АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Види бюджетно-податкової політики. Вплив податків на доходи бюджету

Читайте также:
 1. Th2 виділяють інтерлейкіни 4, 5, 6, 10, які впливають на еозинофіли, В-лімфоцити і викликають переключення синтезу з Ig M на Ig E.
 2. Аналіз виручки від реалізації продукції, оцінка впливу факторів на її зміну
 3. Аналіз впливу контактних аудиторій
 4. Аналіз впливу на підприємство покупців
 5. Біохімічні зміни в організмі під впливом фізичних вправ.
 6. Бюджетна стратегія і бюджетний процес ЄС. Бюджет ЄС, його доходи і видатки.
 7. Валютний курс та фактори, що на нього впливають. Види валютних курсів. Крос-курси, їх розрахунок.
 8. Взаємозвязок попиту і пропозиції. Закон попиту. Вплив нецінових чинників на попит
 9. Види непрямих податків. Специфічні та універсальні акцизи, їх види.
 10. Визначення потенційного ВВП на основі розриву ВВП. Вплив безробіття на динаміку ВВП.
 11. Визначите, як динаміка коефіцієнта оборотності впливає на прибуток підприємства.

Залежно від спрямованості фіскальної політики вона поділяється на два види :

1) Стимулююча або експансійна фіскальна політика. Основним завданням має зростання ВВП та підвищення рівня зайнятості і використовується на фазі циклічного спаду економіки. Її інструментами виступають :

А) Збільшення державних витрат за рахунок зростання трансфертів і державних закупівель ;

Б) Зниження податків ;

В)Одночасне збільшення державних витрат та зменшення податків таким чином, що бюджетний мультиплікатор стає меншим 1, тобто з’являється бюджетний дефіцит.

За рахунок зазначених інструментів зростає сукупний попит та сукупні витрати, що сприяє подоланню циклічного спаду.

2) Стримуюча або рестрикційна фіскальна політика. Застосовується державою в умовах економічного буму і спрямована на стримування інфляційних процесів. Її інструментами є :

А) Скорочення державних витрат (державних закупівель і трансфертів);

Б) Підвищення податків на суб’єктів економіки;

В)Одночасне скорочення державних витрат і збільшення податків таким чином, що бюджетний мультиплікатор стає більшим 1, тобто виникає профіцит бюджету.

Залежно від характеру дії на економіку фіскальна політика поділяється також на два види :

1) Дискреційна фіскальна політика – система заходів, що передбачає цілеспрямований вплив на величину держ.витрат, податків і сальдо держ.бюджету. Виконується державою для активності протидії циклічним коливанням.

2) Недискреційна фіскальна політика – бюджетний дефіцит та надлишок виникають автоматично внаслідок дії автоматичних стабілізаторів економіки.

Вбудовані стабілізатори – механізми, що дозволяють зменшити циклічні коливання без проведення спеціальної екон. політики. До них належать :

А) Суми податків, що стягуються до бюджету;

Б) Суми трансфертів, що виплачуються з бюджету;

Розглянемо дію недискреційної фіскальної політики на фазі спаду :

1) Автоматично, без зміни податкових ставок, скорочуються надходження до бюджету від податків, тому що:

А) Знижується фактичний ВВП і відповідно скорочуються надходження до бюджету від податку на додану вартість

Б) Знижується обсяг прибутку підприємств і скорочується сума податку на прибуток підприємств;

В) Знижується зайнятість і з числа платників податку на доходи фізичних осіб вибувають безробітні;Г) Зменшуються доходи населення і відповідно знижуються надходження до бюджету від особистих прибуткових податків;

Д) Уповільнюється оборот підприємств і скорочуються надходження від податку з обороту, податку з продажу та акцизного збору.

2) При спаді економіки автоматично зростають суми трансфертних платежів, тому що :

А) Збільшується чисельність безробітних і сума матеріальної допомоги по безробіттю;

Б) До розряду малозабезпечених відноситься все більше верств населення і збільшуються бюджетні виплати малозабезпеченим сім’ям;

В) При зниженні поточних доходів зростають обсяги житлово-комунальних субсидій.

Таким чином при спаді економіки через податковий канал до бюджету надходить менша сума податків, а через видатковий канал витрачається більша сума державних трансфертів. Це автоматично пом’якшує спад.


 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)