АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Рівень зайнятості населення і його показники. Потенційний і фактичний обсяг виробництва

Читайте также:
 1. Автономні інвестиції. Чинники автономних інвестицій: технічний прогрес, рівень забезпеченості основним капіталом, податки на підприємців, ділові очікування. Модель акселератора.
 2. Агломерації Індії з населенням понад 1 млн. чол., 2002 р., тис. чол.
 3. Академічний рівень
 4. Аналіз обсягів виробництва продукції
 5. Аналіз обсягів виробництва та асортименту продукції
 6. Аналіз обсягу виробництва та реалізації основних видів продукції
 7. Аналіз соціального забезпечення в сфері зайнятості населення
 8. Аналіз соціального забезпечення в сфері зайнятості населення
 9. Асортимент та обсяг виробництва кондитерських виробів по ВАТ «Іванківського хлібозаводу», 2010 рік, кг
 10. б) Визначте обсяг продукції, при якому граничні витрати будуть мінімальними.
 11. Базовий рівень підготовки.
 12. Беззбитковий обсяг виробництва і реалізації продукції

Складові ринку праці: З/п(w), кільк зайн(L), попит на працю(LD), пропоз праці(LS).

Зайняті – чисельність насел, яке має роботу. Безробітні-частина насел в працездат віці, що знах в пошуках роботи і зареєстр в службі зайнятості.

Зайняті+безроб=роб сила.

Рів безроб=безроб/роб силу*100%.

До категорії “позаробоча сила” належать люди, які не зайняті в

суспільному виробництві і не прагнуть отримати роботу.

До категорії “робоча сила” (економічно активного населення) на-

лежать люди, які працюють, можуть працювати, хочуть працювати і активно шукають роботу. Отже, загальна чисельність робочої сили поділяється на дві частини:

• зайняті (E) – люди, які мають роботу, причому не важливо, зайняті вони повний робочий день чи неповний, повний робочий тиждень чи неповний. Людина також вважається зайнятою, якщо вона не працює з таких причин: а) знаходиться у відпустці; б) хворіє;

в) страйкує; г) у зв’язку з погодними умовами;

• безробітні (U) – люди, які не мають роботи, але активно її шука-

ють. Пошук роботи є головним критерієм, що відрізняє безробіт-

них людей від тих, які не включаються в робочу силу.

Отже, загальна чисельність робочої сили рівна:

L = E +U.

Основним показником безробіття є показник рівня безробіття,

тобто відношення чисельності безробітних до загальної чисельності робочої сили, виражене у відсотках:

Різновиди безроб: природне (повна зайн – стан ринку праці, коли існ тільки прир безроб,до якого належ фрикційне і структурне. Фрикційне-безроб,породж зміною місця роботи або помешкання, або одночасно. Структурне – викликане масштабними змінами в структ ек-ки. Циклічне – втрата роб місця внаслідок ек спаду, чисельних банкрутств і згортання вир-ва За наяв цикл безроб повна зайн не досяг. Цикл безроб є формою поруш макро-ек рівноваги.

Природний рівень безробіття (u*) – рівень, при якому забезпечу-

ється повна зайнятість робочої сили, тобто найефективніше і найраціональніше її використання.

Обсяг вир-ва,вир за умов повної зайн – потенц обсяг вироб (потенц ВВП). Обсяг вир-ва, виробза умов цикліч безроб – фактич. ВВП.

На базі розриву ВВП можна обчислити потенційний ВВП (Y* ) і

втрати ВВП від циклічного безробіття(ΔY) :Закон Оукена використовується також при визначенні залежності

динаміки фактичного ВВП від динаміки фактичного безробіття за

формулою:

де ΔYt% – процентна зміна фактичного ВВП у періоді t;

ΔY*% – процентна зміна потенційного ВВП у періоді t;

U t, Ut-1 − рівень фактичного безробіття відповідно у періоді t і t−1;


 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)