АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Економічне зростання, його вимірювання і типологія. Чинники економічного зростання

Читайте также:
 1. Автономні інвестиції. Чинники автономних інвестицій: технічний прогрес, рівень забезпеченості основним капіталом, податки на підприємців, ділові очікування. Модель акселератора.
 2. Альтернативні теорії макроекономічного регулювання
 3. Аналіз суті та практичних висновків моделі економічного зростання Р. Солоу.
 4. Аналітичний метод економічного аналізу
 5. Балансовий метод економічного аналізу
 6. Бар'єри як чинники, що заважають спілкуванню
 7. Безробіття як економічне явище і його наслідки. Закон Оукена.
 8. Безробіття: суть, структура, вимірювання та соціально – економічні наслідки.
 9. Валютний курс: сутність та типологія.
 10. Види економічного аналізу
 11. Види економічного аналізу
 12. Види економічного аналізу .

Економічне зростання – це збільшення реального обсягу вир-ва за певний проміжок часу. Основна проблема теорії економічного зростання полягає у вирішенні того, яким чином можна збільшити об’єм виробничих потужностей або ВНП в умовах повної зайнятості. Екстенсивний тип економічного зростання –у цьому випадку розширення обсягів виробництва відбувається за рахунок трьох факторів: (а) основного капіталу (фондів); (б) робочої сили; (в) матеріальних витрат (природної сировини, матеріалів, енергоносіїв). Це найбільш легкий шлях господарського розвитку. З його допомогою відбувається швидке освоєння природних ресурсів, а також вдається порівняно швидко скоротити або ліквідувати безробіття, забезпечити велику зайнятість робочої сили. Довгострокова орієнтація на переважно екстенсивний шлях зростання випуску продукції приводить до кризових явищ. Інтенсивний тип економічного зростання Його головна ознака – підвищення ефективності виробничих факторів на базі технічного прогресу. Він характеризується розширенням виробництва на основі якісного поліпшення всіх його факторів. Ґрунтується на широкому використанні більш ефективних засобів виробництва, що забезпечується за рахунок застосування більш прогресивної техніки, передових технологій, досягнень науки, підвищення кваліфікації кадрів. Завдяки цим факторам досягається також підвищення якості продукції, зростання продуктивності праці, ресурсозбереження, поліпшення використання наявної матеріальної бази виробництва. Економічне зростання вимірюється за допомогою показників динаміки(к-тів приросту, зростання…).Основний вимірник ек. зростання є реальний обсяг виробництва за певний період або зростання випуску продукції окремих галузей або секторів економіки на різних товарних групах. Зауваження : при вимірюванні зростання порівнюють реальні показники. Динаміка якості життя в процесі економічного зростання вимірюють зростанням реального ВВП на душу населення. Чинники ек. зростання:1)чинники пропозиції:а) Кількість і якість природних ресурсів країни;б)-//- праці;в)кількість капіталу – середньорічна вартість основних виробничих фондів; якість капіталу - час продуктивності, ступінь фізичного і морального зносу або питома вага активної частини капіталу;г)технології і способи впливу робочої сили і капіталу на предмети праці.2)Чинники попиту - збільшення випуску повинне супроводжуватися відповідним збільшенням платоспроможного попиту.Крім чинників попиту і пропозиції є ще чинники раціонального розподілу Для найбільш ефективної реалізації зростаючого економічного потенціалу повинно бути забезпечене не тільки повне залучення ресурсів в економічний обіг, але й найбільш ефективна їх утилізація. Здатність для нарощування виробництва недостатня для розширення загального випуску продукції; необхідне також реальне застосування зростаючого об’єму ресурсів і їх розподілення таким чином, щоб отримати максимальну кількість корисної продукції.


 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.017 сек.)