АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Модель Манделла-Флемінга – модель малої відкритої економіки

Читайте также:
 1. C) екі факторлы модель
 2. GAP модель: (модель разрывов)
 3. II етап-1993 р. - липень 1994 р. (етап початку масової малої та великої (акціонування) приватизації (роздержавлення), або законо-декрето-указовий період)
 4. Автокорреляция в остатках. Модель Дарбина – Уотсона
 5. Автономні інвестиції. Чинники автономних інвестицій: технічний прогрес, рівень забезпеченості основним капіталом, податки на підприємців, ділові очікування. Модель акселератора.
 6. Аддитивная модель временного ряда
 7. Академіна модель освіти
 8. Американская модель
 9. Американская модель управления.
 10. Анализ деловой активности предприятия. Факторная модель Дюпон.
 11. Аналіз моделі IS-LMдля відкритої економіки при фіксованому обмінному курсі.
 12. Базовая модель экономического равновесия и механизм его восстановления

Модель Манделла-Флемінга розрах. на аналіз малої відкритої економіки у короткостроковому пріоді і є модефікацієюмоделі ISLM для цих умов.

Модель ISLM для відкритої ек-ки дає можливість пояснити коливання рівнів доходу та обмінного курсу для аналізу наслідків грошово кредитної, податкової і зовнішньоторгівної політики за різних режимів валютного регулювання.

Припущення моделі:

1. ціни в клороткостроковому періоді незмінні

2. абсолютна мобільність капіталу

3. Гол. причиною міжнар. мобільності капіталу є різниця в доходності активів різних країн, тобто відмінність між зустрічною і світовою % ставками є один. фактором, який визнач. напрями руху капіталу.

Перевищеня світові % ставки призводить до відтоку капіталуз країни, а перевищення внутрішньої % ставки – до прибуття капіталу в країну.

Інвестиційний масштаб економіки – нездатність країни впливати на рівень світової % ставки. Але вона значноюмірою залежить від ек. розвитку ін. країн. Це значить, що внаслідок коливань % ставки рівень внутрішньої % ставки ввстановлюється на рівні світової % ставки ( не навпаки)

Рівняння моделі:

моднль склад. з 3-х рівнянь:

1) рівновага на товарному ринку ( рів-ня IS)

2) р-ня на грош. ринку (р-ня LM)

3) визнач. умову рівноваги внутрішн. і світової % ставки.

1) IS : Y=C(Y-T) +I(r)+G+Xn(l)

2) LM: M/P=f(r;y)

3) r = r*

у-доход, r-% ставка, l-вал. курс

Рис. Модель Манделла-Флеминга в координатах "r-Y".

Сутність обєднання: положення і рух IS приєднується до відношення відповідних значень LM. Якщо курс внутрішньої валюти підвищити то це призведе до того, що відносні ціни на імпортні товари, порівняно з цінами на вітчизняні товари зменшиться. Це бцде стримувати експорт і стимулювати імпорт.

Чистий експорт Xn зміниться і крива IS буде переміщюватися вліво. Це пояснюється так:

Нехай рівноважна національна процентна ставка нижча за світову (завищений обмінний курс). В таких умовах внутрішні потенційні інвестори будуть намагатися вивезти капітал з країни, вони намагатимуться перетворити національну валюту в іноземну.

На валютному ринку зростає пропозиція національної валюти і збільшується попит на іноземну валюту, що призводить до знецінення внутрішньої валюти.IS опускається вниз, але вона всеодно повертається в точку подвійної рівноваги .

Зауваження: лінія IS залишається несхідною як на рис. 1 цієї моделі так і для закритої економіки, але не за рахунок процентної ставки, яка є незмінною, а тому, що сукупний дохід Y знаходиться в оберненій залежності від «e», він знаходиться в залежності від чистого експорту і від валютного курсу.

Рис. Модель Манделла-Флеминга на графике Y-e


 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)