АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Базовий рівень підготовки

Читайте также:
 1. Автономні інвестиції. Чинники автономних інвестицій: технічний прогрес, рівень забезпеченості основним капіталом, податки на підприємців, ділові очікування. Модель акселератора.
 2. Академічний рівень
 3. В. Творчий рівень
 4. Види безробіття. Фактичний та природний рівень безробіття.
 5. Визначення місця даного готелю на ринку туристичних послуг. Охарактеризувати контингент мешканців та середній рівень завантаженості протягом року і порівняно з минулим
 6. Витікання рідини через отвори і насадки під рівень при постійному напорі
 7. Державний рівень організації господарської діяльності та керівництво нею
 8. Дискусійний характер спілкування в аудиторії та рівень його моральності
 9. Економіка країн-членів ЄС: рівень розвитку, спільні та специфічні проблеми
 10. Економіка країн-членів ЄС: рівень розвитку, спільні та специфічні проблеми
 11. Загальний рівень цін. Номінальний і реальний обсяг виробництва. Використання індексів для аналізу динаміки загального рівня цін. Порівняльний аналіз індексів.
Назви попередніх дисциплін Отримані навички
1. Нормальна анатомія Знання анатомічних особливостей щитоподібної залози.
2. Гістологія Знання гістологічної будови тканини щитоподібної залози.
3. Біологія та генетика Розуміння значення генетичних факторів для росту і розвитку дитини, у виникненні різних патологічних станів щитоподібної залози.
4. Нормальна фізіологія Знання особливостей функціонування щитоподібної залози у дітей у фізіологічних умовах для оцінки порушень при патології, фізіологічної дії тиреоїдних гормонів. Розуміння ролі гормонів щитоподібної залози в організмі дитини, механізмів регуляції та саморегуляції функції залози, регуляції основних фізіологічних процесів у дитячому організмі.
5. Біохімія Знання біосинтезу, секреції, біологічної ролі гормонів щитоподібної залози, метаболізму на периферії, транспорту гормонів у крові, їх екскреції. Знання біологічної ролі білків, жирів, вуглеводів, ферментів в організмі дитини, методів їх визначення. Розуміння сутності процесів обміну речовин, їх регуляції, особливостей метаболізму у дітей; ролі печінки в обміні речовин. Знання хімічного складу крові, сечі.
6. Патологічна фізіологія Розуміння механізмів порушень при різних патологічних станах щитоподібної залози, зумовлених недостатньою або підвищеною продукцією тиреоїдних гормонів, патогенезу основних синдромів. Знання компенсаторних механізмів при порушенні біосинтезу тиреоїдних гормонів та регуляції їх секреції. Визначення ступеня важкості процесу, стадії компенсації, наявності та характеру ускладнень.
6. Патологічна анатомія Знання морфологічних змін в щитоподібній залозі, інших органах і системах при розвитку патологічних процесів для розуміння функціональних змін при конкретній патології, розробки тактики лікування.
7. Фармакологія Знання лікарських форм; механізмів дії, властивостей, шляхів уведення, розподілу, виділення та дозування препаратів для лікування патології щитоподібної залози.
8. Основи догляду за дітьми Антропометричні вимірювання дітей; особливості організації догляду за дітьми з ендокринною патологією.
9. Пропедевтика педіатрії Знання анатомо-фізіологічних особливостей щитоподібної залози у дітей різного віку; семіотики основних порушень при патології щитоподібної залози. Володіння методикою збирання ендокринологічного анамнезу, обстеження дітей з патологією щитоподібної залози, оцінювання її стану, визначення провідних клінічних синдромів, призначення лабораторно-інструментальних досліджень та інтерпретація результатів обслідування.
10.Радіологія та радіаційна медицина Ознайомлення з рентгенологічними та радіоізотопними методами обслідування щитоподібної залози, радіоімунологічними методами визначення тиреоїдних гормонів, тиротропіну. Інтерпретувати дані радіологічного, радіоімунологічного, рентгенологічного досліджень в нормі і при патології щитоподібної залози.

 

 

4. Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття.

1. Вирішити тести і задачі, представлені в методичних рекомендаціях.

2. Скласти алгоритм діагностики захворювань щитоподібної залози.

3. Скласти схему обстеження дитини 2-х років з попереднім діагнозом: Вроджений гіпотиреоз.

4. Скласти алгоритм лікування вродженого гіпотиреозу у дітей. Виписати рецепти на

препарати тиреоїдних гормонів, ноотропні препарати.

5. Призначити лікування дитині 12 років з дифузним токсичним зобом І ст., середньої тяжкості

в стадії декомпенсації. Виписати рецепти на антитиреоїдні препарати, глюкокортикоїди.

6. Диференціально-діагностичні критерії раку щитоподібної залози і доброякісного вузлового

зобу.

7. Представити особливості лікування вродженого гіпотиреозу у дітей раннього віку і старших

дітей.

8. Назвіть показники тяжкості зобної ендемії.

9. Алгоритм діагностики раку щитоподібної залози.

10. Як оцінити результати неонатального скринінгу на вроджений гіпотиреоз?

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Термін Визначення
Основний обмін Це мінімальна кількість енергії, що необхідна для підтримки життя організму в стані повного спокою; встановлюється у дитини, яка не спить і знаходиться в стані повного м’язового і емоційного спокою при комфортній температурі – 18-20°С, вранці, натще.
Зоб Збільшення об'єму щитоподібної залози.
Вузловий зоб Фокальні або мультифокальні зміни тканини щитоподібної залози.
Токсична аденома щитоподібної залози Наявність у щитоподібній залозі поодинокого вузла з високою функціональною активністю.
Спорадичний зоб Збільшення в розмірах щитоподібної залози без порушення її функції в регіонах з достатнім йодним забезпеченням, зумовлене вродженими або набутими дефектами синтезу тиреоїдних гормонів.
Ендемічний зоб Збільшення в розмірах щитоподібної залози в регіонах з недостатністю йоду у зовнішньому середовищі (воді, продуктах харчування). Ендемічним визнається регіон, в якому більше, ніж у 10% населення виявляється зоб.
Гіпотиреоз Клінічний симптомокомплекс, спричинений стійким дефіцитом гормонів щитоподібної залози в організмі або зниженням біологічного ефекту гормонів на тканинному рівні.
Гіпертиреоз Комплекс клінічних і метаболічних змін, спричинених впливом на організм підвищеної кількості тиреоїдних гормонів.
Еутиреоз Функція щитоподібної залози в нормі.
Дифузний токсичний зоб Захворювання, що характеризується гіперфункцією щитоподібної залози, її гіперплазією та гіпертрофією.
Вроджений гіпотиреоз Вроджене захворювання щитоподібної залози у дітей, зумовлене недостатністю дії тиреоїдних гормонів, яке виникає внутрішньоутробно під впливом ендогенних та екзогенних чинників.
Йододефіцитний стан Патологічний стан, зумовлений зниженим вживанням йоду.
Аутоімунний тиреоїдит (зоб Хашимото) Хронічне аутоімунне захворювання, що характеризується лімфоїдною інфільтрацією з повільним поступовим ушкодженням тканини щитоподібної залози і розвитком гіпотиреозу.
Тиреоїдстимулюючі імуноглобуліни (TSI) Специфічні аутоантитіла до рецепторів тиротропіну, які утворюються при взаємодії сенсибілізованих до антигенів щитоподібної залози Т-хелперів з В-лімфоцитами при наявності провокуючих факторів.
Тиреотоксичний криз Тяжке ускладнення дифузного токсичного зобу.
Інфільтративна офтальмопатія Аутоімунне ураження ретробульбарної клітковини і окорухових м’язів.
Неонатальний скринінг на вроджений гіпотиреоз Основна мета скринінгу на вроджений гіпотиреоз – якомога раніше виявити всіх новонароджених дітей з підвищеним рівнем тиротропіну в крові.
Тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія Єдиний доопераційний метод, що дозволяє оцінити структурні зміни і визначити цитологічну характеристику вузла щитоподібної залози.
Неонатальний транзиторний гіпотиреоз Нетривале порушення адаптації гіпофізарно-тиреоїдної системи у новонароджених у постнатальний період, що проявляється клінічними і лабораторними ознаками гіпотиреоїдного стану.

4. 2. Теоретичні питання до заняття:

1. Тиреоїдні гормони, механізм дії, регуляція секреції.

2. Ступені збільшення щитоподібної залози.

3. Визначити поняття «ендемічний зоб», «спорадичний зоб», «вузловий зоб», «йододефіцитний

стан».

4. Профілактика та лікування йододефіцитних захворювань щитоподібної залози.

5. Методи діагностики захворювань щитоподібної залози.

6. Етіологія та патогенез дифузного токсичного зоба.

7. Основні клінічні прояви дифузного токсичного зоба.

8. Критерії діагностики дифузного токсичного зоба.

9. Медикаментозне лікування дифузного токсичного зоба у дітей. Показання до хірургічного

лікування.

10. Тиреотоксичний криз, причини виникнення, невідкладна допомога.

11. Визначити поняття первинного, вторинного, третинного, вродженого та набутого

гіпотиреозу.

12. Лабораторно-інструментальні критерії діагностики гіпотиреозу у дітей.

13. Особливості перебігу вродженого гіпотиреозу у новонароджених, немовлят та дітей

раннього віку.

14. Клінічні прояви нелікованого вродженого гіпотиреозу у дітей старшого віку.

15. Основні принципи проведення неонатального скринінгу на вроджений гіпотиреоз.

16. Диференціальна діагностика вродженого гіпотиреозу у дітей раннього віку та у старшому

віці.

17. Лікування вродженого гіпотиреозу. Критерії ефективності лікування.

18. Прогноз вродженого гіпотиреозу.

19. Набутий гіпотиреоз, причини виникнення, клініка, діагностика, лікування.

20. Диференціальна діагностика вродженого і набутого гіпотиреозу у дітей.

21. Причини виникнення та патогенетичні механізми розвитку аутоімунного тиреоїдиту у дітей.

22. Критерії діагностики аутоімунного тиреоїдиту.

23. Клінічні прояви аутоімунного тиреоїдиту у дітей; клінічні форми; принципи лікування.

24. Клінічна характеристика раку щитоподібної залози.

25. Діагностика раку щитоподібної залози.

4. 3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

 

Студенти повинні: 1) провести клінічне обстеження детей з патологією щитоподібної залози (опитування, огляд, об'єктивне обстеження); 2) вміти інтерпретувати отримані дані; визначати основні клінічні синдроми; установити попередній диагноз; 3) розробити схему лабораторно-інструментального обстеження дітей з дифузним токсичним зобом, гіпотиреозом, аутоімунним тиреоїдитом, новоутвореннями щитоподібної залози; інтерпретувати результати; 4) на підставі даних анамнезу, скарг, об'єктивного та лабораторно-інструментального обстеження, проведення диференціальної діагностики обґрунтувати і сформулювати заключний клінічний діагноз згідно з класифікацією; 5) призначити і обґрунтувати лікування дітям з дифузним токсичним зобом, гіпотиреозом, аутоімунним тиреоїдитом з урахуванням ступеня тяжкості, стадії компенсації захворювання, ускладнень, вікових доз препаратів; 6) вирішувати ситуаційні задачі.

 

Захворювання


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)