АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Об'єкти регулювання монетарної політики

Обєктами регулювання є:

1)грошова база (монетарна база), як сума готівки поза банками та резервів банківської системи.

MB=C+TR

C – готівка поза банками.

TR – загальні резерви банківської системи.

Якщо пригадати, що банківські резерви перебувають у формі касової готівки та коштів на спеціальному рахунку Центрального банку, то грошова база буде складатися з готівки в банках і поза банками плюс обов’язкові резерви в Центральному банку. Грошову базу ще називають «сильними (ефективними) грошима», тому що Центральний банк може безпосередньо впливати на її розмір.

2)Гроші як агрегат М1.

M1=C+D

D – депозити до запитання.

3)Грошовий мультиплікатор, як відношення грошової маси М1 до грошової бази МВ.

MULT показує на скільки одиниць зросте грошова маса М1 при зростанні грошової бази на одиницю.

С – коефіцієнт депонування готівки визначається ;

Tr - коефіцієнт резервування визначається .

Перший коефіцієнт відбиває структуру грошової маси, а другий – яка частина додаткових депозитів перетворюється у резерви банківської системи.


 

 

Монетарна політика в основних макроекономічних моделях.

1. У моделі AD-AS дія експансійної монетарної політики відбуваєть-

ся у вигляді додатного шоку сукупного попиту (рис. 11.6). Крива AD,

що перетинає криву AS в умовах кризи на горизонтальному відрізку, пересувається вправо. Внаслідок цього зростає рівноважний ВВП (Y).

Хоча при надмірній грошовій експансії можливе також підвищення

цін.

Рис. 11.6. Експансійна монетарна політика на товарному ринку

2. Стимулювання економіки монетарними заходами в моделі кейн-

сіанського хреста означає проходження монетарного імпульсу через

передавальний механізм, який описаний вище. Схематично його мож-

на відобразити як ланцюг послідовного впливу параметрів грошового

і т оварного ринків (рис. 11.7).

Рис. 11.7. Кейнсіанський передавальний механізм монетарної експансії

У результаті дії цього механізму лінія сукупних витрат AE1 зсунеться вгору до AE2 на величину приросту інвестицій, а реальний обсяг виробництва (Y) також збільшиться через мультиплікатор (рис. 11.8).

Рис. 11.8. Дія монетарної експансії в кейнсіанському хресті

3. У моделі IS-LM збільшення грошової пропозиції впливає на криву рівноваги грошового ринку LM. Її зсув вправо від LM1 до LM2 супроводжуватиметься зростанням випуску (Y) та зниженням процентної ставки. Ступінь зміни параметрів подвійної рівноваги залежатиме від кута нахилу кривої IS. При пологій IS політика дешевих грошей значно збільшить реальний випуск, але не надто знизить процентну ставку, при крутій IS – навпаки (рис. 11.9).

Рис. 11.9. Монетарна експансія в моделі IS-LM

Перевага монетарної політики

- вона є оперативною;

- Автономність ЦБ, незначний тиск на прийнятя його рішень.

Недоліки :

-В умовах глибокого спаду і соціального незадоволення зменшення норми резервування може не призвести до розширення пропозиції грошей, бо комерційні банки намагаються підвищити свою ліквідність не збільшуючи обсяги кредитування. Отже зростання норми резервування призведе до зменшення обсягу пропозиції – це є прояв циклічної асиметрії.

-Збільшення грошової пропозиції може привести до уповільнення швидкості грошового обігу і тим самим послаблюється ефект від дії стимулюючої політики.

-Залежність між % ставкою та ін вест витратами не є лінійною т.к. на цю залежність впливає не тільки величина % ставки, а ще і сприятлива законодавча ставка. Тому % ставка повинна змінюватися в широкому діапазоні щоб отримати значний вплив на сукупний попит.


 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)