АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Загальний рівень цін. Номінальний і реальний обсяг виробництва. Використання індексів для аналізу динаміки загального рівня цін. Порівняльний аналіз індексів

Читайте также:
 1. A. Підняти ногу вище рівня серця
 2. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 3. B. Транспортна аварія, об’єктового рівня.
 4. B. У лікувально-профілактичних установах терапевтами і хірургами загального профілю.
 5. SWOT-аналіз ВТК «Лукас».
 6. VII. Аналіз галузі
 7. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 8. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 9. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 10. Автономні інвестиції. Чинники автономних інвестицій: технічний прогрес, рівень забезпеченості основним капіталом, податки на підприємців, ділові очікування. Модель акселератора.
 11. Академічний рівень
 12. Алгоритм використання ІКТ в роботі з дошкільниками

Вибір методу розрахунку визначається наявністю надійної інформаційної бази. Оскільки ВВП вимірюється в грошовій формі, зміни цін призводять до зміни в обсягах ВВП. Розрізняють номінальний і реальний обсяги виробництва.

Номінальний обсяг виробництва – це обсяг, обчислений у поточ-

них фактичних цінах, тобто в цінах, що діють на момент виробництва:

де Yn – номінальний обсяг виробництва;

Pi1– ціна одиниці i-ї продукції в поточному періоді;

Qi1– фізичний обсяг i-го товару в поточному періоді.

Отже, на величину номінального ВВП впливають два процеси:

• динаміка обсягу виробництва;

• динаміка рівня цін.

Для порівняння в динаміці використовується показник реального

обсягу виробництва, який обчислюється в незмінних (базисних) цінах,тобто на величину цього показника впливає тільки зміна обсягів виробництва:

де Yr – обсяг виробництва в порівняльних або базисних цінах;

Pi0 – ціна одиниці i-ї продукції в базисному періоді.

Ступінь зміни загального рівня цін можна відобразити за допомо-

гою індексу цін:

Можливі три варіанти значень індексу цін:

Ip>1 (якщо у відсотках, то Ip>100 %) – спостерігається інфляція

реального обсягу виробництва. Номінальний обсяг необхідно дефлювати, тобто зменшити на значення індексу цін. При цьому Ip називається дефлятором ВВП;

Ip<1 – спостерігається дефляція. Для одержання реального ВВП

номінальний необхідно збільшити на цінову складову, тобто інфлювати. При цьому Ip називається інфлятором ВВП;

Ip=1 – ціни незмінні (Yn=Yr).

Реальний ВВП можна розрахувати шляхом коригування

номінального ВВП на індекс цін:

Для здійснення зазначених коригувань використовуються цінові

індекси (цінові дефлятори) Ласпейреса, Пааше та Фішера.

Індекс Ласпейреса – агрегативний індекс цін, який показує, як

змінюються ціни за два порівнювані періоди за умови, що структура виробленого ВВП залишається незмінною.

Цей індекс дещо завищує темпи зростання рівня цін, тому що при

його розрахунках нехтують тим фактом, що зі зміною цін відбуваються зміни в структурі споживчих товарів. Індекс Ласпейреса, розрахований для фіксованого кошика споживчих товарів та послуг, називається індексом споживчих цін. Він показує, у скільки разів змінився рівень цін фіксованого кошика споживчих товарів та послуг.Індекс Пааше частково компенсує обмеженість

індексу Ласпейреса, тому що вагами в даному випадку є товарна структура виробництва поточного періоду:

Отже, індекс Пааше, розрахований для сукупності товарів і послуг, що входять до складу ВВП, називається дефлятором ВВП.

Беззаперечно те, що індекс споживчих цін і дефлятор ВВП дають

різну характеристику зміни рівня цін. Це пояснюється тим, що між цими двома індексами існують такі суттєві відмінності:

• дефлятор ВВП відображає зміну цін на всі вироблені товари, а індекс споживчих цін – тільки на ті товари, що входять до складу

споживчого кошика;

• дефлятор ВВП не відображає зміни цін на імпортні товари, тому

що імпорт не входить до складу ВВП. Однак до складу споживчого кошика можуть входити імпортні товари, тому в індексі споживчих цін знаходять своє відображення зміни цін на ці товари;

• дефлятор ВВП є поточно зваженим (індекс Пааше), а індекс спо

живчих цін є базисно зваженим (індекс Ласпейреса).

Індекс Фішера – середнє геометричне значення індексів Ласпей-

реса і Пааше, яке усуває їхню обмеженість:

Поряд з індексом цін обчислюється індекс фізичного (реального)

обсягу виробництва:

Індекс Ig показує, у скільки разів змінився реальний обсяг виробництва за досліджуваний період.


 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)