АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Проблеми практичної реалізації фіскальної політики. Сутність ефекту витіснення

Читайте также:
 1. VI.Напрями, операційні цілі та заходи з їх реалізації
 2. VІ. Виконання практичної роботи. Інструктаж з техніки безпеки.
 3. X. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької діяльності
 4. Актуальні проблеми економічної безпеки України
 5. Актуальність проблеми надійності діючих систем криптографічного захисту інформації.
 6. Аналіз виручки від реалізації продукції, оцінка впливу факторів на її зміну
 7. Аналіз обліку готової продукції та її реалізації
 8. Аналіз обсягу виробництва та реалізації основних видів продукції
 9. Артефакт: поняття і сутність. Коллекція документів як артефакт.
 10. Банківська система та грошовий мультиплікатор: елементи розподілу депозитних грошей, сутність та кільк-на визначеність грош. мульт-ра.
 11. Банківська система; депозитний та грошовий мультипликатори: елементи розподілу депозитних грошей, сутність та кількісна визначеність депозитного та грошового мультиплікатора.
 12. Банківська система; депозитний та грошовий мультипликатори: елементи розподілу депозитних грошей, сутність та кількісна визначеність депозитного та грошового мультиплікатора.

1)Значний лаг фіскальної політики (1,5-2 роки)

2)Для дискреційної фіскальної політики перешкодою є ефект храповика

3)Складнощі політичного характеру:

А) стабілізаційна функція держави не завжди є першочерговою для політики

Б) можуть мати місце різнонаправлені дії центральних і місцевих органів влади

В) політично більш вигідною є стимулююча фіск.політика, тому стримуюча рідко використовується

Г) правлячі кола використовують фіск.політику в своїх інтересах.

4) «Ефект витіснення» - скорочення приватних інвестицій при нарощуванні державних витрат і скороченні податків.

Зростання держ.витрат і зменшення податків призводить до бюджетного дефіциту.Для покриття цього дефіциту держава вдається до випуску ОВДП, виникає додатковий попит з боку держави на грошовому ринку, що збільшує процентну ставку. Висока % ставка робить невигідною частину інвестиційних проектів, бо зменшується очікуваний прибуток від інвестицій. Ресурси економіки витісняються з інвестиційного ринку на ринок держ.запозичень.

5)Можлива інфляційна реакція сукупної пропозиції у відповідь на стимулюючі заходи фіскальної політики – зниження сукупної пропозиції.

6)Негативний прояв ефекту чистого експорту, який проявляє себе таким чином: висока процентна ставка є привабливою для іноземного капіталу внаслідок чого- зростання курсу нац..валюти,що стимулює імпорт, скорочуючи експорт.


 

 

Фіскальна політика в моделях AD-AS і «доходи-витрати».

Фіскальна політика в моделі AD – AS

Аналізуємо вплив стимулюючої державної політики (збільш. держ. витрат).

Зміна держ витрат – це зміна загального рівня цін – це неціновий чинник, отже крива АD рухається праворуч.

- стимулююча фін. політика

впливає на збільш.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)