АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Система національних рахунків; порівняння з системою балансів народного господарства

Читайте также:
 1. I ступень – объектив- центрическая система из 4-10 линз для непосредственного рассмотрения объекта и формирования промежуточного изображения, расположенного перед окуляром.
 2. II. Світовий освітній простір і система освіти в Україні.
 3. IV Международного фестиваля-конкурса
 4. V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
 5. VI. Система органов дыхания
 6. А) звукопровідна система
 7. Аварии на коммунально-энергетических системах.
 8. Августовская водная система соединяет бассейны рек
 9. Автоматизированная информационная поисковая система правовой информации
 10. Автоматизированная информационно-справочная система
 11. Автоматизированная система информационного обеспечения
 12. Автоматическая Система Обнаружения и Тушения Пожаров (АСОТП) «Игла-М.5К-Т»

Узагальнюючі показники функціонування національної економі-

ки за певний період формують систему національних рахунків (СНР).

Це – система взаємопов’язаних показників і класифікацій, що використовуються для опису та аналізу загальних результатів і аспектів економічного розвитку на макрорівні. Концепції і визначення цієї системи передбачають, що економіка, описана з її допомогою, функціонує на основі дії ринкових механізмів та інститутів.

У плановій економіці переважала система балансів народного го-

сподарства (СБНГ). Вона ґрунтувалася на марксистській методології підрахунку показників і мала витратний характер. Характерною рисою системи був поділ суспільного виробництва на дві нерівнозначні сфери: матеріальне виробництво та нематеріальне виробництво.

Відповідно до цієї концепції валовий суспільний продукт, чистий

суспільний продукт, кінцевий суспільний продукт, національний дохід як основні макроекономічні показники СБНГ створювалися лише виробничою сферою. При цьому продукт, вироблений нематеріальними галузями економіки, не враховувався.

Згідно СНР основним показником нац. обсяг виробництва визнач. – ВВП – сукупна ринкова вартість всього обсягу кінцевого виробництва та послуг, вироблених за період на ек. частині країни.

Ек. теріторія – тер., що адміністративно підпорядкована уряду країни, у межах якої особи, товари і гроші можуть вільно пересуватись.

Резидент – фіз. Або юридич. Особа тієї ек. теріторією,тз якою вона пов`зана тісніше.

Для фірми таким інтересом є та тер., де здійснюється діяльність.

Для фіз. осіб резидентами є всі хто працюють і проживають на території 1 чи більше роки.

Частина ВВП повина бути видана не резидентом як компенсація за ресурси чи за трудову участь.

ВВП + 1 – 2 = ВНП

1 – доходи, отримані резидетом за кордоном у зв`язку з їхньою участю у виробництві ВВП інших країн (олпта праці, дивіденти)

2 – доходи сплачені не резидентом за участь у виробництві ВВП данної країни.

1 – 2 - сальдо первинних доходів

ВВП відріз. від ВНП на сальдо первинних доходів.

В країнах що розвиваються ВВП > ВНП, в розвинених ВВП < ВНП.

ВНП + трасферти з-закордону – трасферти відправлені за кордон = ВНВД.

З травня 1992 р. згідно з Указом Президента в Україні булазапроваджена СНР, тобто статистика й облік переведені на так звані міжнародні стандарти.

Однією з найважливіших особливостей СНР є її всеохоплюючий

характер. Це означає, що СНР містить упорядковану інформацію про:

• усіх господарюючих суб’єктів, що беруть участь в економічному процесі: юридичні особи (підприємства, корпорації, банки, страхові компанії, органи державного управління) і домогосподарства;

• усі економічні операції, пов’язані з виробництвом, розподілом і перерозподілом доходів, накопиченням активів й іншими аспектами економічного процесу;

• усі економічні активи й пасиви, що формують національне багатство (основні фонди, матеріальні оборотні кошти, монетарне золото та інші фінансові активи, вартість землі й корисних копалин тощо).


 

 

Особливості обчислення ВВП як показника системи національних рахунків. Показник валового національного продукту (ВНП). Показник валового національного використовуваного доходу (ВНВД).

ВВП – це сукупна ринкова вартість всього обсягу кінцевого виробництва товарів і послуг, вироблених за певний період, в основному за рік, на економічній території країни.

Економічна територія країни – це територія, що адміністративно

управляється урядом даної країни, у межах якої особи, товари, гроші можуть вільно пересуватися.

Особливості обчислення ВВП

1.За натуральною формою ВВП являє собою суму ринкової вартості кінцевих товарів та послуг. ВВП=∑Pi*Qi

i=1

2.ВВП – кінцевий обсяг виробництва за рік.

Pi – ціна i-ої продукції; Qi – фізичний обсяг чи кількість і-ого товару чи послуги; і-умовний порядковий номер,n- загальна кількість кінцевих товарів та послуг

3.При розрахунках ВВП враховується вартість кінцевої продукції і не враховується вартість проміжних товарів.

4.Враховується вартість товарів та послуг, вироблених в поточному періоді.

5.Ігноруються невиробничі операції. Вони включ.в себе перепродаж товарів і чисто фінансові операції.

Чисто фінансові операції поділяються:

1.дежавні трансфертні виплати – виплати з державного бюджету (пенсії, стипендії, подарунки ветеранам та ін)

2. приватні трансфертні платежі – допомога батьків дітям, студентам, подарунки родичів.

3. операції з цінними паперами: купівля, продаж акцій, облігацій.

ВНП (валовий нац.продукт)

В цілому фізичну або юридичну особу вважають резидентом тієї ек-ки, з якою вони пов’язані тісніше, тієї ек-ки де міститься осередок їх інтересів:

1.Для підприємств або фірм осередок інтересів знаходиться на території тієї країни, де вои здійснюють свою діяльність.

2.Для фізичних осіб (компон. спожив.сектору)резидентами є всі ті, хто працює і проживає на території країни протягом 1 року або більше не залежно від громадянства і національності.

3.Органи державного управління є резидентами своєї країни навіть тоді, коли аналізується їх діяльність здійснювана за кордоном,тобто завжди.

Взаємозв’язок між ВВП і ВНП відображений на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Взаємозв’язок між ВВП та ВНП

1 – доходи, отримані резидентами за кордоном у зв’язку з їх участю у виробниц-

тві ВВП інших країн (оплата праці, проценти, дивіденди);

2 – доходи, сплачені резидентам інших країн за участь у виробництві ВВП даної

країни (оплата праці, проценти, дивіденди).

Доходи резидентів, отримані з-за кордону у зв’язку з тим, що во-

ни брали участь у виробництві, називаються первинними доходами.

Отже, ВВП відрізняється від ВНП на сальдо первинних доходів, що сплачені резидентам інших країн. При цьому сальдо може бути як додатнім, так і від’ємним. У країнах, що розвиваються, ВВП, як правило,перевищує ВНП, тому що цим країнам доводиться сплачувати розвинутим країнам великі відсотки за зовнішні позики. І навпаки, для розвинених країн характерним є протилежне співвідношення, при якому ВНП, як правило, перевищує ВВП.

Первинні доходи не містять доходів, отриманих з-за кордону в

порядку перерозподілу, наприклад, подарунки, гуманітарна допомогатощо. Якщо ці доходи (трансферти) додати до ВНП і відняти аналогічні доходи, сплачені за кордон, одержимо важливий макроекономічний показник – валовий національний використовуваний дохід (ВНВД) (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Валовий національний використовуваний дохід

Трансферти – доходи, отримані в порядку перерозподілу (подарунки,гуманітарна допомога)

Трансферти – потоки грошових коштів, неопосередковані випуском товарів та наданням послуг.


 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)