АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Відкрита економіка. Платіжний баланс. Основне рівняння платіжного балансу

Читайте также:
 1. Аналіз платоспроможності п-ва, ліквідності балансу.
 2. Валютный курс и платежный баланс.
 3. Варіанти застосування методу. Порівняння з методом переміщень
 4. Вибори як основне поняття соціології виборчого процесу
 5. Відбір факторів для побудови рівняння множинної регресії.
 6. Вплив господарських операцій на бухгалтерський Баланс.
 7. Дискретні рівняння
 8. Економічна сутність валового випуску та валового внутрішнього продукту. Методи їх розрахунку. Сутність дефлятора ВВП та індексу споживчих цін, їх порівняння.
 9. Загальна характеристика балансу.
 10. Класифікація рахунків за відношенням до балансу.
 11. Класичний підхід до функції попиту на гроші. Рівняння Фішера і кембріджське рівняння попиту на гроші.

Відкрита економіка – ек-ка,що екпортує більш ніж 20% свого національного продукту і залежить від рівноваги на світовому ринку.

Взаємозвязок внутрішньоїі світової ек-ки простужеється за аспектами:

1. на рівновагу товарного ринку впливають світові ціни.

2. на грошовому ринку %-ва ставка знаходиться під постіним впливом % ставок великих світових фінансових центрів.

3. широке використання іноземної валюти в міжнародних розрахунках, яке познач. на рівновазі всоьго фін. ринку, тобто параметри світової ек-ки впливають на параметри націон. ек-ки у випадку відкритої ек-ки.

Розрізняють 2 види відкритої ек-ки:

1)мала ек-ка – ек-ка, де зміни цін і % ставки не вплив. на їх світовий рівень. Мала ек-ка перебуває під постійним впливом відпов. парам. і в світов. ринку.

2)велика відкрита ек-ка – ек-ка, де ціни і % ставка змінюючись впливають на їх світовий рівень.

Розбіжність національного і внутрішнього випуску у відкритій ек-ці визначають з основної макроекон. тотожності:

Y=C+I+G+Xn => Xn=Y-(C+I+G); (C+I+G) – сума внутр. витрат

Такого роду рівняння будується на основі ін-ції платіжного балансу.

Плат.баланс – систематизований запис ін-ції між резидентами і не резидентами певної країни.

В балансі відкривають фінансові і реальні потоки. Реальні потоки – рух товарів, послуг або інших нефінанс. активів. Фінансові потоки – рух вимог і зобовязань, що виникають у звязку зрухом реальних цінностей.

Платіжний баланс склад. або в нац. валюті, або в іноземн. валюті міжнар. розрахунків.

Вільність операцій між економічними агентами повязані з еквівалентним обміном цінностей. Мають місце зустрічні економічні потоки, які урівноважують один одного.

В рахунках плат. балансу відображаються обидві сторони, тому кожна операція фіксується в рах. плат. балансу двічі ( подвійний запис). Операціїналежать до дебіту або до кредиту за критеріями:

-кредит- відтік за межі країни цінностей, які повинні бути скомпонованими надходженнями цінностей або платежів в країну.

-дебіт- надходження цінностей від нерезидента у країну повинне бути скомпоноване відтоком цінностей або відпов. платежів за межі країни.

Сальдр платіжного балансу – різниця між дебетом і кредитом.

дебет повинен = кредиту, асальдо =0, але оскільки дані надходження із різихджерел, не завжди є повними, мають розбіжності. Тому часто баланс не зводиться до 0. Розбіжності між дебетом і кредитом назив. чистими розбіжностями або недоглядами.Платіжний баланс і рівновага відкритої ек-ки

Сукупний дохід відкр. ек-ки = витратам її агентів на вітчизняні та імпортні товари і чистому експорту. Y=C+I+G+Xn

Сальдо поточного рахунку врівнов. фінансовими потоками, тобто націон.зошадженнями та іевестиціями в економіку країни. Цю залежність можна простежити в обох частинах рівності: Y-C-G = C+I+G+Xn-C-G ,

S=Y-C-G

заощадження S складається із приватних ідержавних заощаджень.

T-G=Sg <= S => Sp=Y-T-C

T – сплачені податки, G – витрати держави на товари та послуги, C – витрати на споживачів в споживчому секторі.

S=I+Xn => (I-S)+Xn=0 -- основне рівняння плат. балансу.

Це рівняння виражає звязок між S, I, Xn та сальдо основних рахунків платіжного балансу, тобто рахунку поточних операцій, опер. капіт. і фінансами.

Основне рівняння платіжного балансу з урахуванням змін

(I-S)+Xn+дельтаR=0 дельтаR – зміна офіційних резервів ЦБ.

Від рівноважного платіжного балансу залежить стабільність валютного курсу країни.


 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)