АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Актуальність теми

Читайте также:
 1. IV. Настільні видавничі системи.
 2. Актуальність вивчення теми «Організація бізнесу»
 3. Актуальність досвіду
 4. Актуальність проблеми надійності діючих систем криптографічного захисту інформації.
 5. Актуальність теми.
 6. Актуальність теми.
 7. Актуальність теми.
 8. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми.
 9. До друку прийматимуться раніше не опубліковані статті. Авторські тексти мають пропонувати новизну, актуальність теми та оригінальність думки.
 10. Економічна інформація та економічна інформатика. Інформаційна система: структура, склад та компоненти системи.
 11. Змішані криптосистеми.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

 

 

«Затверджено»

на методичній нараді

Кафедри педіатрії № 1

 

Завідувач кафедрою

Д.м.н., професор Тяжка О.В.

_______________________________

_______________________________

«____» _______________________ 2008 р.

«____» _______________________ 2009 р.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

 

Навчальна дисципліна Педіатрія
Модуль №
Змістовний модуль №
Тема заняття Захворювання щитоподібної залози у дітей
Курс
Факультет І медичний

 

Київ – 2009Актуальність теми.

Щитоподібна залоза відіграє значну роль у рості і розвитку організму дитини. Тиреоїдні гормони впливають на всі процеси обміну речовин, необхідні для нормального функціонування всіх органів і систем, дозрівання і розвитку нервової системи дитини. Патологія щитоподібної залози в дитячому віці дуже різноманітна.

У зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС серед дітей та підлітків, які постраждали від радіації, збільшилась питома вага радіаційно індукованих морфологічних та функціональних ушкоджень щитоподібної залози; установлений зв'язок між дією іонізуючого випромінювання та частотою виникнення вузлових утворень в щитоподібній залозі. Специфічність ураження щитоподібної залози при інкорпорації радіонуклідів йоду зумовлена фізіологічними особливостями його обміну в організмі. Йод становить майже 50% маси тиреоїдного гормону, тому щитоподібна залоза є найбільш радіочутливою до опромінення радіойодом. У дітей чутливість щитоподібної залози до дії радіонуклідів йоду значно більша, ніж у дорослих.

Одним із перших тяжких наслідків Чорнобильської катастрофи є різке підвищення захворюваності на рак щитоподібної залози у дітей із забруднених радіонуклідами регіонів.

1. Конкретні цілі:

-оволодіти технікою збирання анамнезу; провести клінічне обстеження дітей з патологією щитоподібної залози;

-знати механізм дії та біологічні ефекти тиреоїдних гормонів;-знати ведучі патогенетичні механізмм при різних патологічних станах щитоподібної залози у дітей;

-засвоїти класифікацію захворювань щитоподібної залози;

-знати клінічні прояви найбільш поширених захворювань щитоподібної залози у дітей;

-пальпувати щитоподібну залозу, оцінити її стан за ступенем збільшення та іншими клінічними її характеристиками;

-скласти діагностичний алгоритм та аналізувати результати лабораторно-інструментального обстеження при гіпотиреозі, дифузному токсичному зобі, аутоімунному тиреоїдиті, злоякісних новоутвореннях щитоподібної залозі у дітей;

-провести диференціальну діагностику різних патологічних станів щитоподібної залози;

- -засвоїти принципи лікування дифузного токсичного зоба, гіпотиреозу, аутоімунного тиреоїдиту, новоутворень щитоподібної залози, йододефіцитних захворювань; критерії компенсації захворювань; фармакокінетику та фармакодинаміку препаратів; виписати рецепти;

-засвоїти причини виникнення, клініку, діагностику, диференціальну діагностику тиреотоксичного кризу та гіпотиреоїдної коми, методи надання невідкладної допомоги;

-володіти принципами організації профілактики захворювань щитоподібної залози, диспансерного спостереження за дітьми;

-демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у педіатрії.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)