АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Роль держави в економичному кругообігу

Читайте также:
 1. Антиінфляційна політика держави
 2. Антиінфляційна політика держави.
 3. Апарат держави: поняття та структура
 4. Бідність, її причини та показники. Соціальна політика держави як політика регулювання доходів.
 5. Бюджет держави та проблема його балансування.
 6. Виникнення i розпад загальноiндiйської держави / друга пол. I тис. до н.е./.
 7. Виникнення держави і розвиток економіки
 8. Виникнення держави та рання історя Китаю.
 9. Вопрос Правові форми участі держави в регулюванні господарської діяльності
 10. Вплив держави на економічну рівновагу. Модель економічної рівноваги за методом “витрати-випуск” для змішаної закритої економіки.
 11. Держави Мезоамерики.
 12. До ознак держави належить: -

Екон.політика-цілеспрямований вплив держави на виробництво,доходи,зайнятість,інфляцію та ін.макроекономічні параметри за допомогою зміни пропозиції грошей,рівня оподаткування, % ставки,державних витрат.

Необхідність втручання: монополізація в економіці, зростаюча роль суспільних товарів, посилення зовнішніх ефектів від функціонув.ринку(еколог.проблеми), загострення диференціаціі доходів(значна розбіжність між бідними та багатими), необхідність розвитку фундаментальних наук в зв’язку з НТП, необхідність захисту національних інтересів на світовому ринку.

Функції:

1.правова(прийняття державою законодавчих актів,що регламентують ек.діяльність суб’єктів)

2.стабілізаційна або регулююча(згладження ділової активності в ході ек. циклу)

3.розподільча(перерозподіл ресурсів та доходів тих галузей регіонів, які є малопривабливими для приватного сектору)

4.соціальна(соц.захист,надання соц..гарантій населенню)

Компоненти ек.політики:

1)Цільова функція (перлік цілей макроек.розвитку в порядку зменшення та важливості)

2)Перелік інструментів (фіскальна політика - податково-бюджетна; монетарна- грошово-кредитна)

3)Політика регулювання доходів(адмін..встановлення мінім.зарплатні,визнач.обсягів трансфертів)

4)Зовнішньоек. політика(регул.мит, квот,все що впливає на потоки експорту і імпорту)

5)Цінова політика(адм..встановлення цін,їх обмеження)

6)Ринкові регулятори(впливають на ціль об’єктивно без втручання держави,тобто через D і S)

7)Мультиплікатор – показує на скільки од.зміниться ціль при зміні інструмента на одну одиницю або в скільки разів зміна цілі перевищує зміну інструмента. Показує ступінь впливу інстр-та на ціль або на скільки чутливою є зміна цілі на зміну відповідного інструмента.

зміна цілі/зміна інструмента

8)Лаг ек.політики – проміжок часу між зміною інстр-та і зміною цілі.

Лаг визнання-час,необхідний для визначення проблеми регулювання.

Лаг вирішення-час для прийняття політичного рішення.

Лаг проходження-час для проходження прийнятого рішення через державні органи,залежить від ступеня бюрократизації.

Лаг проміжний-час на вступ у дію самого інстр-та,обумовлений його природою.

Лаг впливу-час,в межах якого інстр-т впливає на ціль і доводить її до відповідних розмірів.8)Критерій оптимальності Парето- добробут суспільства досягає максимуму,а розподіл ресурсів стає оптимальним тоді,коли будь-яка зміна цього розподілу може лише погіршити добробут хоча б одного суб’єкта ек. системи.


 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)