АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ринок праці та його моделі

Читайте также:
 1. A. Працівники бригад постійної готовності другої черги
 2. A. Працівники бригад постійної готовності першої черги
 3. A. У лікувально-профілактичних установах медичними працівниками – лікарями вузької спеціалізації.
 4. а) Міжнародний поділ праці.
 5. Аналіз праці та її оплати.
 6. Атестація робочих місць за умовами праці
 7. Безпечні прийоми праці
 8. Валютний курс, валютний ринок.
 9. Взємодія попиту та пропозиції на ринку праці
 10. Взяття шлункового вмісту для дослідження секреторної функції шлунка (пацієнт може допомагати медичному працівникові, поведінка адекватна)
 11. Визначення практичної придатності побудованої ої регресійної моделі.
 12. Викладіть сутність вартісного методу вимірювання продуктивності праці.

Основними параметрами ринку праці є пропозиція праці, попит

на працю, ціна праці, чисельність зайнятих.

Пропозиція праці (LS) – це чисельність населення, яке бажає працювати при різних ставках заробітної плати. Пропозиція праці залежить від таких чинників:

• чисельності населення;

• чисельності трудових ресурсів країни;

• частки працездатного населення в загальній його чисельності;

• середнього обсягу відпрацьованих годин одним робітником за рік;

• якості застосованої праці (рівень освіти, кваліфікація працівників,

продуктивність їх праці);

• міграційних процесів.

Попит на працю (LD) – потреба підприємців у певному ресурсі

при різних ставках заробітної плати, що визначається кількістю вільних робочих місць і залежить від таких чинників:

• масштабів національної економіки;

• її структури, тобто частки трудомістких галузей в економіці;

• ринкової кон’юнктури (співвідношення попиту і пропозиції на товарному ринку).

При ставці заробітної плати (W/P)0 (рис. 3.2.) ринок праці знахо-

диться в рівновазі на рівні повної зайнятості робочої сили (Lf). Якщо ставка заробітної плати буде встановлена на рівні (W/P)1, то обсяг пропозиції праці L1 перевищить обсяг попиту на працю, і кількість найнятих робітників відповідатиме L1. Різниця між L1 і Lf визначить безробіття очікування, яке може зникнути тільки при умові, що ставка заробітної плати знову дорівнюватиме рівноважній (W/P)0.

Рис. 3.2. Класичний ринок праці

Представники кейнсіанського напрямку в економічній теорії за

перечують можливість добровільного безробіття і вважають, що безробіття має вимушений характер, обумовлений недостатністю сукупних витрат, тобто сукупного попиту, що призводить до спаду в економіці (рецесії).

Отже, в кейнсіанській моделі як вимушене (рис. 3.3) розглядається тільки циклічне безробіття.

 

Рис. 3.3. Кейнсіанська модель ринку праці

а) з/п не лише є доходом працівників, але й елементом сукупного попиту

б) у результ. Діяльності профспілок, укладення колективних договорів та встановл мін з/п, вона не гнучка

в) при спаді вир-ва та скороченні попиту на працю виникає циклічне безробіття

г) для його подолання необхідна експансій на фіскальна і монетарна політикаНеокласична

А) ринок праці струк-ний з окремих сегментів за галузями

Б) попит на працю у вигляді наявних роб місць і пропозиція праці у вигляді працівників певних проф-й

В) змінт у складі роб сили відстають від змін і структуру роб місць

Г) структурне безробіття

Д) для вирівнювання необх диферент з/п

Неоклас модель .

Модель нерівн свідч про те, що рівноваго на ринку прац неможлива, тому що рин праці широко структ і склад з окремих сигментів по галузях і регіонах. Попит на прац, що існ у вигл наяв роб місць і проп праці у вигл роб певн проф і спеціальностей не збалансов за структурою. Зміни у складі роб сили відстають від змін у складі роб місць. Гоовним у цьому підході є структур безроб, а для його скороч необхід диференц з\п, налаг потік інф про віл роб місця, розвиток ринку житла.


 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)