АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Відносна оцінка та способи фінансування бюджетного дефіциту

Читайте также:
 1. Аналіз видатків Мостиського району на фінансування соціальних потреб у сучасних умовах
 2. Аналіз виручки від реалізації продукції, оцінка впливу факторів на її зміну
 3. Аналітична оцінка людського потенціалу в Україні та країнах світу
 4. Аналітичний огляд наукових публікацій на тему : «Процентна політика НБУ та оцінка її ефективності»
 5. Блок 4. СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ. МАСШТАБИ
 6. Бюджет и бюджетный дефицит. Финансирование бюджетного дефицита и меры по снижению
 7. Бюджет, бюджетний дефіцит та способи його фінансування
 8. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.
 9. Бюджетный дефицит и государственный долг. Финансирование бюджетного дефицита. Управление государственным долгом.
 10. Бюджетный дефицит и государственный долг. Финансирование бюджетного дефицита. Управление государственным долгом.
 11. Вартісна оцінка основних виробничих фондів підприємства
 12. Вибір способів формування ООД у тих, кого навчають з теми «Класифікація способів захисту інформації», та способи реалізації

Відношення дефіциту до ВВП є його відносною оцінкою – допустима межа такого співвідношення для країн з ринковою економікою – 3%

Існує три способи фінансування дефіциту державного бюджету:

–грошово-кредитна емісія (монетизація);

–внутрішні і зовнішні позики (боргове фінансування);

–збільшення податкових надходжень до бюджету.

Державний борг та його наслідки

Державний борг – загальний розмір заборгованості уряду власникам державних цінних паперів, дорівнює сумі минулих бюджетних дефіцитів мінус бюджетні профіцити.

Державний борг складається з зовнішнього та внутрішнього боргу.

Зовнішній державний борг - заборгованість держави по непогашених зовнішніх позиках і не виплаченим по них відсоткам. Він складається із заборгованості даної держави міжнародним і державним банкам, урядам, часткам іноземним банкам і ін.

Поточний зовнішній державний борг - той, по якім строк сплати наступає в поточному або найближчому бюджетному році;

Капітальний - той, по якім строк платежу ще не настав.

Внутрішній державний борг - борг, що виникає в результаті дефіциту бюджету й випуску облігацій державної позики для його покриття. У цьому випадку держава виступає боржником стосовно тим, хто здобуває його облігації. Ними є компанії, корпорації, підприємства, усі види кредитно-фінансових інститутів, населення, іноземні клієнти.

Наслідками державного боргу є:

t У короткостроковому періоді – ефект витіснення державою приватних інвестицій, який полягає в тому, що боргове фінансування бюджетного дефіциту збільшує попит на гроші, в той час як центральний банк обмежує їхню пропозицію. Таке поєднання заходів економічної політики стимулює швидке зростання процентних ставок. Зростання процентних ставок призводить до зменшення інвестицій у приватному секторі і частково – до скорочення споживчих витрат. У підсумку в економіці відбувається падіння доходу.

t У довгостроковому періоді – виникає “тягар” боргу для майбутніх поколінь – накопичення боргу і підвищення процентних ставок у довгостроковому періоді призводить до заміщення приватного капіталу державним боргом. Зростання боргу зменшує виробничі потужності, призначені майбутньому поколінню, отже, воно буде мати нижчий рівень доходу.Питання для самоконтролю

1. Назвіть основні наукові підходи до визначення змісту та обсягу державного впливу на економічні процеси.

2. Дайте характеристику песпроможностям ринку , які обумовлюють певні напрями державного впливу на економіку.

3. Розкрийте головні напрями реалізації економічної ролі держави в умовах сучасної ринкової (змішаної) економіки.

4. Поясніть зміст та головні форми державного регулювання економіки.

5. Які методи державного регулювання економіки Вам відомі.

6. Визначити суть і види економічної політики.

7. Що таке соціальна політика держави Які моделі має соціальна політика.

8. Які соціально-економічні функції в суспільстві виконує середній клас.

9. Наведіть приклад дії автоматичного стабілізатора у фіскальній сфері.

10. Які підходи використовуються при виборі бюджетної політики?

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)