АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розподіл сукупного доходу суспільства. Показники вимірювання нерівності розподілу доходу. Крива Лоренца

Читайте также:
 1. Абсолютная и относительная ограниченность ресурсов и проблема выбора. Кривая производственных возможностей
 2. Банківська система та грошовий мультиплікатор: елементи розподілу депозитних грошей, сутність та кільк-на визначеність грош. мульт-ра.
 3. Банківська система; депозитний та грошовий мультипликатори: елементи розподілу депозитних грошей, сутність та кількісна визначеність депозитного та грошового мультиплікатора.
 4. Банківська система; депозитний та грошовий мультипликатори: елементи розподілу депозитних грошей, сутність та кількісна визначеність депозитного та грошового мультиплікатора.
 5. Безробіття: суть, структура, вимірювання та соціально – економічні наслідки.
 6. Билет. Кривая совокупного спроса. Причины её отклонения вниз. Неценовые факторы совокупного спроса.
 7. Бідність, її причини та показники. Соціальна політика держави як політика регулювання доходів.
 8. Біохімічні показники крові собак
 9. В современной интерпретации кривая Филипса отражает зависимость уровня инфляции от трех факторов ...
 10. В чому полягає мета перевірки гіпотези про закон розподілу ряду?
 11. В.Краткосрочная и долгосрочная кривая совокупного предложения.
 12. Взаємозв'язок сукупного попиту та сукупної пропозиції. Рівноважний обсяг виробництва.

Сукупний доход суспільства розподіляється у двох формах:1)Функціональний розподіл сукупного доходу показує яка його частка припадає на кожного власника виробничих ресурсів, тобто з функціонального боку сукупний доход розглядається на зарплату, прибуток, процент і ренту.2)Особистий розподіл доходу свідчить про те, яка його частка дістанеться окремим верствам населення. У зв’язку з цим розподілом виникає нерівність у доходах. Вона породжується:а) природними можливостями людей.б) відмінностями в рівні освіти. в) відмінностями в кваліфікації. г) відмінностями за віком та статтю.д) міжрегіональними та міждержавними відмінностями в доходах.є) нагромадженим власним капіталом.

Вимірювання нерівноcті в доходах здійснюється трьома способами:1)Порівняння децільних груп2)Крива Лоренса3) коєфиціент Джинні.

1)Зіставлення децільних груп( застосування цих груп відбувається шляхом ділення частки доходу, що припадає на 10% найзаможнішого населення, на частку доходу, яку отримує 10% найбіднішого населення.

2)Крива Лоренца.Нерівність в доходах, яка характерна для будь-якого суспільства, досліджується з використанням кривої Лоренца

Крива Лоренца На рис. по горизонталі позначено кількість населення (сімей) у відсотках, а по вертикалі – розподіл національного доходу за групами населення (сімей) у відсотках. Бісектриса (лінія ОС) відображає абсолютну рівність у доходах усіх сімей (повністю зрівняльний розподіл), а лінії ОD-DС – абсолютну нерівність. Остання ситуація, при якій абсолютна більшість населення взагалі не одержує доходів, лише абстрактна, уявна. Абсолютна рівність в доходах, у чому дехто вбачає соціальну справедливість, призводить до повної деградації нації, адже зникає будь-який стимул для застосування виробничих факторів.

Фактичний розподіл доходів показує крива Лоренца, що будується за реальними доходами. Зокрема, графік показує, що 40 % найбідніших сімей одержують 12,5 % доходів (точка А), а 20 % найбагатших – 52-53 % доходів (точка В). Площа між лінією абсолютної рівності і кривою Лоренца (площа m) показує ступінь нерівності у розподілі доходів. Чим більше крива Лоренца відхиляється від бісектриси (лінія ОС), тим більша нерівність існує при розподілі доходів.3)Коефіцієнт Джині.

Він кількісно визначає ступінь нерівності в розподілі доходу між різними верствами населення. Його формула:

,

де Кдж – коефіцієнт Джині; Sm – площа заштрихованої фігури на графіку між бісектрисою та кривою Лоренца; S(OCD) – прямокутний трикутник, площа якого дорівнює 5000 одиниць. Кдж змінюється від 0 до 1, при його зростанні підвищується нерівність в розподілі доходу.

Критична межа, коли найбідніші 40% починають отримувати лише 12-13% сукупних доходів.

Перерозподіл доходів здійснюється:1)Через державну податкову систему і держбюджет;2)Через соцстрахування;3)коливання ринкових цін;4) добровільні внески до громадських, релігійних організацій.


 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)