валюта виступає долар США.

У практиці в основному використовується три методи розрахунку крос-курсів:

1) з прямими котируванням до долара США (долар - база для обох валют).

Наприклад, треба розрахувати крос-курс російського рубля до української гривні руб/грн.

USD/руб. = 10,3; USD/грн. = 5,5.

Тоді крос-курс буде руб./грн. = 10,3/5,5

2) з прямим і зворотнім котируванням до долара США, якщо долар - база котирування тільки для однієї з валют. У такому випадку доларові курси валют треба перемножити.

Наприклад, треба розрахувати крос-курс англ. фунта стерлінгів до укр.грн. GBP/ грн..

GBP/USD = 1,6820; USD/грн. = 5,5.

Тоді крос-курс буде GBP/грн. = 1,6820*5,5

3) із зворотним котируванням до долара США (долар - валюта котировання до обох валют). Їх треба розділити один на іншій.

Наприклад, треба розрахувати крос-курс англ. фунта стерлінгів до евро GBP/EUR.

GBP/USD = 1,7; EUR/USD = 1,1.

Тоді крос-курс буде GBP/ EUR = 1,7/1,1


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)