АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Взаємозв’язок доходу, споживання, заощадження у кейнсіанстві

Читайте также:
 1. Взаємозв’язок балансу і рахунків. Активні та пасивні рахунки.
 2. Взаємозв’язок виробництва та розподілу?
 3. Графічний аналіз кейнсіанських функцій споживання та заощадження.
 4. Заощадження домогосподарств
 5. Заощадження та інвестиції
 6. Заощадження-інвестиції»
 7. Інфляція: сутність, показники, види, соціально-економічні наслідки. Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Антиінфляційна політика.
 8. Модель грошового ринку та механізм його врівноваження за різних умов: збільшення доходу, збільшення грошової бази, одночасне збільшення доходу і грошової бази.
 9. Національні заощадження і норма заощаджень.
 10. Середньою схильністю до заощадження(APS)
 11. Синтетичні та аналітичні рахунки. Їхній взаємозв’язок

Оскільки кейнсіанська теорія виходить з активної ролі сукупних витрат та сукупного попиту як основних факторів досягнення макроекономічної рівноваги, то основним елементом цих витрат є споживчі витрати домашніх господарств.

Споживання є головним компонентом сукупних видатків.

Дохід після сплати податків дорівнює споживанню + заощадження.

Di = C + S

Dі – наявний доход домогосподарств;

C – обсяг споживання;

S – обсяг заощаджень.

Споживання здійснюється у формі придбання товарів повсякденного, тривалого користування та споживання послуг.

Кейнс вводить наступні показники, що характеризують співвідношення між доходом, споживанням та заощадженнями.

1) Середня норма споживання або середня схильність до споживання

АРС – середня схильність до споживання, яка показує частку споживання у наявному доході і може виражатися як у частках одиниці, так і у відсотках.

2) Середня норма заощадження або середня схильність до заощаджень.

APS – середня схильність до заощаджень, яка показує питому вагу заощаджень у наявному доході.

3) Гранична схильність до споживання

МРС – гранична схильність до споживання, яка свідчить про питому вагу споживання у прирості доходу. Відповідно до МРС, кожна додаткова одиниця наявного доходу розпадається також на частку споживання та заощадження.

4) Гранична схильність до заощадження

MPS – гранична схильність до заощадження, яка свідчить про питому вагу заощаджень у прирості доходу.

Взаємозв’язок доходу, споживання, заощадження на емпіричних даних можна спостерігати у таблиці.

Кейнсіанська функція споживання

С = C’ + MPC ∙ Di (Y-Di)

C’ – автономне споживання, тобто споживання за нульового доходу

Графічно залежність споживання від доходу:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)