АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Заощадження та інвестиції

Читайте также:
 1. Автономні інвестиції. Чинники автономних інвестицій: технічний прогрес, рівень забезпеченості основним капіталом, податки на підприємців, ділові очікування. Модель акселератора.
 2. Б) оборотні активи (запаси, поточна дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції тощо).
 3. Взаємозв’язок доходу, споживання, заощадження у кейнсіанстві.
 4. Гранична ефективність інвестицій, процентна ставка та оптимальний обсяг залучення капіталу. Рівновага на ринку капіталу. Сукупні інвестиції і процентна ставка.
 5. Графічний аналіз кейнсіанських функцій споживання та заощадження.
 6. Заощадження домогосподарств
 7. Заощадження-інвестиції»
 8. Інвестиції в людський капітал
 9. Інвестиції та їх ефективність.
 10. Інвестиції та їх типи. Роль інвестицій в економіці
 11. Інвестиції. Мультиплікатор інвестицій.

Джерелом фінансово-інвестиційних ресурсів є заощадження. Заощадження дорівнюють тій частині наявного доходу, яка залишається після здійснення витрат на споживання. Таке визначення стосується і заощаджень приватної закритої економіки яку ми розглядаємо. Особливість цієї економіки полягає лише в тому, що її наявний дохід дорівнює сукупному доходу, тобто DI = Y – Y, а споживання — споживанню домашніх господарств. За цих умов приватні заощадження можна визначити за формулою:

.

Врахуємо, що в приватній закритій економіці C = Y × c. підставивши це значення С підставити у формулу, отримаємо: S = Y(1 – c). Оскільки 1 – c = s, то звідси випливає формула, яка показує залежність приватних заощаджень від доходу:

.

Це структуризована система, яка складається з двох сегментів: заощадження домашніх господарств і заощадження підприємств.

Фінансова система, за допомогою якої здійснюється переміщення заощаджених коштів від домогосподарств до підприємств, складається з двох інститутів: фінансових ринків і фінансових посередників.

Фінансовий риноксукупність ринкових форм торгівлі фінансовими активами: ін.валютой,цінними паперами , кредитами , депозитами та інш.

Фінансовий посередникфінансовий інститут в вигляді банку,страховой компаніі,кредитної спілки, отримуючий гроші від постачальників капіталу і вкладаючий їх в економіку.

Питання для самоконтролю

1. За якими двома напрямами інвестиції впливають на економіку?

2. Які інвестиційні функції ви знаєте?

3. Що таке інтелектуальні інвестиції?

4. Проаналізуйте, як впливають на попит та інвестиції очікувана норма

чистого прибутку і відсоткова ставка.

5. Поясніть криву совокупного попиту на інвестиції.

6. З’ясуйте залежність між інвестиціями та ВВП.

7. Як записати просту інвестиційну функцію в алгебраїчній формі?

8. В чому полягає особливість приватної закритої економіки?

9. Через які інститути здійснюється переміщення заощаджених коштів від домо господарств до підприємств?

Тема 9. Сукупні витрати і ВВП

План

1.Сукупні витрати і рівноважний ВВП.

1.1. Метод «витрати-випуск»

1.2. Метод «вилучення-ін’єкції»

2. Мультиплікатор витрат.

3. Сукупні витрати і потенційний ВВП.Рекомендована література

4(с.20-46),46(с.215-238),47(с.54-73

Міні-лексикон

Сукупні витрати, рівноважний ВВП, мультиплікатор витрат, рецесійний розрив, інфляційний розрив.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)