АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Валютні відносини і мажнародний валютний механізм

Читайте также:
 1. Аграрні відносини, їх зміст та особливості.
 2. Аеробний механізм ресинтезу АТФ
 3. Аналіз механізму отримання вогнепальних поранень стегнової кістки
 4. Б.Механізм відновлення економічної рівноваги, що порушується сукупним попитом, або сукупною пропозицією.
 5. Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності
 6. Валюта і валютні курси.
 7. Валютний курс та фактори, що на нього впливають. Види валютних курсів. Крос-курси, їх розрахунок.
 8. Валютний курс, валютний ринок.
 9. Валютний курс. Форми котирування валютного курсу.
 10. Валютний курс: сутність та типологія.
 11. Валютний курс: сутність, режими курсоутворення, паритет купівельної спроможності та зв’язок з платіжним балансом.
 12. Валютний курс: сутність, режими курсоутворення, парітет купів.спроможності та зв’язок з платіжним балансом.

Національна валюта необхідна т.щ.:

1. Національна валюта забезпечує незалежність країни, її суверенітет.

2. Національна валюта допомагає державі керувати економікою країни.

3. У національній валюті виплачується заробітна платня, пенсії, стипендії, тощо, здійснюється оплата товарів і послуг для державних потреб.

4. Власна валюта допомагає запобігти інфляції, яка може бути в інших країнах.

На валютному ринку обмін валюти здійснюється за валютним курсом.

Валютний курс – ціна (котирування) грошової одиниці однієї країни, виражена в грошовій одиниці іншої країни.

Номінальний обмінний курс (NER, або e) – курс коштовного паперу, установлюваний на основі її номіналу, може суттєво відрізнятися від ринкового, біржового курсу.

Пряма котировка оцінює одиницю іноземної валюти певною кількістю національної:

,

де ef - номінальний обмінний курс іноземної валюти до національної;

- кількість національної валюти, запропонованої в обмін на іноземну;

- кількість іноземної валюти, запропонованої в обмін на національну.

Курс національної валюти є кількістю іноземної валюти, яку можна купити або продати за одиницю національної валюти на певний момент часу (обернена котировка):

,

де ed – номінальний обмінний курс національної валюти.

Валютний курс відіграє важливу роль у світовому господарстві і в національній економіці. З його допомогою можна порівняти ціни на товари та послуги, вироблені в різних країнах.

Розрізняють плаваючий (гнучкий) і фіксований валютний курс.

Плаваючий (гнучкий) валютний курсобмінний курс, що встановлюється в результаті ринкових коливань, в умовах вільного ринку купівлі - продажу валюти.

Фіксований валютний курсобмінний курс у вигляді твердо встановленого державою обмінного співвідношення.

Більшість країн, починаючи з 70-х років, користується валютним курсом, в основі якого лежить гнучкий курс.

Значні коливання під впливом попиту і пропозиції характерні для валютних курсів як сильних, так і слабих валют.

На попит і пропозицію іноземної валюти, а отже на валютний курс, опосередковано впливає вся сукупність як внутрішніх, так і зовнішніх економічних відносин країни.

Серед факторів, що безпосередньо впливають на динаміку курсу валют, слід виділити: національний доход та рівень витрат виробництва, реальну купівельну спроможність грошей, рівень інфляції в країні, стан платіжного балансу, рівень процентних ставок в країні, довіру до валюти на світовому ринку тощо.Зміни курсу валюти неоднаково впливають на різних суб’єктів ринку. При незмінних зовнішніх та внутрішніх цінах зміна курсу валют змінює відносні ціни.

Негативні наслідки зниження вартості валюти, крім споживачів, відчувають також виробники, які у виробництві використовують імпортну сировину, матеріали, обладнання – відбувається зростання витрат і, як наслідок, падіння прибутку, або збитковість виробництва.

В процесі розвитку економічних відносин і поглиблення міжнародного поділу праці розвивається міжнародна валютна система.

Міжнародна валютна система включає:

- Національні валюти і міжнародну ліквідність;

- Валютний курс;

- Валютні ринки;

- Міжнародні валютно-фінансові організації;

- Міждержавні угоди та домовленості.

Міжнародна валютна система - сукупність валютно-економічних відносин, обумовлених світогосподарскими зв'язками.

З середини 70-х років діє Ямайська Валютна система. Згідно з її принципами, золото перестало бути тією базою, на основі якої визначався валютний курс. Якщо раніше співвідношення між валютами визначалося на основі їх золотого вмісту. то зараз - на основі купівельної спроможності валют, під впливом попиту та пропозиції. Із введенням Ямайської валютній системи відбулася повна демонетизація золота. Золото стало звичайним товаром, який Центральні банки та уряди країн продають та купують на світовому ринку золота. Та демонетизація золота не означає, що країни відмовилися від своїх золотих запасів. Але все більша кількість країн відмовляється від визначення золотого вмісту своїх національних валют. На сьогодні жодна валюта світу вільно на золото в банку (за своїм золотим вмістом) не обмінюється; золото купується як будь-який інший товар.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)